Поиск авторов по алфавиту

Автор:Паисий I, патриарх Константинопольский

Паисий I, патр. Константинопольский Грамота к Московскому патриарху Никону

Христианское чтение. 1881. № 3-4. Спб.

 

ΠΑ΅ΙΣΙΟΣ ἜΛΕῼ ΘΕΟΥ῀ ἈΡΧΙΕΠΊΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΌΛΕΩΣ ΝῈΑΣ ΡΏΜΗΣ ΚΑῚ ΟἸΚΟΥΜΕΝΙΚΌΣ ΠΑΤΡΙΆΡΧΗΣ.

Τῶ μακαριωτάτω καὶ εὐσεβεϛάτω πατριάρχη Μοσχοβίας μεγάλης τε καὶ μικρᾶς ῥωσίας, καὶ πολλῶν ἐπαρχιῶν τῶν κατὰ γῆν καὶ θάλατταν παντὸς βοῤῥείȣ μέρȣς κυρίῳ ΝΙΚΟΝΙ ἀδελφῷ καὶ συλλειτȣργῷ ἡμῶν συγκοινωνῷ τε καὶ συμποιμενάρχῃ τῆς καθολικῆς τοῦ Χριϛοῦ καὶ ἀποϛολικῆς ἐκκλησίας τῆς ἀνατολικῆς, χάριν καὶ εἰρήνην καὶ ἔλεος ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ Κυρίȣ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριϛοῦ, καὶ τοῦ ἁγίȣ πνεύματος, τῆς μιᾶς θεότητος καὶ κυριότητος, σὺν παντὶ τῷ ὑπ’ αὐτὸν ποιμνίῳ, ἱερομένοις τε πᾶσι καὶ λαϊκοῖς.

 

Πολλὴν εὐχαριϛίαν ἐδώκαμεν καὶ δίδομεν καθ' ἡμέραν τῷ θεῷ, ἀφ’ οὐ ἐδέχθημεν τὰ γράμματα τῆς μακαριότητας σοῦ· διὰ τοῦ

ПАИСИЙ БОЖИЕЙ ΜМИЛОСТЬЮ АРХИЕПИСКОП КОНСТАНТИНОПОЛЯ НОВОГО РИМА И ВСЕЛЕНСКИЙ ПАТРИАРХ.

Блаженнейшему и благочестивейшему патриарху Московии, великой и малой России, и многих областей на суше и на море всей северной страны, кир Никону, брату и сослужителю нашему, соучастнику и сопастырю кафолической и апостольской Восточной церкви Христовой, благодать и мир и милость от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа и снятого Духа, единого божества и господства, со всею его паствою, духовными всеми и мирянами.

Великое благодарение воздали и воздаем мы ежедневно Богу, после того, как получили грамоту твоего бла-

 

 

314

ἀγαπητοῦ ἡμῶν τέκνȣ Ἐμμανȣἡλ· διατί ἀπ' αὐτὰ γνωρίζομεν τὴν περισσὴν σȣ πρὸς θεὸν εὐλάβειαν, καὶ τὸν ἔνθεον καὶ διάπυρον ζῆλον ὁποῦ ἔχεις εἰς τὰ πράγματα τῆς ὀρθοδόξȣ σȣ πίϛεως· καὶ εἰς τὰς τάξεις τῆς ἐκκλησίας μας, τὰ ὁποῖα τοῦτα συντροφιάζεις (καθὼς ἡ κοινὴ φήμη τῶν ἀπ’ αὐτόθι ἐρχομένων κηρύττει) καὶ μὲ τὴν ἄκραν σȣ φρόνησιν καὶ σήνεσιν, καὶ σωφροσύνην ἀμώμητον, καὶ μὲ πάσην ἄλλην ἀγαθοεργίαν, ὁποῦ ϛολίζει τὸν ἀληθινὸν ποιμένα τῶν τοῦ Χριστοῦ προβάτων, δεδοξαμένον νὰ εἶναι τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίȣ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριϛοῦ, νῦν τε καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας ἄπαντας, ὁποῦ καθ’ ἐκάϛην γενεάν καὶ γενεὰν, σικῶνει ἀνθρῶπȣς ἀξίȣς νὰ τοῦ δȣλεὐȣσι, πρὸς οἰκοδομὴν τῆς ἐκκλησίας αὐτοῦ, καὶ καταρτισμὸν τοῦ ποιμνίȣ τȣ· ἡ χάρις τȣ νὰ σε διαφολάττοι εἰς πολλῶν ἐτῶν περιόδȣς· διὰ νὰ ποιμαίνῃς θεαρέϛως τὰ πρόβατα σȣ, καθὼς ἤρχισες μέχρι τέλȣς· καὶ νὰ παραϛήσῃς ἀμῶμητον τὴν ποίμνην σȣ εἰς τὸν ἀρχιποιμενα Ἰησοῦν. Τοιοῦτον λοιπὸν γνωρίζοντές σε ἡμεῖς, μετὰ χαρᾶς σȣ ἀποκρινούμεθα εἰς τὰ ζητήματα ὁποῦ μὰς γυρεύγεις, κατὰ τὴν χάριν ὁποῦ θέλει ἐμπνευσειν εἰς ἡμᾶς τὸ

женства чрез возлюбленное чадо наше Мануила, за то, что узнали из нее о преизбытке твоего благоговения к Богу, о набожной и пламенной твоей ревности к предметам православной твоей веры и к порядкам нашей церкви. Все это ты соединяешь (как единогласно свидетельствуют все оттуда приходящие) с крайней рассудительностью и благоразумием, с безупречным смиренномудрием и со всяким другим благим деланием, какое только может служить к украшению истинного пастыря овец Христовых. Да будет препрославлено имя Господа нашего Иисуса Христа ныне и во все века за то, что Он из рода в род воздвигает людей достойных послужить назиданию церкви Его и благоустроению стада Его. Да хранит тебя благодать Его на многие лета, чтобы ты мог богоугодно пасти своих овец до конца, как начал, и представить стадо свое безупречным Пастыреначальнику Иисусу. Имея о тебе такое понятие, мы с удовольствием отвечаем на

 

 

315

πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ ὁποῖον ἐπικαλούμεθα πάντοτε εἰς πάσην ἡμῶν ἐπιχείρησιν παρακαλοῦντες τὴν μακαριότητα σας, ἄν σας φανῇ εἰς τὴν ἀρχὴν κἄν μία ἀπόκρισις, ὁποῦ νὰ μὴ συμφονᾷ μὲ ταῖς ἐδικαῖς σας συνήθειαις, νὰ μὴν ἔλθετε εὐθὺς εἰς τινα ἄτοπον ἑποψίαν, ἂν δὲν μὰς ξαναγράψετε, ὅϛε νὰ καταλάβετε καλᾶ τὴν εὐνοιάν μας· διὰ νὰ εἴμεσθαν πάντοτε ἡνωμένοι, καθὼς εἰς μίαν πίϛιν καὶ εἰς ἐν βάπτισμα, οὔτω νὰ εἴμεσθαν καὶ εἰς μίαν ὁμολογίαν τὸ αὐτὸ λέγοντες πάντοτε ἐν ἐνὶ ϛόματι, καὶ μια καρδία· χωρὶς νὰ διαφέρωμεν ἀπ’ ἀλλήλων εἰς κἄν ἔνα πράγμα· διὰ τί καὶ ὁ Χριϛὸς ἐπαρακάλεσε τὸν πατέρα τȣ νὰ εἶναι τὸ ἔνα ὅσοι θέλȣσι πιϛεύσειν εἰς αὐτὸν (Ἰω. 17)· καὶ ὁ Παῦλος ἐξηγώντας τοῦτο τὸ ἔναλέγει, παρακαλώ ὑμᾶς ἀδελφοὶ, διὰ τοῦ ονόματος τοῦ Κυρίȣ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριϛοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες, καὶ μὴ ᾖ ἐν ὑμῖν σχίσματα· ἦτε δὲ κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοΐ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῇ (1 Кор. I.)· δείχνωντας πῶς πρέπει νὰ ἔχωμεν τὴν ὁμόνοιαν ταύτην εἰς τὴν αὐτὴν ὁμολογίαν τῆς πίϛεως, μὲ τὸν αὐτὸν νοῦν, καὶ μὲ τὴν αὐτὴν γνώμην τοῦτο λέγω, διατί βλέπω εἰς τὰ

вопросы, с которыми ты к нам обращаешься, в меру благодати, которою благоволит вдохновить нас Дух святый, Которого мы призываем на всякое наше начинание, приглашая (в тоже время) твое блаженство, если покажется тебе с начала какой-либо ответ не согласным с вашими собственными обычаями, не спешить с какими-либо неуместными подозрениями прежде чем на новый ваш запрос мы не пришлем более точного разъяснения своей мысли, да будем всегда за одно как в единой вере и в едином крещении, так и в едином исповедании, одно и тоже говоря всегда одними устами и единым сердцем, чтобы не разногласить друг с другом ни в чем: потому что и Христос молил Отца Своего, да будут едино те, которые будут веровать в Него (Иоан. XVII, 11); и Павел, объясняя слово «едино», говорит: молю вы, братие, именем Господа нашею Иисуса Христа, да тожде глаголете вси, и да не будут в вас распри, да будете же утвер-

 

 

316

γράμματα τῆς μακαριότητας σȣ καὶ κλαίεται δυνατᾶ εἰς τὴν ἀσυμφωνίαν κάποιων τάξεων ὁποῦ γίνανται εἰς μερικαῖς ἐκκλησίαις, καὶ λογιάζει πῶς αὐταῖς αἱ διαφορετικαῖς τάξεις νὰ φθείρȣσι τὴν πίϛιν ἡμῶν εἰς τὸ ὁποῖον ἑπαινονμεν τὴν γνώμην διατί ὄποῖος φοβᾶται τὴν παράβασιν τῶν μικρῶν σφαλμάτων, φυλάττεται ἀπὸ τὰ μεγάλα ἀμὴ διορθώνομεν τὴν ἔννοιαν διατί ὅσον διὰ τοὺς αἰρετικοὺς, ἔχομεν πρύϛαγμα ἀπὸ τὸν ἀπόϛολον, νὰ τοὺς ἀποφεύγωμεν, μετὰ πρώτην καὶ δευτέραν νȣθεσίαν, ὡς ἐξεϛραμμένȣς (Τιτ, 3)· ὁμοίως καὶ τοὺς σχισματικοὺς· οἱ ὁποῖοι ἄν καλᾶ καὶ νὰ φαίνωνται πῶς νὰ συμφωνοῦσιν εἰς τὰ πλειότερα δόγματα τῶν ὀρθοδόξων, ἀλλὰ ἔχȣσι καὶ κάποια ἐδικά τȣς ξένα ἀπὸ τὴν καθόλȣ γνώμην τῆς ἐκκλησίας· ἀ μὴ ἄν τύχῃ καὶ κἄν μία ἐκκλησία διαφέρει ἀπὸ τὴν ἄλλην εἰς κάποιαις τάξες, ὄχι καιριαις καὶ καὶ (sic!) οὐσιῶδεις τῆς πίϛεως, ἤγȣν ὁποῦ νὰ μὴν ἐγγίξȣσιν εἰς τὰ κύρια ἄρθρα τῆς πίϛεως, ἀλλὰ παρὰ μικραῖς ὡς ἂν εἶναι ὁ καιρός τῆς λειτȣργίας, ἢ μὲ ποῖα δάκτυλα νὰ εὐλογᾷ ὁ ἱερεὺς, καὶ τὰ ὅμοια· τοῦτο δὲν κάνει κἄν ἔνα χωρισμὸν, μόνον ὅταν φυλάττεται ἡ αὐτὴ πίϛις ἀπαραλλάκτως· διατί δὲν ἐπὴρεν ἡ ἐκ-

ждени в том же разумении и в той же мысли (1 Кор. I, 10), указывая как нужно нам иметь это единение в одном и том же исповедании веры с одним разумением и с одной мыслью. Говорю это потому, что усматриваю (основания к тому) в грамотах твоего блаженства: ты жалуешься сильно на несогласие в кое-каких порядках, существующее в поместных церквах, и думаешь, не вредят ли эти различные порядки нашей вере. (В ответ) на это мы хвалим мысль; поелику кто боится впасть в малые погрешности, тот предохраняет себя от великих: но исправляем опасение: поелику, что касается еретиков, то мы действительно имеем повеление от апостола избегать их после первого и второго вразумления, как развращенных (Тит. III, 11), равно как и раскольников, которые хотя и оказываются согласными с православными в главнейших догматах, во имеют кое-какие и свои особенные, чуждые общепринятым в церкви. Но если

 

 

 

317

κλησία μὰς ἀπ’ ἀρχῆς τὸν τύπον τοῦτον ὁποῦ κρατεῖ τῶρα τῆς ἀκολȣθίας, ἀλλὰ κατὰ μικρόν διὰ τί (καθῶς λέγει ὁ ἀγιος Ἐπιφάνιος Κύπρȣ, εἰς τὸν λόγον ὁποῦ ἐπιγράφει, σύντομος ἀληθῆς λόγος περὶ πίϛεως καθολικῆς καὶ ἀποϛολικῆς ἐκκλησίας. σιμᾶ εἰς τὸ τέλος) πρῶτον ἐδιαβάξασι μόνον εἰς τὴν ἐκκλησίαν ἔνδεκα ψαλμοὺς ἔπειτα πλειότερȣς. καὶ εἴχασι διαφορετικοὺς βαθμοὺς τῶν νηϛειῶν καὶ κρεοφαγιῶν καὶ ὁ μέγας Βασίλειος εἰς τὸ περὶ πνεύματος ἁγίȣ κεφάλαιω κθ’- ω λέγει διὰ τὴν ἐκκλησίαν τῆς Νεοκαισαρείας, ὅτι δὲν ἐπροσθέσασι καθόλȣ εἰς τὴν ἀκολȣθίαν τȣς οὔτε πρᾶξιν τινὰ. οὔτε λόγον οὔτε τύπον μυϛικὸν, ἔξω ἀπ' ἐκεῖνον ὁποῦ τοὺς ἐπαράδωκεν ὁ ἀρχιερεῦς τοὺς, ὁ θαυματȣργὸς Γρηγόριος· διὰ τοῦ (λέγει) καὶ πολλὰ πράγματα ὁποῦ τελειῶνȣνται ἀπ’ ἐκείνȣς, φαίνονται νὰ εἶναι ἐλλιπῆ. διὰ τὴν παλαιότητα τῆς καταϛάσεως. ὁποῦ ἐπήρασιν ἀπ ἀρχῆς· καὶ δι’ αὐτὴν δὲν ἐδεχθήκασιν ὅσα αἱ λοιπαὶ ἐκκλησίαι ὑϛερον ἐπαραλαβασιν ἀλλὰ μήτε τὰ ἀντίφωνα ὁποῦ ἔκαμεν ὁ Χρυσόϛομος· καὶ εἰς καθ’ ἔνα ἐπῆγνυτο ϛαυρος, δὲν τὰ ἔχει τῶρα ἡ ἐκκλησία· καὶ πρὶν τῶν ἀγίων Δαμασκηνοῦ καὶ Κοσμά καὶ ἄλλων

случится, что и какая-нибудь церковь будет отличаться от другой какими-либо порядками, не важными и не существенными для веры, или такими, которые не касаются главных членов веры, а относятся к числу незначительных (церковных порядков), каково например время совершения литургии, или (вопрос о том): какими перстами должен благословлять священник и под.; то это не должно производить никакого разделения, если только сохраняется неизменно одна и та же вера. Это потому, что церковь наша не с самого начала получила тот устав чинопоследований, который содержит в настоящее время, а мало по малу (как говорит св. Епифаний Кипрский в слове под заглавием: «Краткое истинное слово о вере кафолической и апостольской церкви» в конце): первоначально читали в церкви только одиннадцать псалмов, а потом уже больше, равно как имели разные степени постов и мясоястий. B Великий Василий в 29 сл. о св. Духе говорит относительно церкви Неокесарийской, что (неокесарийцы) не приба-

 

 

318

ποιητῶν, οὔτε τροπαρια, οὔτε κανόνας ἤ κοντάκια ἐψάλαμεν μὲ ὅλον τοῦτο διατί ἐφυλάττετο ἀπαραλλάκτως ἡ αὐτὴ πίϛις, ἀπὸ ὅλαις ταῖς μερικαῖς ἐκκλησίαις. δὲν ἐδονήθη ἡ διαφορὰ τούτη τῆς τάξεως νὰ κάμῃ νὰ ταῖς λογιάζȣσι τότες αἰρετικαῖς ἤ σχισματικαῖς. δὲν πρέπει λοιπὸν μήτε τῶρα νὰ λογιάξωμεν πῶς περιτρέπεται ἡ πίϛις μὰς ἡ ὀρθόδοξος, ἂν ὁ ἔνας κάνει τὴν ἀκολȣθίαν τȣ, ὀλίγον διαφορετικὴν ἀπὸ τὸν ἄλλον, εἰς πράγματα ὁποῦ δὲν εἶναι οὐσιῶδη, ἥγȣν ἄρθρα τῆς πίϛεως· μόνον νὰ συμφωνᾷ εἰς τὰ καίρια, καὶ κύρια μὲ τὴν καθολικὴν ἐκκλησίαν καὶ διὰ νὰ γνωρίζωνται ποῖα εἶναι αὐτὰ ὁποῦ λέγομεν καίρια καὶ οὐσιῶδη τῆς πίϛεως μας, ἐσύνθεσεν ἡ ἁγία σύνοδος ἡμῶν ἔνα βιβλίον εἰς κοινὴν γλῶσσαν, ἐπιγεγραμμένον· ὀρθόδοξος ὁμολογία τῆς πίϛεως τῆς καθολικῆς καὶ ἀποϛολικῆς ἐκκλησίας τῆς ἀνατολικῆς· εἰς τὸ ὁποῖον ἐπερισφαλίσαμεν ὅλα τὰ ἄρθρα τῆς ἀρχαίας ἡμῶν πίϛεως· καὶ αὐτὸ κυρώσαντες ἑπέγραψαν ὅλοι οἰ ἀρχιερεῖς τούτȣ τοῦ κλίματος, καὶ οἰ κληρικοὶ, μαζὶ μὲ τὸν τότε πρόεδρου τὸς συνόδȣ, τὸν τῆς μακαρίας λήξεως κὺρ παρθένων, λέγω τὸν γέροντα· ὁμοίως καὶ οἰ ἄλλοι τρεῖς πα-

вили ровно ничего к своему чинопоследованию, ни одного (священно) действия, ни слона, ни таинственного знака, с тех самых пор, как предал им это чинопоследование их архиерей Чудотворец Григорий; по этому-то (говорит он) многое, что у них совершается, кажется не удовлетворительным, так как успело уже устареть с тех пор, как они нее это приняли в начале, и так как они не принимали того, что ввели у себя после другие церкви: равным образом и антифонов, составленных Златоустом, с водружением пред каждым из них креста, не имеет уже церковь теперь. И прежде святых Дамаскина и Козьмы и других творцов мы не пели ни тропарей, ни канонов, ни кондаков. При всем том, так как сохранялась неизменно одна и та же вера всеми поместными церквами, то это различие в чинопоследованиях не могло тогда служить основанием признавать их еретическими, или схизматическими. Не следует нам и теперь думать, будто извра-

 

 

319

τριἀρχαι, ἐρχόμενοι κατὰ καιροὺς εἰς τὴν κωνϛαντινούπολιν, ἄναγνόντες τὸ ἑπέγραψαν καὶ ἐκύρωσαν καὶ αὐτοὶ· καθὼς εὑρίσκεται εἰς ἡμᾶς· καὶ ἄν τὸ χρειάζεσθε· ὁποῦ εἶναι ἀνάγκη νὰ τὸ χρειάζεσθε, διὰ νὰ εἴμεσθαν καὶ τὰ πέντε πατριαρχεῖα εἰς μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ὁμόνοιαν θέλομεν ϛείλειν ἔνα ἀντίγραφον ἀ μὴ τῶρα γράφομεν μόνον διὰ ταῖς τάξες ὁποῦ μὰς ζητᾶτε· καὶ πρῶτον διὰ τὴν τάξιν τῆς θείας λειτȣργίας· κατὰ τὴν συνήθειαν ὁποῦ κρατοῦμεν εἰς ὅλην τὴν ἀνατολὴν προστιθέντες πάντοτε εἰς πάσην τελετὴν καὶ κάποιαν ὀλίγην ἐρμηνείαν διὰ νὰ περιπατῇ ἡ ταξις εὐμεθόδως.

щается наша православная вера, если кто-нибудь имеет чинопоследование, несколько отличающееся от другого в вещах несущественных, или в членах веры, фразой: в вещах, которые не принадлежат к числу существенных, или членов веры: лишь бы соглашался в важных и главных с кафолическою церковью. А для того, чтобы знали какие это важные и существенные члены нашей веры, о которых мы говорим, наш св. Синод составил одну книгу на общеупотребительном языке, йод заглавием: «Православное исповедание веры кафолической и апостольской церкви восточной», в которой мы твердо обосновали все члены древней нацией веры; и, скрепивши оную, подписали все архиереи сего округа и все клирики, вместе с тогдашним первопрестольником Синода, блаженной памяти кир Парфением старшим. Равным образом и остальные три патриарха, приезжая по временам в Константинополь (и здесь) читая, тоже скрепили ее своими подписями, как это видно из находящегося у нас экземпляра: и если вы нуждаетесь в этой книге, а

 

 

320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρῶτον ζήτημα.

(α) Πρέπει λοιπὸν νὰ ἐξεύρωμεν ὅτι ἀπὸ τὰ λόγια τοῦ Χριϛοῦ καὶ θεοῦ ἡμῶν. ὁποῦ εἰπεν ὅταν ἐπαρἀδιδε τὸ σῶμα καὶ αἷμα τȣ εἰς τὸ εἷδος τοῦ ἄρτȣ καὶ τοῦ οἴνȣ, εἰπὼν. τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμῆν ἀνάμνησιν (Ματθ. 26). ἡ ἀγία ἐκκλησία ἐπῆρεν. ὄχι μόνον τὴν δύναμιν καὶ ἐξȣσίαν τοῦ νὰ ἠμπορῇ νὰ ἐλλάσσῃ τὸν ἄρτον καὶ οἶνον εἰς σῶμα καὶ αἷμα τοῦ Χριστοῦ ἀλλὰ καὶ ἐποραμήθευσε νὰ κάνῃ παντοτεινᾶ. ἀπάνω εἰς ἐκεἴνο τὸ σῶμα καὶ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, τὴν ἀνάμνησιν ὀλȣ τοῦ μυϛηρίȣ τῆς ἐνσάρκȣ οἰκονομίας,

она действительно нужна вам для того, чтобы все пять патриархий были единомысленны, мы пришлем вам одну вопию с нее. А теперь пишем о тех только чинах, о которых вы спрашиваете, и прежде всего о чине божественной литургии по обычаю соблюдаемому на всем востоке. присовокупляя всякий раз к каждой службе и кое-какое маленькое толкование для того, чтобы чин раскрывался методично.

Первый вопрос.

1. Прежде всего нам нужно выяснить, что от слов Христа и Бога нашего, произнесенных Им в то время, когда преподал тело и кровь Свою в виде хлеба и вина, сказав: сие творите в Мое воспоминание (Матф. XXVI. 26-28) 1), св. церковь позаимствовала не только силу и власть превращать хлеб и вино в тело и кровь Христову, но и получила возможность и на все последующие времена совершать над означенным телом и кровию

1) Цитата не совсем точная. Последние слова читаются у Луки гл. 22, ст. 19.

 

 

321

ἤγȣν τοῦ θανάτȣ, καὶ τῆς ἀναστάσεώς τȣ, καὶ τῶν λοιπῶν διατί μὴ λογιάσῃ τινὰς πῶς κάνομεν τὴν ἀνάμνησιν τούτην, διὰ νὰ ξαναθυμηθοῦμεν μόνον ἀπλῶ; τοῦ σώματος καὶ αἵματός τȣ, ὡς ἄν καὶ τοῦ θανάτȣ τοῦ, χωρίς νὰ· εἶναι κατὰ ἀλήθειαν καὶ κατὰ τὸ πράγμα θάνατος· ἀλλὰ αὐτὸ ἐκεῖνο τὸ σῶμα τοῦ, εἶναι παρὸν, κατὰ ἀλήθειαν καὶ κατὰ τὸ πράγμα, καὶ εἰς αὐτὸ κάνομεν τὴν ἀνάμνησιν τοῦ θανάτου αὐτοῦ. καὶ τῶν λοιπῶν μυϛηρίων καθὼς ὁ Παῦλος τὸ ἐξηγᾶ λέγων ὅσάκις γὰρ ἄν ἐσθίητε τὸν ἄρτον τοῦτον, καὶ τὸ ποτήριον τοῦτο πίνητε, τὸν θάνατον τοῦ κυρίου καταγγέλλετε (I Кор. 11)· ἀμὴ διατί ὁ θάνατός τοῦ προυποθέτει τὴν γέννησιν τοῦ, τὴν κήρυξιν τοῦ εὐαγγελίου, τὰ θαύματα, τὴν ἐκλογὴν τῶν ἀποστόλων· καὶ τὰ λοιπὰ μυστήρια ὁποῦ ἔκαμε πρὶν τοῦ πάθους καὶ τῆς ἀναστάσεως. διὰ τὰ ὁποῖα καὶ ἐσταυρῶθη. διὰ τοῦτο ἐφρόντισεν ἡ ἐκκλησία νὰ συνθέσῃ τὴν λειτουργίαν ταύτην μὲ τρόπον ὁποῦ νὰ περικρατῇ ὅλον τὸ μυστήριον τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, ἀπ’ ἀρχῆς μέχρι τέλους· ἀπὸ τῆς γεννήσεως, ἔως τῆς ἀναλήψεως· καὶ τῆς ἐκ δεξιν καθέδρας τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς· καὶ τοῦτα νὰ τὰ πα-

Христовою воспоминание всей· тайны плотского домостроительства, т. е. смерти и воскресения и пр. Поэтому никто да не подумает, будто мы совершает это воспоминание единственно для того, чтобы просто только вспомнить о теле и крови Христовой, равно как и о Его смерти, которой в действительности и на деле нет: напротив, то самое тело здесь и есть в действительности и на самом деле, и на нем то мы и творим воспоминание Его смерти и прочих таинств, как объясняет это Павел говоря: елижды бо аще ясте хлеб сей и чашу сию пиете, смерть Господню возвещаете (1 Кор. XI, 26). А поелику смерть Его предполагает Его рождение, проповедание Евангелия, чудеса, избрание апостолов и прочие таинства, совершенные Им прежде Своих страданий и воскресения, ради которых и был распят; поэтому церковь позаботилась сложить литургию таким образом, чтобы она обнимала все. таинство воплощения Сына Божия от начала до кон-

 

 

322

ραϛήσῃ μὲ ὑλικὰ σύμβολα καὶ ὁρατὰ εἰς τὰς αἰσθήσεις τῶν τέκνων τῆς· διὰ νὰ ὁδηγοῦνται μετ’ αὐτὰ εἰς τὰ ἄύλα καὶ ἑπερκόσμια· καὶ διατί δὲν ἦτον εὔκολον νὰ ἥθελε μεταχειρισθῇ τόσα ὑλικὰ πράγματα ὅσα ἧσαν τὰ ἔργα καὶ πάθη τοῦ κυρίȣ, διὰ τοῦτο ἐσμίγει εἰς ἔνα καὶ τὸ αὐτὸ πρᾶγμα πολλὰ σημαινόμενα, κατὰ διαφόρȣς καιροὺς, καὶ τόπȣς καὶ λόγους· ὥστε χάριν λόγȣ, τὸ κάλυμμα τοῦ ποτηρίȣ νὰ σημαοεύγῃ ποτὲ ἔνα μυστήριον, ποτὲ ἄλλο, καθὼς θέλομεν ἰδεῖν παρακάτω· οὔτε δὲ ἡ αὐτή τάξις τῶν μυστηρίων φυλάττεται εἰς τὴν λειτȣργίαν κατὰ τὴν τάξιν τοῦ χρὸνȣ ὁποῦ ὁ Χριστός τὰ ἐπαράδωκεν, ἀλλὰ ἄλλα λέγονται πρότερον, ἄλλα ὑστερῶτερον ὡς ἄν τὴν ἁγίαν κοινωνίαν τὴν ὁποῖαν ὁ Χριστός τὴν ἔδωκεν εἰς τοὺς μαθητὰς τȣ πρὶν τοῦ πἀθȣς, καὶ ἡμεῖς κοινωνοῦμεν ὕϛερον ἀπὸ τὴν ἀνάμνησιν τοῦ θανάτȣ καὶ τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ ἡ ἀρχὴ λοιπὸν τῶν μυϛηρίων ἀρχηνίζει ἀπ’ ἐδῶ.

ца, от рождения до вознесения и седения одесную Бога и Отца: и все это она представляет чувствам чад своих посредством вещественных и видимых символов для того, чтобы чрез них привести их к невещественному и премирному. А поелику не легко набрать столько вещественных предметов, сколько было дел и страданий Господа, поэтому церковь соединила с одним и тем же предметом много значений, соответственно различным временам, местам и словам, так что например покров чаши иногда имеет одно таинственное значение, иногда другое, как увидим ниже: равным образом в порядке таинств в литургии не соблюдается хронологический порядок их учреждения Христом, по об одном говорится прежде, о другом после, как наприм. святое приобщение Христос преподал Своим ученикам прежде страданий, а мы приобщаемся после воспоминания Его смерти и воскресения.

Вот с чего начинается ряд таинств.

 

 

323

Πρῶτον φέρȣσιν εἰς τὴν ἐκκλησίαν τὴν προσφορὰν, καὶ σημαίνει τὴν παρθένον Μαρίαν, ὅταν οἰ γονεῖς τῆς τὴν ἔφερον εἰς τὸν ναὸν τοῦ Κυρίȣ. καὶ ὁ ἱερεὺς μιμούμενος τὸν προφήτην Ζαχαρίαν, τὴν βάλλει μέσα εἰς τὰ ἄγια τῶν ἀγίων, ἐκεῖ ποθὲν εἰς ἔνα τόπον, ὅϛε νὰ γένῃ ἑτοιμος διὰ τὴν προσκομιδὴν διὰ νὰ προτυπῶση τοὺς χρόνȣς ὁποῦ ἐκεῖ μέσα διέτριψεν ἡ παρθένος, ἀπ’ ἐκεῖ σικώνωντας τὴν ὁ ἱερεὺς, τὴν φέρνη εἰς τὴν προθεσιν σημαδεύγωντας τὸν δρόμον ὁποῦ ἔκαμεν ἡ παναγία μὲ τὸν Ἰωσήφ εἰς τὴν Βηθλεὲμ διὰ νὰ ὑπογραφὴ· καὶ ἐκεῖ οὐσα ἔγκυος· (διὰ τὸ ὁποῖον καὶ ἡ προσφορὰ ἔχει ἐντετυπωμένον τὸ ὅνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριϛοῦ)· ἐγέννηαεν εἰς τὸ σπήλαιον διατί δὲν εἰχεν ἄλλον τόπον ξενίας νὰ κονέψῃ. διὰ τὸ πλήθος τοῦ λαοῦκαὶ αὐτὸ σημαίνει τὸ σχῆμα τῆς προθέσεως· ὁποῦ εἶναι κοῖλον. καὶ ἐσκαμμένον μέσα· τότε ἀνέκλινεν εἰς τὴν φάτνην τὸ παιδίον ἡ μητέρα τȣ: καὶ εἶναι τὸ δισκαρίου εἰς τὸν τύπον ἐκείνης τῆς φάτνης· τὰ δὲ καλύμματα δηλοῦσι τὰ σπάργανα ὁποῦ λέγει ὁ Λȣκᾶς· ὅτι ἐσπαργάνωσεν αὐτὸν, καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν τῇ φάτνῃ (Λȣκ. 2). ὁ δὲ ἀϛερίσκος δηλοῖ τὸν ἀϛέρα

Прежде всего приносят в церковь просфору, что означает Деву Марию, когда родители принесли ее в храм Господень: и иерей, подражая пророку Захарии, полагает ее во святая святых на каком-нибудь определенном месте, чтобы она была готова для проскомидии: (в это время) она прообразует годы, проведенные там Девою. Внявши ее отсюда, священник переносить ее в предложение, знаменуя путешествие, предпринятое Пресвятою вместе с Иосифом для записи в Вифлеем, где будучи непраздною (по этому и просфора носить на себе изображение имени Иисуса Христа), родила в вертепе, поелику вследствие громадного стечения народа не имела другого гостеприимного места для разрешения от бремени. Это и означает форма предложения, которое есть ничто иное, как известное углубление (ниша) в стене: тогда положила в ясли отроча матерь его. Образом этих яслей служит дискос: а покровы означают те пелены, о которых говорить Лука:

 

 

324

ὁποῦ ἐφάνηκεν εἰς τοὺς μάγȣς· τὸ δὲ θομιατήριον, καὶ τὰ θυμιάματα ὁποῦ βάλλει εἰς αὐτὸ, φέрȣσι τὸν τύπον τῶν δώρων τῶν μαγικὼν, χρυσοῦ, καὶ λιβάνȣ καὶ σμύρνης· ἀμῆ διατί ὁ προφήτης Ἡσαΐας λέγει, ὅτι πῶς ὅταν ὁ υἱὸς (τοῦ θεοῦ δηλαδὴ) ἐγενετο παιδίον καὶ ἐδὸθη ἡμῖν, εἷχε τὴν ἀρχὴν, ἤγȣν τὴν βασιλείαν εἰς τὸν ὧμον τȣ (Ἡσ. 9)· ὁποῦ δηλοῖ τὸν σταυρὸν, μὲ τὸν ὁποῖον ἐβασίλευσεν εἰς τὰ ἔθνη· καὶ αὐτὸς ὁ Χριϛὸς λέγει, ὅτι δὲν ἐγεννήθηκε διὰ ἄλλο τέλος ἄνθρωπος, παρὰ διὰ νὰ ἀποθάνη· καὶ γὰρ ὁ υἰὸς τοῦ ἀνθρώπȣ οὐκ ἦλθε διακονηθὴναι. ἀλλὰ διακονῆσαι. καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν (Ματ. 20)· διὰ ταῦτο ἡ ἐκκλησία ἐσμίγει εἰς ἔνα καιρὸν καὶ τόπον τὴν ἀνάμνησιν τῆς γεννήσεως καὶ τοῦ θανάτȣ τοῦ Ἰησοῦ· μάλιστα ὅταν τὸν γεννὰ ἀπὸ τὴν παρθένον, τὸν σικῶνει μὲ τὴν λόγχην, λέγȣσα, ὡς πρόβατον ἐπί σφαγὴν ἤχθης Χριϛὲ βασιλεῦ· καὶ τὰ λοιπὰ λόγια τοῦ δεσποτικοῦ παθȣς, ὅσα ἐπροείπασιν οἰ προφῆται. ὅτι μέλλουσι γενέσθαι· καὶ οἰ ἀπόστολοι ἐμαρτύρησαν, ὅτι ἐγίνησαν καὶ ὡς ἄν ὁ ἱερεὺς ἐντυπῶσῃ τὴν σφαγὴν τοῦ Ἰησοῦ εἰς τὴν φίχαν τοῦ ἄρτȣ, ὡς ἄν

и повит его, и положи его в яслех (Лук. II. 7). Звездица же указывает ту звезду, которая явилась волхвам; кадильница же и ладан, в нее полагаемый, носят образ даров, принесенных волхвами, т. е. злата, ливана и смирны. Но, поелику Исаия говорить, что когда Сын (т. е. Божий) сделался младенцем и был дан нам, то имел начальство т. е. царство на раменах своих (Исаии, IX, 6), что указывает на крест, с которым Он воцарился над народами; и Сам Христос говорить, что человек родится для того только, чтобы умереть; и не прииде бо Сын человеческий, да послужат Ему, но послужити и дати душу свою избавление за многих (Матф. XX. 28): то церковь соединяет в одно время и место воспоминание рождения и смерти Иисуса: преимущественно когда рождает Его от Девы, прободает Его копием, говоря: яко овча на заколение веден был еси Христе царю и прочие слова, относящиеся к владычним страданиям, которые предсказали пророки.

 

 

325

εἰς τὸν λαιμὸν τοῦ ἀρνίȣ· οὔτω γὰρ σφάττεται ὁ ἀμνὸς. μὲ λαιμὸν ϛρεμμένον εἰς τὰ ὁπίσω· νύττει καὶ ἔκ δεξιῶν τὴν πλευρὰν αὐτοῦ· καὶ ἐπειδὴ ἐϛῆλθεν ἐξ αὐτῆς αἷμα καὶ ὕδωρ· ὁ δὲ Ἱωάννης παρὼν τὰ εἰδεν. ἐπίασε (καθὼς γράφȣσι τινὲς) ἀπὸ τὰ σκεύη ἐκεῖνα ὁποῦ εἴχασι τὴν χολὴν καὶ τὸ ὄξος· καὶ εἰς ἐζεῖνο μέσα, ἐφύλαξε τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸ ὕδωρ· καὶ διατηροῦνται εἰς κάποιȣς τόπȣς μέχρι τῆς σήμερον εἰς δὲ τὸν τύπον σκεύȣς ἐκείνȣ, ἔχει ἡ ἐκκλησία τὸ ἅγιον ποτήριον, εἰς τὸ ὁποῖον ἐγχέει τῶρα εἰς τὴν ἀρχὴν, τὸν οἶνον καὶ τὸ ὕδωρ, ὕϛερον δὲ ἀπὸ τὸν ἁγιασμὸν, γίνεται τύπος ἐκείνȣ τοῦ ποτηρίου μὲ τὸ ὁποῖον ὁ κύριος ἐμετάδωκεν εἰς τοὺς μαθητὰς τὸ αἷμα τȣ. καὶ κατὰ τὰ δύο τοῦτα μυστήρια, ἤγȣν τῆς γεννήσεως καὶ τῆς σταυρώσεως, γίνεται ἡ πρόθεσις νὰ σημαδεύγῃ δύο πράγματα· τὸ σπήλαων διὰ τὸ ἔνα· καὶ τὸν γολγοθὰν διὰ τὸ ἄλλο· καὶ τὰ καλύμματα ὁμοίως, διἀ μέν τὴν γέννησιν δηλοῦσι τὰ σπάργανα· διὰ δὲ τὸν σταυρὸν, τὴν καινήν σινδόνα καὶ τὸ σȣδάριον. ἐνθυμούμεσθαν ἀκομὶ εἰς τὴν πρόθεσιν, ὅτι οὖτος ὁ γεννηθεὶς καὶ σταυρωθεὶς Ἰησοῦς ἐβασίλεοσε διὰ τοῦ σταυροῦ εἰς πάντα

как имеющие быть, и о которых засвидетельствовали апостолы, что они были: и как скоро священник изобразит заклание Иисуса в мякише хлеба.—как бы на горле агнца.—ибо так закалается агнец, т. е. с загнутым назад горлом, — прободает и справа ребро его: и поелику изыде из него кровь и вода, а Иоанн, присутствовавший тут, видел эго, схватил (как некоторые пишут) один из тех сосудов, которые заключали в себе желчь и оцет, и в нем сохранил кровь и воду Христовы.—они берегутся где-то и до сих пор. В образ же того сосуда церковь имеет св. потир, в который теперь вливает сначала вино и воду, а потом в силу освящения он делается образом того сосуда, посредством которого Господь преподал ученикам кровь Свою. И сообразно с этими двумя таинствами, т. е. рождением и распятием, и предложение долженствует обозначать два предмета: вертеп для одного и Голгофу для другого: равно как и по-

 

 

326

τὰ ἔθνη. καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔϛαι τέλος. καὶ ἐπειδὴ ἐκεῖνος ἐπαρακάλεσε τὸν πατέρα τȣ. ἵνα ὁπȣ εἶναι ἐκεῖνος, νὰ εἶναι καὶ οἰ διάκονοί τȣ (Λȣκ. 1. Ἰω, 17). διὰ τοῦτο βάλλομεν τρίγυρα εἰς αὐτον τὰ τάγματα ὄλα τῶν ἁγιων, ἀρχηνίζοντες ἀπὸ τὴν παρθένον, ἥτις παρίϛαται ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ· καὶ ἑποκάτω ἐκείνης, τὰς μερίδας τοῦ προδρόμȣ, καὶ τῶν καθεξής ἀγιων, ἀποστόλων καὶ προφητῶν μαρτύρων, καὶ διδασκαλων, καὶ τῶν λοιπῶν εἰς σχῆμα τριαδικὸν καθὼς παραστέκονται εἰς αὐτὸν καὶ τὰ τάγματα τῶν ἀγγέλων εἰς τὸν οὐρανὸν ἐπειδὴ ἡ καθ' ἡμᾶς ἱερȣργία εἶναι μίμησις τῆς οὐρανίȣ ἱεραρχίας· ὡς λέγει ὁ ἱερὸς Διονύσιος ὁ ἀρεοπαγίτης· κάτωθεν δέ τῶν τριαδικῶν τούτων συστημάτων, βάλλομεν ἀζόμι τὰς μερίδας τῶν ζώντων καὶ κεκοιμημένων, ὧν ἄν θελωμεν· ἀναμιμνησκόμενοι πῶς θέλει ἔλθει κριτὴς ζῶντων καὶ νεκοῶν ὁ Ἰησοὺς οὖτος· καὶ κατὰ τοῦτο πάλιν ἡ πρόθεσις δηλοῖ τὸν θρόνον τῆς βασιλείας τοῦ κυρίȣ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· καὶ τὸν θρόνον τῆς χαρίτός τȣ· εἰς τὸν ὁποῖον τῶρα μὲν παριστάμεθα. ξητοῦντες τὴν ἄφεσιν τῶν ἀμαρτιῶν ἡμῶν εἰς δὲ τὴν μέλλȣσαν. ἔλευσιν θέλομεν παραϛαθῂ, νὰ ἀπο-

кровы для рождения представляют пелены, а для креста новую плащаницу и сударь. Кроме того, мы вспоминаем еще в предложении, что сей рожденный и распятый Иисус воцарился посредством креста над всеми народами, и царствию Его не будет конца. И поелику Он взывал к Отцу Своему, да идеже будет Он, тамо и слуги Его (Лук. I, 32, 33. Иоан. XVII, 24), поэтому размещаем вокруг Него все чины святых, начиная с Девы, которая предстоит одесную Его (Псал. 44), и пониже ее частицы Предтечи и следующих за ним святых: апостолов и пророков, мучеников и учителей и прочих в образ троичный, так же точно, как предстоят ему и чины ангелов на небе, поелику наше священнодействие есть подражание небесной иерархии, как говорить св. Дионисий Ареопагит. Пониже этих частиц, сгруппированных в образ троичный (священнодействующий) располагает еще частицы живых и умерших по желанию. Помня, что сей Иисус имеет прид-

 

 

327

δόσωμεν τὸν λόγον τῶν ἔργων μας.

 

 

 

 

 

 

Ἀπὸ τοῦτα τὰ τέσσαρα πράγματα ὁποῦ κάνομεν τὴν ἀνάμνησίν τȣς εἰς τὴν ἁγίαν πρόθεσιν· ἤȣν τὴν γέννησιν. τὸ πάθος, τὸν θρόνον τῆς χἀριτος, καὶ τὸν θρόνον τῆς κρίσεως· τὰ ἄλλα ἀφήνομεν εἰς τοὺς ἰδίȣς τȣς καιροὺς καὶ τόπȣς· καὶ ϛρέφομεν εἰς τὴν γέννησιν καὶ ἀπ’ αὐτὴν μεθοδεύεται ἡ θεία λειτȣργία εἰς τὸν τρόπον τοῦτον.

 

Πρῶτον μὲν θυμιῶν ὁ ἱερεὺς τὴν τε ἁγίαν πρόθεσιν καὶ ὅλον τὸ θυσιαϛήριον, εὐχαριστεῖ τῷ θεῷ, καὶ σωτῆρι ἡμῶν Ἰησοῦ Χριςῷ, ὁποῦ οὔτως ἠθέλησε, καὶ οὔτως ἐπρόσταξε νὰ γίνεται· ἕπειτα δέ ἐναπέμπωντας εἰς τὴν φιλανθρωπίαν τȣ τὴν δόξαν ἐκείνην ὁποῦ οἰ ἄγγελοι ἐδώκασιν εἰς τὴν γέννησιν τȣ, τὸ, δόξα ἐν ὑψίστοις θεῶ· μυστικᾶ· διατί καὶ

ти, как судия живых и мертвых, и поэтому предложение являет еще престол царствия Господа нашего Иисуса Христа, и престол благодати Его, пред которым мы теперь предстоим, ища отпущения грехов наших, в будущее же пришествие имеем предстать, чтобы отдать отчет в делах наших.

На этих четырех предметах, которые воспоминаем в святом предложении, т. е. рождении, страдании, престоле благодати и престоле суда, мы пока и остановимся. отлагая остальное для своего времени и места, и снова возвращаемся к рождению. От него божественная литургия чинно продолжается таким образом.

Первее всего священник, кадя святое предложение и весь жертвенник, приносит благодарение Богу и Спасителю нашему И. Христу за то, что Он восхотел и установил, чтобы все это так было; постом воссылая человеколюбию Его ту славу, которую воздали Ему при рождении Его ангелы, г. е. Слава в вышних

 

 

328

οἱ ἄγγελοι εἰς μόνȣς τοὺς ποιμένας κατ' ἰδίαν τὴν ἀπεκάλυψαν, κλείει τὰς κάτω θύρας, τὸ δὲ καταπέτασμα ἀφήνει ἀνοικτὸν ἤγȣν τὴν ἀπάνω θύραν διὰ νὰ δείξῃ ὅτι ὁ κάτω κόσμος καὶ ὁ ὄχλος ὁ πολὺς καὶ ἀπλοῦς, δὲν ἐγνώριζε τότε εἰς τὴν ἀρχὴν, τοῦ Χριϛοῦ τὴν γέννησιν· καὶ τὴν οἰκονομίαν τȣ· μόνοι οἰ ὑψηλοὶ καὶ θεοειδεῖς εἰς τοὺς ὁποίȣς καὶ τὴν ἤθελεν ἀποκαλύψειν· ὡς ἄν ἦσαν οἰ προφῆται, καὶ πατριάρχαι, ἡ παρθένος, ὁ Ἰωσήφ· οἰ ποιμένες, οἰ μάγοι· καὶ τότε λέγει, τὸ, εὐλογημένη ἡ βασιλεία τοῦ πατρὸς, καὶ τοῦ υἱοῦ, καὶ τοῦ ἁγίȣ πνεύματος· ἐπειδὴ μὲ τῆν ἔνσαρκον οἰκονομίαν ἐμυήθημεν τὸ μυστήριον τῆς ἁγίας τριάδος· καὶ τὸν μὲν ἐσπερινὸν, ὁποῦ σημαδεύγει τὴν σκοτεινὴν γνῶσιν καὶ ἀρχάριον τῆς θεογνωσίας μας; ἀρχηνίζομεν, μὲ τὸ, εὐλογητὸς ὁ θεός ἡμῶν τὸν δὲ ὀρθρον ὁποῦ δηλοῖ τὸ φῶς τοῦ παλαιοῦ νόμȣ, μὲ τὸ, δόξα τῇ ἁγία καὶ ὁμοȣσίω καὶ ζωοποιῶ καὶ ἀδιαιοέτῳ τοιάδι· τῆν δὲ ἁγίαν λειτȣργίαν, μὲ τὸ, εὐλογημένη ἡ βασιλεία τοῦ πατρὸς, καὶ τοῦ υἱοῦ, καὶ τοῦ ἁγίȣ πνεύματος· διατί πρῶτον ἐξεβήκαμεν ἀπὸ τὴν εἰδωλολατρείαν, μὲ τὸ νὰ γνωρίσωμεν πῶς εἶναι θεὸς ἀλη-

Богу, (по воссылая) тайно; поелику и ангелы одним только пастырям наедине открыли ее, затворяет нижние двери, завесу же или верхнюю дверь оставляет открытою для того, чтобы показать, что низший мир и народ многочисленный и простой не знал тогда, в начале, о рождении Христа, и о домостроительстве Его, а одни высшие и боговидцы, которым Он и восхотел открыть ее, каковыми были пророки и патриархи, Дева. Иосиф, пастыри, волхвы: и потом говорить: Благословенно царство Отца и Сына и св. Духа. поелику вместе с домостроительством воплощения мы посвящены и в таинство святой Троицы. Вечерню, означающую темное и первичное знание нашего боговедения, начинаем (возгласом): Благословен Бог наш; утреню, являющую свет ветхого закона — (возгласом) Слава святей и единосущней и животворящей и нераздельной Троице; святую же литургию (возгласом) Благословенно царство Отца и Сына и св. Духа: поелику во-первых

 

 

329

θινὸς εἰς τὸν κόσμον ποιητὴς πάσης τῆς κτισεως· δεύτερον, πῶς εἶναι τρισυπόστατος, κατὰ τὰ σκιώδη κηρύγματα τῶν προφητῶν ὕστερον οέ μετὰ τὴν ἐνανθρώπησιν τοῦ λόγȣ τοῦ θεοῦ, ἀπεκαλύφθη φανερᾶ εἰς ἡμᾶς ὅτι αἱ τρεῖς αὗται ἑποστάσεις τῆς θεότητος, ἄλλαι δὲν εἶναι, μόνον ὁ πατὴρ, ὁ υἱὸς, καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον· εἰς τὰ ὁποῖα βαπτισθεντες, ἑτελειώθημεν εἰς τὴν θεογνωσίαν· ὕϛερα ἀπὸ τοῦτο λέγονται τὰ εἰρηνικά 1). καὶ αἱ προσευχαὶ. διατί δὲν εἶναι μόνον ἡ θεία λειτȣργια ἀνάμνησις τῶν Χριϛοῦ παθημάτων (ὡς εἴπομεν), ἀλλὰ καὶ μεσιτεία πρὸς θεὸν ἑπέρ τῶν ἡμετέρων ἀμαρτημάτων καὶ τότε οἰ ψάλται εἰκονίζοντες τοὺς προφήτας, ψάλλȣσιν ἀπὸ τὴν παλαιὰν γραφὴν τὸ, εὐλόγει ἡ ψυχὴ μȣ τὸν κύριον καὶ τὸ αἴνει ἡ ψυχὴ μȣ τὸν κύριον διατί ἄν καλᾶ καὶ ἡ ἔνσαρκος τοῦ λόγȣ οἰκονομία νὰ ἧτον ἀπόκρυφος ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, (ὡς εἴρηται) ἀλλὰ εἰς τοὺς προφήτας καὶ προπάτορας ἦτον ξεσκεπασμένη καὶ ἠλπίζετο καὶ ἐξομνεῖτο· καὶ εἰς ὅσον λέγονται οἰ ὕμνοι τοῦτοι, ὑποθέτομεν πῶς

мы отстали от идолослужения, узнавши, что есть в мире Бог истинный. Творец всей твари: во-вторых, что (Он есть Бог) триипостасный, согласно с прикровенным проповеданием пророков: а потом, после воплощения Бога-Слова, открыто нам ясно, что те три ипостаси божества не другие какие-либо, а именно—Отец, Сын и св. Дух, во имя которых крестившись, мы усовершились в боговедении. После этого произносится эктения 1) и молитвы, поелику божественная литургия не есть только воспоминание страданий Христовых (как мы сказали), но и ходатайство пред Богом за наши грехи. Тогда певцы, представляя собою пророков, поют из ветхозаветного писания: Благослови душе моя Господа и хвали душе моя Господа. Ибо хотя домостроительство воплощения Слова было сокрыто от других людей (как сказано), но для пророков и праотцов было разоблачено и слу-

1Εἰρηνικὰ—так называется первая эктения, произносимая диаконом в начале литургии, потому начинается словами: ἘνεἰρήνῃτοῦΚυρίȣ δεηθῶμενмиром Господу помолимся.

 

 

330

ὁ Χριστὸς νὰ ἀνατράφη, καὶ νὰ ἤρχισε τὴν κήρυξιν τοῦ εὐαγγελίου· καὶ ἡ πρώτη διδαχὴ ὁποῦ ἔκαμε, καὶ ἐφανέοωσε τὸν ἕαυτὸν τοῦ εἰς τὸν κόσμον, ἧτον, τὸ, μακάριοι οἰ πτωχοί τῷ πνεύματι, καὶ τὰ ἐξῆς (Ματ. 5)· καὶ τότε ἀνοίγονται καὶ αἱ κάτω θυραι, καὶ στεύεται ὁ ἱερεὺς ἔμπροσθεν αὐτῶν βλέπωντας πρὸς τὸν λαὸν· διὰ νὰ σημαδευσῃ τὸν Χριστὸν, κηρύττοντα τὸ εὐαγγέλιον εἰς τὸν ὄχλον ἀμῆ διατί δὲν ἔστεκεν εἰς μόνην τὴν Ἱερουσαλὴμ νὰ εὐαγγελίζεται. ἀλλὰ ἐπάγενε καὶ εἰς ἄλλους τόπους καὶ χώρας· καθὼς ἔλεγεν. ἄγωμεν εἰς τὰς ἐχομένας κωμοπόλεις, ἥγουν εἰς τὰς πλησίον κώμας καὶ πόλεις· ἵνα κάκεῖ κηρύξω, εἰς τοῦτο γὰρ ἐξελήλυθα (Map. 1)· διὰ τοῦτο ὁ ἱερεὺς. βαστάζων εἰς τὰς χεῖρας τοῦ τὸ εὐαγγέλιον. ἐκβαίνει ἔξω πρὸς τὸν λαὸν, καὶ λεγει, σοφία ὀρθὴ 1), ἤγουν τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον εἶναι ἡ ἀληθινὴ καὶ ἴση σοφία, καὶ ἄσφαλτη· καὶ ὄχι ὡς ἄν ἐκείνη ἠ τῶν ἐλλήνων· ἠ ὁποῖα ἔφερνε τοὺς ἀνθρώπους εἰς τὴν εἰδωλο-

жило предметом упования и песнопения. И по мере того, как произносятся эти песнопения. мы припоминаем, как Христос воспитывался и начал проповедание Евангелия; и что первое учение, которое Он произнес и явил Себя в мире, было; блажени нищии духом и пр. (Матф. V, 3). В это время открываются нижние врата, и иерей становится пред ними лицом к народу для того, чтобы изобразить Христа, проповедующего евангелие народной толпе. А поелику Он не ограничивал проповеди евангелия одним Иерусалимом, но отправлялся и в другие места и страны, как Сам говорил: идем в ближния веси и грады, да и тамо проповем: на сие бо изыдох (Марк. 1, 38), поэтому иерей, нося в руках своих Евангелие, выходит вон (из алтаря) к народу и говорит: Премудрость правильная 1) т. е. сие

1) Когда появилась формула Σοφίαὅρθὴвместо: Σοφίαὁρθο, трудно сказать, но что обе они встречаются в древних списках литургий, об этом свидетельствует Гоар: bifariam vox haec secunda juxta diversa exemplaria legitur. Vel ut sit adjectivum foemineum dictionis Σοφία: et tunc populum, ut rectam et ad Deum tendentem sapientiam teneat, Diaconus hortatur. Vel ut sit plurale masculinum, et tunc erectos omnes sapientes stare jubet (Εὐχολόγιον

 

 

331

λατρείαν· καὶ ἡμεῖς ὁ ἐθνικὸς λαὸς, δείχνοντες ὅτι μετὰ χαρᾶς ἐδέχθημεν τὸ εὐαγγέλιον, ἀποκρινούμεθα ψάλλοντες. τὸ, δεῦτε προσκυνήσωμεν. προπορεύεται δὲ τοῦ ἱερέως λαμπάδιον. καὶ αὐτὸ σημαδεύγει, καὶ τὸν πρόδρομον Ἰωάννην περὶ οὐ γέγραπται, ἡτοίμασα λύχνον τῷ Χριςῷ μου (Ψαλ. 131). καὶ μαζὶ μετ’ αὐτὸν καὶ τοὺς ἄλλους προφήτας, οἰ ὁποῖοι πρὶν τοῦ Χριϛοῦ, ἐκήρυττον τὸν ἐρχομόν τȣ καὶ δηλοῖ ἀκομὶ ἡ λαμπὰς αῦτη, ὅτι λύχνος τοῖς ποσὶν ἡμῶν εἶναι ὁ νόμος οὐτος τοῦ θεοῦ (Ψαλ. 118)· καὶ τὸ, περίπατειτε εἰς τὸ φῶς, ἔως τὸ φῶς ἔχετε· καὶ πιϛεύετε εἰς τὸ φῶς, ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένησθε (Ἰω. 12) κηρύττων δὲ ὁ Ἰησοῦς τὸ εὐαγγέλιον, συνήγαγε τοὺς ἀποϛόλȣς· καὶ τοὺς ἔπεμπε νὰ κηρύττȣσι καὶ αὐτοὶ τὸν λόγον αὐτοῦ· διὰ τοῦτο ἀναγινώσκεται ὁ ἀπόϛολος. καὶ πάλιν ὁ Ἰησοῦς εὐαγγελιξετο καὶ ἐταυματούργει· διὰ τοῦτο ἀναγινώσκεται τὸ εὐαγγέλιον ἡ ἀπὸ τὸν διάκονον, ὁποῦ δηλοῖ τοὺς ἀποϛόλȣς· ἡ ἀπὸ τὸν ἱερέα, ὁποῦ παραϛεύει τὸν Χριϛὸν. τὸ ὁποῖον εὐαγγέλιον περικρατεῖ ποτὲ μὲν διδαχὴν τοῦ Κυ-

Евангелие есть истинная, точная и твердая премудрость, а по то, что — известная премудрость эллинов, которая ввергла людей в идолослужение. И мы — языческий народ, показывая, что с радостью приняли Евангелие, отвечаем песнопением: приидите поклонимся. Иерею предшествует зажженная свеча,—она означает и Иоанна Предтечу, о котором написано: уготовах светильник Помазанному Моему (Псал. 131, 17), а вместе с ним и других пророков, которые до Христа проповедывали пришествие Его; в тоже время свеча эта показывает и то, что светильник ногам нашим есть сей закон Божий (Псал. 118. 105) и ходите во свете, дондеже свет имате, и веруйте во свет, да сыново, света будете (Иоан. XII. 35, 36). Проповедуя евангелие. Иисус собрал апостолов и послать их, чтобы и они также проповедывали слово Его: поэтому читается апостол. А так как и сно-

Venetiis. 1780, p. 108). Новейшее греческие литургисты, сколько нам известно, высказываются за употребляющуюся в нашей Церкви формулу: премудрость, прости (Σοφίαὁρϑοὶ), как более древнюю и правильную.

 

 

332

ρίȣ, ποτὲ δὲ θαύματα· μεταξύ δὲ τοῦ ἀποϛόλȣ καὶ τοῦ εὐαγγελιȣ. δίδοται θυμίαμα· διατί ὁ λόγος τοῦ θεοῦ κηρυττόμενος, εὐωδιάζει τὴν ἐκκλησίαν διὰ τὸ ὁποῖον ἔλεγεν ὁ παῦλος ὁ διδάσκαλος τῶν ἐθνῶν, Χριϛοῦ εὐωδία ἐσμἐν τῷ θεῶ (2 Кор. 2)· ἔως ὧδε εἶναι τὰ μυϛήρια ὁποῦ γίνονται, ὅταν λειτȣργῇ μόνος ὁ ἱερεὺς, ἢ καὶ μετὰ τοῦ διακόνȣ· ἀπὸ τὰ ὁποῖα γίνεται φανερὸν, πότε πρέπει νὰ ἀνοίγωνται αἱ μεγάλαι θύραι τοῦ ἁγίȣ βήματος·ἤγȣν ὅταν ἀρχηνόσȣσιν οἰ μακαρισμοὶ· καὶ ϛέκονται ἀνοικταὶ, ὥϛε νὰ ἀργηνίσȣσι τὰ κατηχούμενα· καὶ τότε κλείονται αἱ κάτω· διατί κρύπτονται τὰ ἄγια ἀπὸ τοὺς ἀμυήτȣς.

 

 

 

 

 

 

 

Ὄταν δὲ ὁ ἀρχιερεὺς λειτȣργεὶ. τότε ἐνθυμούμεθα καὶ ἄλλα μυϛήρια· διατί ἔϛωντας καὶ ὁ ἱεράρ-

ва, то апостолы благовествовали об Иисусе, то Сам Он творил чудеса, поэтому читается Евангелие или диаконом, изображающим апостолов, или иереем, представляющим Христа. Каковое Евангелие иногда содержит в себе учение Господа, иногда (Его) чудеса. В промежутке же между чтением Апостола и Евангелия производится каждение, поелику проповеданное слово Божие наполняет благоуханием церковь: вследствие этого учитель языков Павел и сказал: Христово благоухание есмы Богу (2 Кор. II, 15). Этим и оканчиваются таинства, когда служит один иерей, или с диаконом. Отсюда ясно, когда нужно отверзать великие врага святого алтаря, именно — когда, начнутся блаженства, и остаются отверстыми до тех пор, когда начнутся молитвы об оглашенных: тогда затворяются нижние (врага), поелику скрывается святое от непосвященных.

Когда же литургисает архиереи. тогда мы припоминаем и другие таинства. Ибо

 

 

333

χης νὰ φορεύῃ τὴν ἱερατικήν ϛολὴν ἔξωθεν τοῦ θυσιαϛηρίȣ, ἔμπροσθεν τοῦ λαοῦ, δηλοῖ τὸν Χριϛὸν ἐλθόντα εἰς τὸν κόσμον διὰ νὰ ζητήσῃ τὸ πλανώμενόν τȣ πρόρατον εἰς τὰ ὄρη· καὶ ἤφηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν τὰ ἐννενήκοντα ἐννεα τὰ μὴ πεπλανημένα, ἤγȣν τοὺς οὐρανίȣς ἀγγέλȣς· ὁ δὲ οὐρανός σκιαγραφεῖται ἀπὸ τὸ ἅγιον βῆμα· εὑρῶν ὁ Ἰησοῦς τὸ πρόβατον αὐτοῦ κάτω εἰς τὴν γῆν, τὸ ἐσίχωσεν εἰς τοὺς δύο τȣ ὥμȣς. ἤγȣν εἰς τὴν θεότητα καὶ εἰς τὴν ἀνθρωποτητα διὰ τοῦτο καὶ ὁ ἀρχιερεὺς ἐπιβάλλει εἰς δύο τȣ ὥμȣς τὸ ὡμοφόριον αὐτοὐ ϛέκονται δὲ περικύκλω αὐτοῦ ὅλοι τȣ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ διάκονοι, ὑπηρετοῦντες κατὰ τὴν τάξιν αὐτῶν ὡς οἱ ἄγγελοι ὁποῦ ἑπηοετοῦσιν εἰς τὸν Χριϛὸν εἰς τὸ ὅρος ἀπάνω ὑϛερον ἀπὸ τὴν βάπτησιν αὐτοῦ καὶ τὴν κατὰ τοῦ διαβόλȣ νίκην καθὼς ἠ γραφὴ λέγει, ὅτι ἰδοὐ ἄγγελοι προσῆλθον, καὶ διηκόνȣν αὐτῷ (Ματθ. 4)· ϛέκεται δὲ ὁ πριμμιχιριος ἔμπροσθεν αὐτοῦ, μετὰ λαμπάδος ἀναμμένης, ὁ κύριος γὰρ φησὶν, ἐγῶ εἰμὶ τὸ φῶς τοῦ κόσμȣ (Ἰω. 8). καὶ διὰ τοὺς ἀποϛόλȣς τȣ ὁμοίως λέγει. ὑμεῖς ἐϛὲ τὸ φῶς τοῦ κόσμȣ (Ματθ. 5)· καὶ οὔτω λαμψάτω τὸ

стоя вне алтаря в священном облачении пред народом, иерарх являет Христа, пришедшего и мир, чтобы отыскать заблудшую в горах овну, между тем как на небе оставил девяносто девять не заблудших т. е. небесных ангелов; небо образно представляется снятым алтарем. Отыскавши же свою овну долу на земле. Иисус возложил ее на Свои два плеча, т. о. на божество и человечество. Поэтому и архиерей налагает на свои два плеча свой омофор. Вокруг него стоять веб священники и диаконы, служа по чину своему, как ангелы служили Христу на горе после крещения Его и после победы над диаволом, как говорит Писание: и се ангели приступиша и служаху Ему (Матф. IV, 11). Впереди его стоит примикирий с зажженною свечей, ибо Господь говорит: Аз есмь свет миру (Иоан. VIII. 12), равно как и апостолам говорит: вы есme свет миру (Матф. V, 14) и тако да просветится свет ваш пред человеки (16). Пока архиерей оста-

 

 

334

φῶς ὑμῶν ἕμπροσθεν τῶν ἄνθρώπων. ὅντος δὲ τοῦ ἀρχιερέως ἔξω τοῦ ἁγίȣ βήματος, αἱ θύραι τοῦ βήματος ϛέκονται ἀνοικταὶ ἀπ’ ἀρχῆς δηλοῦσαι τὰς πόλας τοῦ οὐρανοῦ; ὁποῦ ἤνοιξαν μὲ τὸν ἐρχομόν τοῦ Χριϛοῦ εἰς τὸν κόσμον διὰ τὸ ὁποῖον εἰπεν ὁ κύριος· ἀπάρτι ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεωγότα, καὶ τοὺς ἀγγέλȣς τοῦ θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρῶπȣ (Ἰω. 1)· καὶ ἐπειδὴ. ὡς ἄν ἐπλήρωσε τὸ κήρυγμα τοῦ εὐαγγελίȣ ὁ κύριος, ἀνέβη πρὸς τὸν πατέρα τȣ, κατὰ τὸ εἰρημένον ὁπ’ αὐτοῦ, τὸ ἔργον ἐτελείωσα ὅ δέδωζάς μοι ἵνα ποιήσω αὐτὸ, νῦν δὲ πρὸς σε ἔρχομαι (Ἰω. 17)· ἔρχεται καὶ ὁ ἀρχίερεὸς, ὑϛερα ἀπὸ τὸ, σοφία ὅρθὴ, νὰ εἰσεβῃ εἰς τὰ ἅγια τῶν ἀγιων, ἀφήνωντας πρότερον τὴν εὐλογίαν τȣ εἰς τὸν κόσμον διατί καὶ ὁ Χριϛὸς ἀναλαμβανόμενος εἰς τοὺς οὐρανοῦς, ἐπάρας τὰς χεῖρας αὐτοῦ. εὐλόγησε τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ (Λȣκ. 24)· εἰσεβαίνωντας δὲ,φιλεῖ τὰς ἁγιας εἰκόνας. διὰ νὰ δειξῃ. ὅτι δἰ αὐτοῦ κατηλλάγημεν τῷ θεῷ καὶ πατρὶ (Ρωμ. 5)· καὶ οὔτως εἰσέρχεται, πληρῶν τὸν τύπον ἐκείνȣ τοῦ λόγȣ ὁποῦ λέγει ὁ παῦλος, ὅτι οὐκ εἰς χειροποίητα ἅγια εἰσῆλ-

ется вне алтаря, алтарные двери остаются открытыми с начала, изображая собою врата небесные, отверстые пришествием Христовым в мир. Посему и сказал Господь: отныне узрите небо отверсто, и ангелы божия восходящыя и нисходящыя на сына человеческого (Иоан. 1. 51). И поелику, окончивши проповедь евангелия. Господь возвратился к Отцу Своему, согласно с Своими собственными словами: дело соверших, еже еси мне, да сотворю е. ныне же к Тебе гряду (Иоан. XVII, 4, 11), то и архиерей после премудрость правильная идет и входит во свитая святых, оставивши предварительно благословение миру; поелику и Христос, возносясь на небеса, воздвиг руце свои, благослови учеников Своих (Лук. XXIV, 50). Входи (в алтарь) архиерей целует свитые иконы, чтобы показать, что Им примирихомся Богу и Отцу (Рим. V. 10). Таким образом он входит, образно исполняя слово апостола Павла: не в рукотворенная бо святая вниде Христос, противообразная

 

 

335

θεν ὅ Χριϛὸς, ἀντιτυπα τῶν ἀληθινῶν, ἀλλ’ εἰς αὐτὸν τὸν οὐρανὸν έμφανισθῆναι τῷ προσώπω τοῦ θεοῦ ὑπἐρ ἡμῶν (Ἐβρ. 9)· καὶ ὡς ἄν ἔφθασεν ἕως τοῦ παλαιοῦ τῶν ἡμερῶν, καὶ ἐνώπιον αὐτοῦ προσηνέχθη (ὡς φησὶ Δανιὴλ ὁ προφήτης) ἐδόθη αὐτῷ ἡ ἀρχὴ καὶ ἡ τιμὴ, καὶ ἡ βασιλεία (Δαν. 7)· ἤγȣν ἡ ξεχωριϛὴ ἐκείνη δόξα ὁποῦ εἷχε καὶ πρὸ τῆς ἐνανθρωπήσεως. τὴν ὁποῖαν καὶ ἔτι εὐρισκόμενος εἰς τὸν κόσμον, τὴν ἐζήτησεν ἀπὸ τὸν πατέρα τȣ εἰπὼν καὶ νῦν δόξασόν μὲ σὺ πατερ παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ ᾗ εἰχον, πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοι (Ἰω. 17)· διὰ τοῦτο οἱ ἄγγελοι προσκυνοῦντες αὐτὸν τὸν ὕμνησαν, μὲ τὸν ἴδιον ὕμνον, ὁποῦ καὶ πρότερον τὸν ἐδόξαζον ἤγȣν μὲ τὸ, ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος μήτε προϛιθέντες, μήτε ἐκβάλλοντες τι ποτες ἀπὸ τὴν τρίσάγιον δοξολογίαν τούτοις καὶ ἡμεῖς, ἡ ἐξ ἐθνῶν ἐκκλησία μιμούμενοι, τὸν τρισάγιον ὑμνον ψάλλομεν πέρνοντες, τὸ μἐν, ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος, ἀπὸ τὰ σεραφεὶμ ὁποῦ εἰδεν ὁ ἡσαίας (Ἡσ. 6)· καὶ ἤκȣσε, τὸ δὲ, θεὸς, καὶ Ιἰσχυρὸς, καὶ ἀθάνατος, ἀπὸ τὸν προφήτην δαβῖδ ὁποῦ λέγει· ἐδίψησεν ἡ ψυχὴ μȣ, πρὸς τὸν θεὸν, τὸν ἰσχυρόν, τὸν ζῶντα

истинных, но в самое небо, ныне да явится лицу Божию о нас (Евр. IX, 24). И как скоро достиг, до ветхого денми, и приведеся пред ним (как говорит пророк Даниил), дадеся ему начальство и честь и царство (Даниил. VII, 13. 14), т. е. та особливая слава, которую Он имел и до вочеловечения, и которой, находясь еще в мире, искал у Отца. сказавши: и ныне прослави Мя Ты Отче у Тебе самого славою, юже имех у Тебе, прежде мир, не бысть (Иоан. XVII. 5). Поэтому ангелы, поклоняясь Ему, воспевали ту святую песнь, которою прославляли Его прежде, т. е. свят, свят, свят, ничего не прибавляя и ничего не убавляя ин трисвятого словословия. И мы церковь из языков, подражая им, воспеваем трисвятую песнь, заимствуя— свят, свят, свят—от серафимов, которых видел Исаия и слышал (от них). Что же касается слов: Боже, крепкий и бессмертный, то они (заимствованы) у пророка Давида, который говорит: возжада душа моя к Богу.

 

 

336

(Ψαλ. 41)· διὰ νὰ δείξωμεν ὅτι, καὶ μία ἐκκλησία γέγονεν, ἀγγέλων καὶ ἄνθρώπων, καὶ ὅτι μία καὶ ἡ αὐτῇ αἴνεσις δίδοται συμφώνως εἰς τὸν Χριϛὸν, καὶ ὑπὸ τῶν ἀμφοτέρων καὶ ὁ μὲν λαὸς οὔτως ἐξυμνεῖ τὸν κυριον ἡμῶν Ἰησοῦν μαζί μὲ τὸν πατέρα, καὶ μὲ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ὁ δέ ἱεράρχης, δείχνωντα; μὲ τὸ ἔργον τὸ τοιοῦτον μυϛήριον. κρατεῖ ἀναμμένον τὸ τρικέριον. εἰς τὸ εὐαγγέλιον ἀπάνω. μὲ δύο μόνα φῶτα· διὰ νὰ δηλῶσῃ ὅτι ὁ ὕμνος οὐτος πέμπεται εἰς τὰς δύο φύσεις τοῦ θεανθρώπȣ λόγου, καθὼς ἐδιοάχθημεν ὑπὸ τῶν θείων λόγιων, νὰ συνδοξάζωμεν τὸν Χριϛὸν, μαζί μὲ τὸν πατέρα, καὶ μὲ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον καὶ εἰς τὸ, δυνάμεις 1) πάλιν ἀνάπτει τὸ τρίτον κηρίον δίοτι ὁ συμπροσκυνούμενος οὖτος Ἰησοῦς τῷ πατρὶ καὶ τῷ πνεύματι, μάς εδίοαξε, τὸ

крепкому, живому (Псал. XLI, 3), для того, чтобы показать, что из ангелов и людей составилась одна церковь, и что одна, и та же хвала воздается Христу согласно теми и другими. Таким образом народ воспевает Господа нашего Иисуса вместе с Отцом и св. Духом, а иерарх, самим делом указывая таковое таинство, держит зажженный трикирий над Евангелием, но лишь с двумя горящими свечами для того, чтобы покачать, что песнь сия относится к двум естествам Богочеловека-Слова. А так как мы научены божественными изречениями — прославлять Христа вместе с Отцом и Духом святым, то при возглашении слова сила 1), он возжигает потом и

1) Во всех православных греческих церквах пред пением Святый Боже в третий раз диакон возглашает δύναμις, различно толкуемое греческими литургистами, то в смысле указания на глубокое значение священного гимна в честь Пресвятой Троицы, воспеваемого людьми по примеру ангелов, то в смысле приглашения возвысить тон при пении его в третий раз (в роде известного приглашения: возгласи вельми, встречаемого в наших старинных чинах в неделю православия). В славянском переводе это место переведено и комментировано таким образом: и во еже, сила святый Боже (сиречь, в конечное трисвятое), паки возжигает третию свещю. Трудно понять из этого перевода и комментария, знал ли переводчик о вышеизложенном обычае греческой церкви; он указывает лишь в скобках и то довольно неясно момент, в который зажигается третья свеча, т. е. пение Трисвятого в последний раз (конечное). Когда появился в греческой

 

 

337

λαμπρὸν μυϛήριον τῆς ἀγίας τριάδος· καὶ μετ’ αὐτὸ ἐκβαίνωντας εἰς τὰς θύρας ὁ ἀρχιερεὺς πρὸς τὸν λαὸν, εὐλογεί, εὐχόμενος, καὶ μεταδιδοὐς τὰς θείας δωρεάς κοινῶς καὶ ἀπὸ τὰς τρεῖς ὑποϛασεις τῆς ζωαρχικῆς τριάδος· γέγραπται γὰρ, ὅτι ἀναβὰς ὁ ἰησοῦς, εἰς τὸ ὕψος δηλαδὴ τοῦ οὐρανοῦ, αἰχμαλωτίσας πρότερον μὲ τὸν ϛαυρὸν, τὴν αἰχμαλωσίαν, ὁποῦ εἴμεσθαν ἡμεῖς, ἔδωκε δόματα τοῖς ἀνθρῶποις [Ψαλ. 67), ἂ εἰσὶ τὰ χαρίσματα τοῦ πνεύματος, καὶ ὡς ἄν δόσῃ τὴν εὐλογίαν, ἔρχεται καὶ καθίζει εἰς τὸ ἱερόν σύνθρονον, καὶ ἀποθέτει τὸ ὥμοφόριον, δείχνωντας ὅτι προσήγαγε τὸ πρόβατόν τȣ. τὸν ἀνθρωπον, καὶ τὸ ἐπαράδωκεν εἰς τὸν πατέρα τȣ· οἰ’ αὐτοῦ γὰρ τὴν προσαγωγήν ἐσχήκαμεν πρὸς τὸν πατέρα (Εφ. 2)· καὶ διὰ τοῦτο ὁ πατὴρ αὐτὸν ἑπερύψωσε· καὶ ἐκάθισεν αὐτον ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ ἐν τοῖς ἐπȣρανίοις, ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξȣσίας, καὶ δυνάμεως καὶ κυριότητος, καὶ παν-

третью свечу: поелику сей Иисус, покланяемый с Отцом и Духом, научил нас светлому таинству св. Троицы. После этого архиерей, выходя к двери к народу, благословляет, моляся и сообщая божественные дары вкупе от (всех) трех ипостасей живоначальной Троицы; ибо именно, что Иисус восшед на высоту, т. е. небесную, пленив прежде крестом плен, т. е. нас, даде даяние человеком (Псал. 67, 19), т. е. дары Духа. Давши благословение, (он) идет и садится на священном сопрестолии, и слагает с себя омофор, показывая тем, что Он принес Свою овцу, т. е. человека и передал ее Отцу Своему: Им бо приведение имамы к Отцу (Ефес. II, 18). И за это Отец превознес (Его) и посадил Его одесную Себе на небесных, превыше всякаго начальства и вла

церкви обычай возглашать δύναμις в этот момент, трудно сказать; но что он появился сравнительно в довольно позднее время, это доказывается тем, что этого возгласа не встречается ни в одном из древних списков литургии. В нашей грамоте он имеет форму множественного числа — δυνάμεις, тогда как обыкновенно употребляется в единственном. Если это ошибка писца, или во время составления грамоты он действительно употреблялся во множественном, трудно решить. Перевод его в славянском тексте словом сила, говорит в пользу первого предположения.

 

 

338

τὸς ὁνοματος ὁνομαζομένȣ, οὐ μόνον ἐν τῷ αἰῶνι τούτῷ. ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μελλοντι· καὶ πάντα ὑπέταξεν ἑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ (Εφ. 1)· τὸ ὁποῖον καὶ ὁ δαβὶδ προήγγειλεν εἰπῶν, εἷπεν ὁ κύριος τῷ κυρίῳ μȣ, κάθȣ ἐκ δεξιῶν μȣ, ἔως ἄν θῷ τοὺς ἐχθροὺς σȣ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σȣ (Ψαλ. 109). τότε ἀρμοζόντως γίνεται ἡ φήμη, καὶ τῶν βασιλέων, ἰϛαμένȣ τοῦ πατριάρχȣ ἐν σχήματι προσευχομενȣ· καὶ αὐτοὐ τοῦ πατριάρχȣ, ἢ ἄλλȣ ἀρχιερέως, ἐκείνȣ μὲν καθημένȣ, τῶν δὲ λοιπῶν ἱϛαμένων, ὡς εἰς προσευχὴν καὶ τὴν φήμην ταύτην τὴν λέγȣσι, τρὶς μὲν οἰ τοῦ βήματος· τρὶς δὲ οἰ ψάλται ἔξω εἰς τὸν χορὸν.

 

Ὕϛερα ἀπὸ τὰ μυϛήρια ταῦτα ὁποῦ εἴπομεν, ἀκολȣθεῖ ἡ ἐκτενη προσευχὴ, κοινῶς διὰ τοὺς χριϛιανούς πάντας, καὶ ξέχωρα, διὰ τοὺς κατηχȣμένȣς, ὁποῦ ἀκόμι δὲν ἐβαπτίσθησαν καὶ ὅταν λεγεται τὸ, ἵνα καὶ αὐτοὶ σὺν ἡμῖν δοξάζωσι. ἀπλώνεται τὸ ἀντιμίνσιον διατί σημαίνει τὸν τάφον τοῦ κυρίȣ, τὸν ὁποῖον ὁ μὲν Ἰωσήφ, ὡς κατηχουμενος, καὶ ὄχι ἀκομι τέλειος μαθητής, τὸν ἐλατόμησε, καινούριου διὰ ἐδικον τȣ, (καθῶς εἶναι καὶ τὸ πα-

сти и силы, и господства, и всякого имене именуемого не точию в веце сем, но и в грядущем (Ефес. 1, 21). Это и Давид провозвестил, сказавши: рече Господь Господеви Моему, седи одесную Мене, дондеже положу враги твоя подножие ног твоих (Псал. 109, 1). В это время вполне кстати бывает возглашение (имени) и царей,—патриарх при этом стоит в положении молящегося,—и самого патриарха, или другого архиерея, — причем он сидит, а прочие стоят, как во время молитвы. Возглашение это трижды произносят находящиеся в алтаре и трижды же певчие вне алтаря.

За этими таинствами, о которых мы сказали, следует прилежное моление как вообще за всех христиан, так и особо за оглашенных, пока они еще некрещены. А после того как будет произнесено: да и тии с нами славят, развертывается антиминс, поелику он означает гроб Господень, который Иосиф, тогда еще оглашенный, а не совершенный ученик, иссек для себя самого

 

 

339

νιον τοῦ ἀντιμινσίȣ) ἄμὴ τὸν ἀφιέρωσεν ὕϛερον εἰς τὸν χριϛὸν κατόπιν δὲ ἀπὸ τὰς προσευχὰς ταύτας· ἐρχόμεθα εἰς τὸ μυϛήριον τοῦ ϛαυροῦ· καὶ εὐρίσκοντας τὸν ἰησοῦν εἰς τὴν πρόθεσιν, ἐϛαυρωμένον ὡς εἰς τὸν γολγοθᾶν, θυμιᾷ ὁ ἱεράρχης τὸ ἱερατεῖον ὅλον πρὸς εὐχαριςίαν τῆς τοσαῦτης δωρεᾶς τοῦ θεοῦ, λέγων τὸ, ἐλέησόν μὲ ὁ θεὸς· ἕως τὸ, ἀγάθυνον κύριε· τὸ δὲ ἐπίλοιπον τὸ λέγει, μετὰ τὴν ἀπόθεσιν τῶν θείων δώρων εἰς τὴν ἁγίαν τράπεζαν, καὶ ἀποσκεπάζωντας τὴν κεφαλήν τȣ ἀπὸ τὴν μίτραν, πέρνει τὰς μερίδας τῶν βασιλέων, καὶ ἀρχιερέων καὶ τοῦ λαοῦ, ἀσκεπής, ἔως νὰ δεχθῆ τὰ ἅγια. καὶ διατί αὐτὸς ἐπιφέρει τὸν τύπον τοῦ χριϛοῦ, δὲν σικώνει αὐτὸς τȣ τὰ ἅγια, νὰ εἰσοδεύσῃ μετ’ αὐτὰ, ἀλλὰ τὰ δίδει ἱερέως καὶ διακόνȣ, ὁποῦ δηλοῦσι τὸν ἰωσήφ καὶ νικόδημον τότε αέρας δηλοῖ τὴν σινδόνα· καὶ τὰ λοιπὰ δύο καλύμματα, τὸ, τε σȣδἀριον, ὁποῦ ἐτύλησαν τὴν κεφαλήν τοῦ χριϛού, καὶ τὰ λοιπὰ τοῦ τάφȣ σπάργανα ἡ σάβανα· τὸ δὲ θυμιατήριον βαϛάζεται διὰ τὴν σμύρνην καὶ ἀλόην ὁποὐ ἤγόρασαν οἱ ἐνταφιαϛαὶ τȣ, καὶ ἤλειψαν τὸ σῶμα αὐτοῦ· καὶ οἰατὶ δὲν τὸν

новый (как и полотно антиминса), а потом посвятил его Христу. После этих молитв переходим к таинству креста и, нашедши Иисуса в предложении распятого, как на Голгофе, иерарх кадит все святилище в благодарность за такой дар Божий, говоря: помилуй мя Боже, даже до слов: ублажи Господи: остальное же говорит после отнесении божественных даров на св. трапезу, и, обнаживши главу свою от митры, приготовляет частицы за царей, архиереев и народ, оставаясь с открытой головой вплоть до принятия святых даров. Итак, как он носит образ Христа, то сам не берет святых даров, чтобы идти с ними, а дает их иерею и диакону, которые представляют Иосифа и Никодима. В то время воздух представляет плащаницу и остальные два, покрова, именно: сударь, которым была повита глава Христова, и прочие пелены или саваны, находившиеся в гробе. Кадильницу же (при этом) несут вместо смирны и алоя, которые купили погребатели

 

 

340

θαψαν εἰς τὸν διον τόπον ὄπȣ ἦτον ὁ ϛαορὸς, ἀλλὰ τὸν ἑπήγαν εἰς τὸν κῆπον, καὶ εἰς αὐτὸν ἦτον τὸ σπήλαιον, καὶ εἰς; τὸ σπήλαιον ὁ τάφος· μισεύει ὁ ἱερεὺς ἀπὸ τὴν πρόθεσιν, ὡς ἀπὸ τὸν γολγοθᾶν, καὶ ἐκβαίνει μὲ τὰ ἂγια ἔξω εἰς τὸν ναὸν, συντροφιασμένος μὲ λαμπάδες, καὶ ἀπὸ ἔμπροσθεν, καὶ ἀπὸ ὁπισθεν, ὁποῦ σημαίνȣσι καὶ τοὺς προηγησαμένȣς προφήτας καὶ τοὺς ἀζολȣθήσαντας ἀποϛόλȣς· καὶ ἐνθυμούμενος τοῦ ληςοῦ. ὁποῦ ὀλίγω πρότερον ἤθελεν εἰπεῖν τὸ, μνήσθητί μȣ κύριε ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλεία σȣ (Λȣκ. 23), παρακαλεῖ διὰ τὸν λαὸν ὅλον, λέγωντας· πάντων ὑμῶν μνησθείη κύριος ὁ θεὸς ἐν τῇ βασιλεία αὐτοῦ ὁμοίως καὶ ὁ λαὸς παρακαλεῖ τὸ αὐτὸ, μετὰ πάσης εὐλαβείας καὶ κατανύξεως· προσκυνῶν ἔως ἐδάφȣς τῆς γῆς· ὄχι διατί τάχα λογιάζει πῶς νὰ εἶναι τελειωμένα τὰ ἅγια· ἀλλὰ διατί κλαίει ἐν ταπεινώσει καρδιάς, ἐνθυμούμενος τὰ ἀμαρτήματα τȣ· καὶ ζητῶντας, διὰ τὸν θάνατον τοῦ χοιϛοῦ, συγχώρησιν εἰς αὐτὰ, ἐκ βαθέων ῷυχῆς ὅμοια μὲ τὸν ληϛὴν ἐρχόμενον δὲ τὸ σῶμα τοῦ κυρίȣ ἰησοὺ εἰς τὸ ἅγιον βήμα, μὰς διδει νὰ ἐν θυμηθοῦμεν τὰ τῆς ταφῆς μηϛή-

и умастили тело Его. И так как погребли Его не на том самом месте, на котором был крест, а отнесли его в сад, и в нем была пещера (грот), и в пещере гроб, то иерей отходить от предложения, как от Голгофы, и выходит со святыми дарами вон (из алтаря) в храм, сопутствуемый спереди и сзади подсвечниками, из которых первые означают предшествовавших (Христу) пророков, а последние—последовавших за Ним апостолов, и, припоминая разбойника, который несколько ранее сказал: помяни мя Господи во царствии си (Лук. XXII. 42), молится за весь народ, говоря: всех вас да помянет Господь наш во царствии Своем. Равным образом и народ молится о том же со всяким благоговением и умилением, преклоняясь даже до земли, не потому, чтобы считал святые дары уже совершенными, а потому, что плачет в смирении сердца, вспоминая свои грехи, и испрашивая, ради смерти Христовой, снисхождения к ним, от глубины души подобно разбой-

 

 

341

ρια· λοιπὸν τὸ ἀντιμίνσιον, δηλοῖ τὸν τάφον (ὡς εἴπομεν) ἠ δὲ ἁγια τράπεζα τὸν κῆπον τὸ κάλυμμα δὲ τοῦ ποτηρίȣ, ὁποῦ ἀπλώνει μέσα εἰς τὸ ἀντιμίνσιον ὁ ἱερευς, δηλοῖ τὴν σινδόνα· τό δὲ κάλυμμα τοῦ δισκαρίȣ, τὸ σȣδάριον, ὁ ἧν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τοῦ ἰησοῦ (Ἰω. 20)· διὰ τοῦτο τὸ τυλίσσει, καὶ βάλλει τὸ καὶ αὐτὸ μέσα εἰς τὸ ἀντιμίνσιον εἰς ἐνα τόπον ὁ δὲ ἀέρας ὁποῦ ἔως τῶρα ἐσημάδευγε τὴν σινδόνην. πέρνεται ὡς ἄν νὰ ἦτον ὁ μέγας λίθος, ὅν ἐκύλησεν ὁ ἰωσίφ εἰς τὴν θύραν τοῦ μνημείȣ· διὰ τοῦτο μετ’ αὐτὸν σκεπάζει τὰ ἅγια· καὶ τὰ θύμιᾷ, διὰ τὰ μῦρα πάλιν τῆς σμυρνης καὶ τῆς ἀλόης· κλείωντας τὰς θύρας τοῦ βήματος, καὶ τὰς ἀπανω καὶ τὰς κάτω· διὰ νὰ φανέρωσῃ μὲ ταῖς κάτω, τὴν κρυφίαν τοῦ ἰησοῦεἰς τὸν ᾄδην καταβασιν· καὶ μὲ ταῖς ἀπάνω τὴν κȣϛωδίαν ὁποῦ ἐβάλασιν οἰ ἰȣδαῖοι εἰς τὸν τάφον, διὰ νὰ μὴν ἔλθȣσιν οἱ μαθηταὶ, καὶ κλέψωσι τὸ σῶμα τοῦ ἰησοῦ· μενει δὲ καὶ ὁ ἀϛερισκος εἰς τὸ μνῆμα ἀπάνω. διὰ νὰ σημαδεῦση τὴν σφραγῖδα ἣν ἔθηκαν σφραγίσαντες τὸν λίθον μετὰ τῆς κȣϛωδίας (Ματθ. 27)· μετὰ ταῦτα ἀκολȣθοῦσι πάλιν προσευχαὶ· θέλοντος δὲ τὸν ἰησοῦ νὰ φανερώσῃ

нику. Тело же Господа Иисуса, переносимое во святый алтарь, напоминает нам таинства погребения; антиминс указывает гроб (как мы сказали), свитая трапеза — сад, покров потира, расстилаемый священником на антиминсе, указывает плащаницу, покров дискоса — плат, который был на главе Иисуса (Иоан. XX. 7). Поэтому он свертывает и складывает их в одно место на средине антиминса. Воздух же, который до тех пор означал плащаницу, (иерей) берет, как бы он был тот камень велий, который Иосиф привалил к отверстию погребального склепа, и накрывает им святые дары и (затем) кадит их опять вместо мира, смирны и алоя. Затворяя двери алтаря как верхние, так и нижние для того, чтобы посредством нижних показать сокровенное сошествие Иисуса во ад. а посредством верхних стражу. приставленную иудеями к гробу, чтобы не пришли ученики и не украли тела Иисусова. Звездица тоже остается над гробом для

 

 

342

τὴν ἀνάϛασίν τȣ, ἐγενετο σεισμὸς μέγας· καὶ μετ’ αὐτὸν ἤνοιξεν ὁ τάφος· καὶ οἱ φύλακες ἀπὸ τὸν φόβον ἔφυγον· διὰ τοῦτο ὅταν λέγει ὁ διάκονος, τὰς θύρας τὰς θύρας ἐν σοφίᾳ πρόσχωμεν, σικῶνȣσιν οἱ ἱερεῖς τὸν ἀέρα, καὶ τὸν σείȣσιν ἐπάνω τοῦ τάφȣ· κύπτοντος ὑποκάτω τοῦ ἄρχιερέως· καὶ ἀνοίγει τὰς ἐπάνω θύρας τοῦ βήματος· δηλοποιῶντας τὴν τὲ ἄνοιξιν τοῦ τάφȣ, καὶ τὸν σεισμὸν, καὶ τὴν φυγήν τῶν φυλάκων· καὶ ὅτι ὁ ἀρχιερεὺς τῷ χριϛῶ συνθάπτεται· διὰ νὰ σοναναϛῇ καὶ μαζὶ μετ’ αὐτὸν διὰ τοῦτο οἱ ἱερεῖς περνοῦσι καὶ τὸν ἀέρα ἀπὸ ἄνωθεν τῆς κεφαλῆς τοῦ ἱεράρχȣ· ὁ δὲ λαὸς τότε λέγει τὸ σήμβολον τῆς ὁρθοδόξȣ ἡμῶν πίϛεως, διατί τὸ ἐξαίρετον μυϛήριον τῆς πίϛεως ἡμῶν, εἶναι ὁ θάνατος καὶ ἠ ἀνάϛασις τοῦ κυρίȣ ἡμῶν, εἰς τὸ ὁποῖον ἀκολȣθοῦσι καὶ τὰ λοιπὰ· ἡ δὲ σφραγὶς, τὴν ὁποῖαν ἐδήλȣ ὁ ἀϛερίσκος, τότε σικώνεται, ὅταν ὁ ἀγγελικὸς ὕμνος ἄδεται, τὸ, ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος κύριος σαββαὼθ· ἑπειδῆ λευκοφανεῖς ἅγγελοι, ἐξυπηρέτησαν ταῦτα πάντα· καὶ πάλιν προσευχαὶ ἱλαϛήριοι

обозначения печати, которую положили знаменавше камень с кустодиею (Матф. XXVІІ, 66). После этого опять продолжаются молитвы. Когда Иисус восхотел открыть Свое воскресение, то учинилось великое землетрясение и вслед за ним открылся гроб, и стражи бежали от страха. Поэтому когда диакон говорит: двери, двери, премудростию вонмем, иереи поднимают воздух и колеблют им над гробом, при чем архиерей склоняется под ним (воздухом). После этого (диакон) открывает верхние двери алтаря, указывая тем на открытие гроба, на землетрясение, на бегство стражей, равно как и на то, что архиерей спогребается Христу для того, чтобы восстать вместе с Ним. Поэтому иереи берут прочь и воздух от головы иерарха; а народ произносит тогда символ православной нашей веры 1), поелику смерть и воскресение Господа нашего есть преимуществен-

1) В славянском переводе здесь вставлен текст символа веры. Не есть ли это перевод символа, приложенного к частному письму патриарха Паисия к Никону (см. Историю русского раскола преосвящ. Макария, стр. 151, изд. 1855 г.?

 

 

343

καὶ εὐχαριϛήριοι· καὶ ὁ ἁγιασμὸς τῶν τιμίων δώρων· διὰ νὰ κοινωνήσȣσιν οἱ πιϛοὶ χριϛιανοὶ μὲ τέλειον σῶμα καὶ αἷμα τοῦ χριϛοῦ· ἀλλὰ πρὶν τῆς ἁγίας κοινωνίας, διὰ νὰ κάμῃ ὁ ἱερεὺς καὶ τὸν τύπον τῆς ἀναϛάσεως, καθὼς καὶ τῶν ἄλλων μυϛηρίων, ὑψώνει ὀλίγον ἀπὸ τὸ δισκάριον, τὸν ἅγιον ἄρτον· καὶ μὲ τὰ ἔργα δεικνύει ὅτι ἡγέρθη ὁ κύριος· καὶ μὲ τὰ λόγια τοῦ, διδάσκει τοὺς χριϛιανοὺς νὰ προσέχȣσιν εἰς τὴν μετάληψιν τῶν φρικτῶν τούτων μυϛηρίων διατί τὰ τοιαῦτα ἅγια δὲν δίδονται παρὰ μόνον εἰς τοὺς ἁγίȣς· ὕϛερα ἀφ’ οὐ οἰ ἱερωμένοι κοινωνήσȣσι μέσα εἰς τὸ θυσιαϛήριον, ὡς εἰ ἀπόϛολοι εἰς τὸν δεῖπνον τὸν μυϛικὸν, ἐκβαίνει ἔξω πρὸς τὸν λαὸν ὁ ἱερεὸς εἰτε ἀρχιερεὺς μὲ τὸ ἅγιον ποτήριον μόνον· διατί εἰς ἐκεῖνο εἶναι ἐσμιμένα καὶ τὰ δύο εἴδη τοῦ σώματος καὶ αἷματος τοῦ κυρίȣ· τὰ ὁποῖα ὁ κύριος ἐπαράδωκε νὰ τὰ κοινωνοῦμεν καὶ τὰ δύο· καὶ κοινωνᾷ μὲν καὶ τὸν λαὸν μὲ τὴν ἱερὰν μετάδοσιν· καὶ σημαδεύγει ἀκομὶ, καὶ πῶς ἀναϛὰς ὁ ἱησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφȣ, ἐφανέρωσε τὸν ἁαυτὸν τȣ ζῶντα εἰς τοὺς ἀποϛόλȣς, καὶ δι’ αὐτῶν εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα ἀμὴ διατί δὲν ἐσονανεϛρέφετο πάν-

ное таинство нашей веры, за которым следуют и остальные. Печать, представляемая звездицей, снимается тогда, когда поется ангельская песнь: свят, свят, свят Господь Саваоф, поелику световидные ангелы прислуживали всему этому. Затем опять молитвы умилостивительные и благодарственные и освящение честных даров для приобщения верных христиан совершенным телом и кровию Христовою. Но прежде святого приобщения, для того, чтобы наглядно показать и образ воскресения равно как и других таинств, священник поднимает немного св. хлеб с дискоса и делом показывает, что восстал Господь, а словами своими учит христиан, чтобы внимательно относились к причащению страшных сих таинств, поелику такая святыня только святым дается. Потом, когда священные лица приобщатся внутри алтаря, как апостолы на тайной вечери, иерей или архиерей выходит вон (из алтаря) к народу с одним только святым потиром, поелику в

 

 

344

τοτε μὲ τοὺς μαθητάς τȣ. ὡς καὶ πρίν τοῦ πάθȣς, ἀλλὰ δι’ ἡμερῶν τεσσαρακοντα, ποτὲ ἐφαίνετο (Πραξ. 1), καὶ ποτὲ ἐκρυπτετο ἀπὸ τὰ ὑμματά τȣς (ἐπειδὴ μετὰ τὴν ἀνάϛασιν, ἦτον δεδοξασμένον τὸ σῶμα τȣ). διὰ τοῦτο εἰσεβαίνει παλιν ὁ ἱερεὺς μὲ τὰ ἁγια εἰς τὸ βῆμα. καὶ δηλοῖ ὅτι ποτὲ δὲν ἐφαίνετο εἰς τὸν κόσμον ἀναϛὰς ἐκ νεκρῶν· ἡ δὲ ὕϛερη φορὰ ὁποῦ ἐφάνηκεν εἰς τοὺς ἀποϛόλȣς ἦτον εἰς τὸ ὅρος τῶν ἐλαιῶν, ἀπὸ τὸ ὁποῖον ἀνελήφθη· διὰ τοῦτο καὶ ὁ ἱερεὺς, πάλιν ϛρέφωντας πρὸς τὸν λαὸν μὲ τὰ ἀγια, λέγει ἐκφώνως, τὸ, πάντοτε νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· δηλῶν τὴν εἰς οὐρανοὺς ἀνάληψιν τοῦ κυρίȣ. καὶ μὲ τὰ λόγια ταῦτα τοῦ τέλȣς, καὶ μὲ τὰ ἔργα, ὁποῦ μεταφέρει τὸ σῶμα τοῦ χριϛοῦ ἀπὸ τὴν ἁγίαν τράπεζαν, εἰς τὴν ἱερὰν πρόθεσιν, ὡς ἀπὸ γῆς εἰς τὸν οὐρανὸν· καὶ τότε ἡ τράπεζα μένει ὡς θρόνος τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς· ἡ δὲ πρόθεσις ὡς ἡ ἐκ δεξιῶν καθέδρα τῆς μεγαλωσύνης ἐν ὑψηλοῖς· καὶ ἐπειδὴ ἐταξεν ὁ κύριος εἰς τοὺς μαθητὰς τȣ. ὅτι εἰς τὴν βασιλείαν τȣ. θέλει κάμει νὰ κάθωνται εἰς τὴν τράπεζαν τȣ νὰ τρώγȣσι καὶ νὰ πίνȣσι μαζὶ μετ’ ἐκεῖνον (Λȣκ.

нем соединены и оба вида тела и крови Господней, которые Господь предал, чтобы мы приобщались и (именно) обоим. Приобщает же народ посредством священного преподания (в уста тела и крови Христовой) и вместе с тем обозначает и то, как Иисус, воскресши из гроба, явился живой апостолам, а чрез них и всему миру. Но поелику Он не постоянно обращался со Своими учениками, как это было прежде страдания, но денми четыредесятми (Деян. 1. 3). иногда являлся, иногда скрывался от глаз их (поелику после воскресения тело Его было прославлено): поэтому иерей снова вносит святыню в алтарь и тем показывает, что, воскресши из мертвых, Он не показывался уже больше миру. В последний раз, когда Он явился апостолам, это было на горе Елеонской, с которой Он и вознесся: поэтому и иерей, обращаясь снова к народу с святыней; говорит громогласно: всегда, ныне и присно и во веки веков, указывай вознесение Господа на

 

 

345

22). τὰ μοϛικὰ ἐκεῖνα φαγητὰ τῆς σοφίας, καὶ τα καινούρια ποτὰ, ὁποῦ ἐσημαδευσεν ὅταν εἰπεν· ὅτι οὐ μὴ πίῳ ἀπάρτι ἐκ τούτȣ τοῦ γεννήματος τῆς ἀμπέλȣ. ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης, ὅταν αὐτὸ πίνῳ μεθ’ ὑμῶν καινὸν ἐν τῇ βασιλεία τοῦ πατρὸς μȣ (Ματθ. 26)· δηλῶν τὴν τελειοτέραν ἀπόλαυσιν τῆς μακαριότητος, διὰ τοῦτο ἐρχεται πάλιν ὁ ἱερεὺς ῆ ὁ διάκονος· καὶ κοινωνᾷ δεύτερον τοῦ κυριακοῦ σώματος καὶ αἴματος καὶ δισκίζει (καθὼς λέγȣσι) τὰ ἁγια· διὰ νὰ σημαδεύσῃ τὴν μελλȣσαν τότε μοϛικὴν καὶ τελευταίαν εὐωχίαν· ὕϛερον δὲ ἀπὸ τὸν μισεμόν τοῦ χριϛοῦ ἀπὸ τὸν κόσμον τοῦτον, ἔμεινεν ἡ παρθένος μαρία διὰ παρηγορίαν τῶν πιϛὼν διὰ τοῦτο διαμεριξεται εἰς τὸν λαὸν τὸ λεγομενον ἀντίδωρον εἰς τύπον τῆς ὑπεραγίας θεοτόκȣ, ἀπὸ τὴν προσφορὰν ὁποῦ ἐκβῆκεν ὁ ἁμνὸς. καὶ οὑτω τελειώνȣνται μαζὶ μὲ τὴν ἱερὰν λειτȣργίαν. καὶ ὅλα τὰ μυϛήρια τῆς ἐνσαρκȣ οἰκονομιας.

небеса, и вслед этими заключительными словами и самым делом переносить тело Христово с святой трапезы в священное предложение, как-бы с земли на небо. После этого трапеза делается как-бы престолом Бога, и Отца, а предложение. как-бы седалищем одесную величества на высоких. И поелику Господь обещал ученикам Своим, что в царстве Его Он устроит так, что они сядут на трапезе Его и будут есть и пить вместе с Ним (Лук. XXII. 30) то таинственное брашно мудрости и то новое питие, которое он обозначил, когда сказать: яко не имам пити отныне от сего плода лознаго, до дне того, егда е пию с вами ново во царствии Отца Моего (Матф. XXVI, 29), указывая тем на более полное наслаждение блаженством; поэтому иерей или диакон снова идет и вторично приобщается тела и крови Господней и потребляет (как говорится) святая, для обозначения будущего таинственного пиршества. За тем по отшествии Христа от мира сего оста-

 

 

346

 

 

 

 

 

 

 

Αλλ’ ἐπειδὴ τὸ ἕργον τῆς ἁγίας κοινωνίας, ἔχει κάποια ξεχωριϛὰ πράγματα εἰς τοῦ λόγȣ τȣ, ὁποῦ χρειάζȣνται ἕρμηνείας, ἐπαναλαμβάνοντες τὸν λόγον, λέγομεν· ὅτι μέλλων ὁ ἀρχιερεὺς νὰ κοινωνήσῃ, ἐκβάλλει τὴν μίτραν, ὡς ἄν ὁποῦ τότε δὲν φέρει τὸν τύπον τοῦ βασιλέως χριϛοῦ, ἀλλ’ ἀνθρώπȣ περικειμένȣ ἀσθένειαν, καὶ τεταπεινωμένȣ· καὶ ϛέκεται ἀσκεπὴς, ἕως νὰ θέλῃ νὰ κάμῃ τὴν ἱερὰν μετάδοσιν· ἀφ’ οἱ λοιπὸν σημαδεύσῃ τὸν τύπον τῆς ἀναϛάσεως μὲ τὸ νὰ ὑψώσῃ τὸν ἡγιασμένον ἄρτον ἀπὸ τὸ δισκάριον, τὸν μερίζει εἰς τέασαρα μέρη· διατί οὖτος ὁ ἄρτος εἶναι τὸ σῶμα ἐκεῖνο τοῦ χριϛοῦ, ὁποῦ κόπτεται καὶ διαιρείται, διὰ νὰ μερισθῆ εἰς τοῦς πιϛοὺς. χωρὶς νὰ σμικρένῃ ἡ χάρις τῆς τεθεωμένης τȣ σαρκὸς. διὰ τὸ ὁποῖον εἷπε, τοῦτο ἐϛι τὸ σῶμα μȣ τὸ

лась для утешения верующих Дева Мария; поэтому раздается народу так называемый антидор во образ Пресвятой Богородицы, из той просфоры, из которой был взят агнец. И таким образом оканчивается священная литургия, а вместе с нею и все таинства домостроительства во плоти.

Но поелику дело святого приобщения представляет некоторые особенности, требующие пояснения, то мы считаем нужным снова к нему возвратиться и прибавить, что архиерей, намереваясь приобщиться, снимает митру, так как в то время он носит образ не царя-Христа, а человека, обремененного немощами и уничиженного, и стоит с открытой головой вплоть до тех пор, как начнет совершать священное преподание (тела и крови Христовой). А после того как обозначит образ воскресения, приподнявши освященный хлеб с дискоса, делит его на четыре части; поелику этот хлеб есть то тело Христово, которое режется и раздробляется для того, чтобы

 

 

347

ὑπὲρ ὑμῶν κλῶμενον (Ματ. 26)· τότε πιάνει τὴν μίαν μερίδα ὁ ἱερεὺς ἀπὸ ἐκείνας τὰς τέσσαρας, καὶ τὴν βάλλει εἰς τὸ ἅγιον ποτήριον· διατί εἰς τὴν ὰνάϛασιν συνἔρχονται καὶ ἐσμίγȣνται ὅλα τα μέλη τοῦ ἀνθρωπίνȣ σώματος, καὶ γίνονται τὸ ἔνα· καὶ τότε ἐκχέει καὶ τὸ βραϛὸν ὕδωρ, λέγων, τὸ, ζέσις πλήρης πίϛεως· καὶ τὰ ἐξῆς· ὁμοῦ καὶ τὸ, λȣτρὸν τὸ θεῖον τῆς παλιγγενεσίας· πρῶτον διὰ νὰ δείξῃ ὅτι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ὁποῦ εἰς τὴν θείαν γραφὴν σκιογραφεῖται πάντοτε μὲ τὸ πῦρ, καὶ μὲ τοὺς ποταμοὺς τῶν ὑδάτων, εἶναι ἐκεῖνο ὁποῦ κάνει τὸ μυϛήριον τῆς ἀναϛάσεως. διατὶ λέγει ἡ προφιτικὴ φωνὴ, ἐξαποϛελεῖς τὸ πνεῦμα σȣ καὶ κτισθήσονται, καὶ ἀνακαινιεῖς τὸ πρόσωπον τῆς γῆς (Ψαλ. 103)· δεύτερον διὰ νὰ κάμῃ καὶ εἰς τὴν γεῦσιν τὸ αἷμα καὶ τὸ ὕδωρ θερμὸν, καθὼς ἦτον ὅταν ἐξῆλθεν ἐκ τῆς πλευρᾶς τοῦ ἰησοῦ χριϛοῦ νὰ μὰς δόσῃ νὰ νοήσωμεν ὅτι ἐκ ζῶντος σώματος ἐξέρχεται. καὶ τρίτον νὰ δείξῃ ὅτι τοῦτα τὰ δύο, τὸ αἷμα καὶ τὸ ὕδωρ, εἶναι ὁποῦ μὰς τελειώνȣσιν εἰς τὴν χάριν τοῦ θεοῦ, μὲ τὸ ἅγιον βάπτισμα, καὶ μὲ τὴν θείαν κοινωνίαν, σφραγίζοντα ἡμᾶς μὲ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον.—Τότε ὁ ἀρ-

быть разделенным между верующими без умаления благодати обоженной плоти, тело, о котором Он сказал: сие есть тело Мое еже за вы ломимое (Матф. XXVI, 26). Потом иерей берет одну из этих четырех частиц и опускает ее в св. потир: поелику в воскресении все части человеческого тела сходятся, сцепляются и составляют одно целое; а затем вливает и теплую воду, говоря: теплота исполнь веры и пр., равно как: божественная баня пакибытия, во-первых, чтобы показать, что Дух св., постоянно изображаемый в божественном Писании то в образе огня, то в образе потоков вод, совершает также и таинство воскресения, поэтому пророческий голос говорит: послеши Духа Твоего и созиждутся и обновиши лиие земли (Псал. 103, 30). Во-вторых, чтобы сделать кровь и воду для вкушения столь же теплыми, как они вышли из ребра И. Христа и чтобы дать нам понять, что они исходят из живого тела. И в-третьих, чтобы показать, что

 

 

348

χιερεὺς πρῶτον κοινωνεῖ λέγων τὰς μυϛικὰς εὐχὰς ὁποῦ περιέχει ἡ μεταληψις· καὶ ἐξαιρέτως. τὸ, πιϛευῳ κύριε καὶ ὁμολογῷ, ὅτι σὺ εἰ ἀληθῶς ὁ χριϛὸς, ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος. τὰ ὁποῖα εἶναι τὰ ἴδια λόγια, ὁποῦ ἀπεκρίθη ὁ πέτρος πρὸς τὸν ἰησοῦν, ὅταν ἐρῶτησε τοὺς ἀποϛόλȣς, τίνα γνώμην ἕχȣσι περὶ αὐτοῦ· καὶ εἶπε, σὺ εἶ ὁ χριϛὸς, ο υἱὸς τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος (Ματθ. 16). διατί ὁ ἄρτος ὁποῦ μεταλαμβάνομεν, εἶναι ὁ αὐτὸς χριϛὸς, ὁποῦ ἔβλεπον οἰ ἀπόϛολοι τότε, καὶ ἐμαρτύρȣν μὲ τὴν πίϛιν ταύτην, καὶ πρέπȣσαν ζατάνυξιν καὶ φόβον, ὡς μεταλαμβάνων διὰ ϛόματος αὐτου. τῆς σαρζὸς καὶ θεὸτητος τοῦ ἰησοῦ, καὶ σύσσωμος γενόμενο; τῷ χριϛῶ, μεταλαμβάνει. τὸν μὲν ἅγιον ἄρτον, καθάπαξ· ἤγȣν εἰς μίαν φορὰν τὸ δὲ ἅγιον ποτηριον εἰς τρία ῤȣφῆματα· λεγων εἰς τὸ ὅνομα τοῦ πατρὸς. καὶ τοῦ υἱοῦ, καὶ τοῦ ἁγίȣ πνεύματος, διότι ὅταν ὁ χριϛὸς ἔρχεται νὰ κατοικῆσῃ εἰς τὸν ἄνθρωπον, δὲν ἔρχεται μόνος, ἀλλὰ καὶ μετὰ πατρὸς καὶ πνεύματος, ὁμοιῶς μεταλαμ βανȣσι καὶ οἰ λοιποὶ ἀρχιερεὶς καὶ ἱερεῖς καὶ διάκονοι, μεταδιδοντος αὐτοῖς τοῦ ἱεραρχȣ. ἀπαξ τὸν ἄρτον, καὶ τρίς τὸ πο-

кровь и вода обе вместе совершенствуют нас благодатью Божией, с одной стороны святым крещением, а с другой — божественным приобщением, запечатлевая нас Духом Святым. — Затем прежде всего приобщается архиерей, произнося таинственные молитвы, заключающиеся в чине причащения и особенно (молитву): верую Господи и исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога живаго, это — те самые слова, которыми отвечал Петр Иисусу, когда Тот спросил апостолов, какое они имеют об Нем мнение, именно он сказал: ты еси Христос, Сын Бога живаго (Матф. XVI, 16). Ибо хлеб, которого мы причащаемся, ест Сам Христос, Которого тогда видели и о Котором свидетельствовали апостолы. Причащаясь с сею верою и подобающим благоговением и страхом устами своими тела и божества Иисусова и делаясь со-телесным Христу, приемлет св. хлеб однажды, т. е. один раз, а св. чашу в три приема (глотка), говоря: во имя От-

 

 

349

τήριον. τότε δὲ εἰς τὸν καιρὸν τῆς μεταδόσεως φορεῖ τὴν μίτραν εἴτε κίδαριν, εἰς τύπον τοῦ ἄκρȣ ἀρχιερέῳς ἰησοῦ· καὶ μετὰ τὴν θεῖαν μετάληψιν, πιάνωντας ὁ διάκονος τὸ δισκάкιον, καὶ λέγωντας τοὺς ἀναϛασίμȣς ὕμνȣς, ὕγȣν, τὸ, ἀνάϛασιν χριϛοῦ θεασάμενοι, καὶ τὸ, φωτίζȣ, φωτίξȣ ἡ νέα ἱερȣσαλήμ· ὧ πάσχα τὸ μέγα, καὶ ἱερώτατον χριϛε. συνάγει μὲ τὸν σπόγγον τα ἐπίλοιπα τοῦ σώματος τοῦ χριϛοῦ, καὶ τὰ μεταφέρει ἀπὸ δισκάριον εἰς τὸ ποτήριον μαξὶ μὲ ὄλας τὰς μερίδας τῶν ἅγιων, καὶ τῶν ἄνθρώπων, ζώντων καὶ κεκοιμημένων. διὰ τὸ ὁποῖον μὰς μέμφονται κατὰ πολλὰ οἱ λατῖνοι, πῶς ἐσμιγομεν τοὺς άνθρώπȣς μαζὶ μὲ τὸ τεθεωμένον σῶμα τοῦ ἰησοῦ. καὶ πῶς νὰ γίνȣνται τάχα καὶ οἱ ἀνθρωποι σῶμα χριϛοῦ. ἀλλὰ ἡ ἀμώμητος καὶ ὁρθοδοξος ἡμῶν ἐκκλησία, δὲν ἄγγίζεται ἀπὸ τὰς τοιαῦτας κατηγορίας, διότι δὲν εἶναι δυνατὸν ποτὲ νὰ γενῃ ὁ μόνος καὶ ψιλὸς ἄνθρωπος, θεὸς κατὰ φύσιν, καθὼς ἔγινεν ὁ μεταβληθεὶς ἄρτος, διὰ πνεύματος ἁγίȣ· ἀλλ’ ἐὰν καὶ προσκολληθῆ μὲ τὸν ἰησοῦν, καὶ ἐσμίξȣσι τὰ δύο εἰς τὸ ἔνα· καθὼς γίνεται καὶ ὅταν ὁ ἄνθρωπος κοινωνᾷ τὰ θεῖα ταῦτα μυϛήρια, ἀλλὰ δὲν

ца и Сына и Святого Духа, поелику когда Христос приходит, чтобы обитать в человеке, то приходит не Один, а с Отцом и Духом. Подобным же образом причащаются и прочие архиереи, и иереи и диаконы, при чем иерарх преподает им однажды хлеб и трижды чашу. Во время этого преподавания он носит (на голове) и митру или кидар во образ верховного архиерея Иисуса. После божественного причащения, диакон, взявши дискос и произнося воскресные песни, т. е. Воскресение Христово видевше, и Светися, светися новый Иерусалиме, О пасха велия и священнейшая Христе, собирает посредством губки остатки тела Христова и перемещает их с дискоса в потир вместе со всеми частицами святых, и людей, как живых, так и умерших. За это сильно порицают нас латиняне, так как (при этом) мы смешиваем в одно людей с обоженным телом Иисуса и как будто бы и люди делаются телом Христовым. Но безупречная и православная

 

 

350

ἀλλάσαει ὁ ἄνθρωπος εἰς φύσει θεὸν, μόνον περνει τὴν θείαν χάριν ἀπὸ τὸν χριϛὸν, μένει δέ πάλιν ὁ ἄνθρωπος ἄνθρωπος· καὶ ἂν πέρνῃ καὶ τὴν χάριν τῆς θεότητος, ἀλλ’ οὐ γίνεται καὶ κατὰ φύσιν θεὸς, ὡς ὁ χριϛὸς, ἀλλὰ κατὰ χάριν καὶ διὰ τοῦτο πρέπει νὰ προσέχῃ ὁ ἱερεὺς, νὰ μὴ μετάδοση τινὸς χριϛιανοῦ νὰ μεταλάβῃ ἀπὸ τὰς μερίδας τῶν ἄνθρῶπων νὰ μὴ πέσῃ εἰς εἰδωλολατρείαν. Ἡ δέ γνώμη τῆς ἐκκλησίας μας, διὰ τὴν ὁποῖαν βάλλει τὰς μερίδας τῶν ἄνθρώπων μέσα εἰς τὸ ποτήριον, εἶναι διὰ νὰ ξεπλύνῃ τὰς ἀμαρτίας τῶν μνημονευομένων μὲ τὸ τίμιον αἷμα τοῦ δεσπότȣ· καὶ εἶναι τόσον, ὅσον ἂν ἥθελε πιάσειν (χάριν λόγȣ) καὶ ὁ ἱωάννης ὁποῦ ἐπαράϛεκεν εἰς τὸν ϛαυρὸν, κἄν ἔνα ἀμαρτωλὸν, νὰ τὸν φέρῃ ὑποκάτω ἀπὸ τὰς πληγὰς τοῦ ἱησοῦ, ϛαζούσας τὸ αἷμα, νὰ τὸν ξεπλύνῃ μετ’ αὐτο. διατί τότε ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος δὲν ἐγίνετο χριϛὸς κατὰ φύσιν, ὰλλά μόνον κεκαθαρμένος καὶ λελȣμένος ἀπὸ τὴν ἄμαρτίαν μὲ τὸ αἷμα τοῦ χριϛοῦ. διὰ τοῦτο καὶ πολλοὶ εἰς τὴν ἡμετέραν ἐπαρχίαν, ὁποῦ ἡξεύρȣσι τὴν παρούσαν γνώμην τῆς ἐκκλησίας, λέγȣσιν ὅταν βάλλȣσι τὰς μερίδας εἰς τὸ ἅγιον πο-

наша церковь не затрагивается этими нареканиями; поелику невозможно никогда тому статься, чтобы человек, так как он есть, мог сделаться Богом по естеству, как пресуществленный Духом Святым хлеб; но если и прилепится к Иисусу и составят оба нечто единое, как бывает например, когда человек приобщается этих божественных тайн, но чрез это человек не изменяется естеством в Бога, а только принимает божественную благодать от Христа, а по прежнему человек остается человеком, и хотя принимает божественную благодать, но не делается по естеству Богом, как Христос, а лишь по благодати. Поэтому иерею нужно быть внимательным, чтобы не преподать какому-либо христианину причащения частицами людей, чтобы не впасть в идолослужение. Мысль, которую имеет наша Церковь, когда ввергает частицы людей в потир, состоит в том, чтобы омыть грехи поминаемых честною кровию Владыки. Это похоже на то, как если бы (для при-

 

 

351

τήριον, ὕϛερα ἀπὸ τὰς ἀναϛασίμȣς εὐχὰς, τὰ λόγια τούτα ἀπόπλυνον κύριε τὰ ἅμαρτήματα τῶν ἐνταῦθα μνημονευθέντων, τῷ αἴματί σȣ τῷ τιμίῳ, πρεσβείαις τῶν ἁγίων σȣ· καὶ ἄν καλᾶ καὶ ὅλοι δὲν τὰ λέγȣσιν, ἀλλὰ ἔϛωντας καὶ τὸ αἷμα τοῦ χριϛοῦ νὰ ἔχῃ τὴν δύναμιν τοῦ νὰ καθαρίζῃ τὰ πταίσματα τῶν πιϛῶν, κάνει ἐκεἶνο πάντοτε τὴν ἐνέργειἀν τȣ, εἰ λέγωμέν τὸ ἡμεῖς, εἰ δὲν τὸ λέγωμεν· καὶ εἰς τοῦτο ϛέκεται ὅλη ἡ δύναμις τῆς ἱερωσύνης· διότι ὅταν ὁ ἱερεὺς προσφέρῃ τὴν θυσίαν ταύτην πρὸς τὸν θεὸν, καὶ παρακαλῆ διὰ ψυχικὴν σωτηρίαν τινὸς ἀνθρώπȣ, ζῶντος ἡ κεκοιμημένȣ, δὲν ἐλπίζει εἰς τὴν ἀρετἡν τȣ, νὰ ἐπιτύχῃ δι’ αὐτὴν τὸ ζητούμενον· ἀλλ’ εἰς τὴν δύναμιν καὶ χάριν, τοῦ ἐκχυθέντος ὑπέρ ἡμῶν αἴματος τοῦ δεσπότȣ· καὶ τοῦτο εἶναι ὁ λόγος τοῦ προφήτȣ ζαχαρίȣ. ὁποῦ λέγεικαὶ σὺ ἐν αἴματι διαθήκης σȣ, ἐξαπέϛειλας δεσμίȣς σȣ, ἐκ λάκκȣ οὐκ ἕχοντος ὕδωρ (Zaχ 9)· διατί ὄχι μόνον τότε εἰς τὸν καιρὸν τῆς ϛαυρώσεώς τȣ, ἔκβαλεν ἀπὸ τὸν ᾄδην τοὺς σκλάβȣς τȣ, μὲ τὸ αἷμα ὁποῦ ἔχι σεν εἰς τὸν ϛαυρὸν ἀπάνω, ἀλλὰ καὶ τῶρα μὲ τὸ αἰμα τῆς καινὴς διὰ θήκης, ὁποῦ χύνεται μυϛικῶς

мера) Иоанн, стоявший при кресте, вздумал взять какого-либо грешника и подвести его под язвы Иисусовы, источавшие кровь, с целью омыть его ею. Конечно, человек тот не сделался бы Христом по естеству, а только очищенным и омытым от греха кровию Христовою. Поэтому многие в нашей области, знающие эту мысль церкви, когда ввергают частицы (о которых речь) в потир после воскресных молитв, произносят следующие слова: Омой Господи грехи здесь поминаемых честною Твоею Кровию, молитвами святых Твоих. Впрочем, хотя и не все это говорят, а лишь стоят просто, но кровь Христова имеет силу очищать прегрешения верующих и всегда производит свое действие, будем ли мы это говорить, или не будем. В этом и состоит вся сила священства. Ибо когда иерей приносит жертву сию Богу и молится о душевном спасении какого-либо грешника живого или усопшего, не на добродетель свою он надеется, рассчитывая посредством ее полу-

 

 

352

εἰς τὴν θείαν ἱερȣργιαν, λυτροῦνται καὶ οἰ κεκοιμημένοι ἀπὸ τὸν ᾄδην, διὰ τοὺς ὁποίȣς ἡ θυσία προσφέρεται· καὶ οἰ ζῶντες ἀπὸ πάσην ψυχοβλαβῆ ἐπήρειαν τοῦ διαβόλȣ· διότι δὲν ἔχει κἄν μίαν οἰαφορὰν τὸ αἷμα τοῦτο ἀπ’ ἐκεινο· ἀλλὰ εἶναι τὸ αὐτὸ ὀλως οἰ ὀλȣ.

Τούτη εἶναι ἠ τάςις ὁποῦ ἡμεῖς κρατοῦμεν εἰς τὴν λειτȣργίαν μας· τὴν ὁποῖαν ἐλπίζει πῶς καὶ ἐσεῖς κρατεῖτε, ἤ ἄν διαφέρῃ τίποτε, νὰ συμφωνήσετε καὶ ἐσεῖς μεθ’ ἡμῶν. κατὰ τὴν διάταξιν ταύτην. τὴν ὁποῖαν ἀπ’ ἀρχῆς. παραδοθεῖσαν, ἀπαραλλάκτως φυλάττομεν· ἵνα ἐν ἐνὶ ϛόματι καὶ μιᾷ καρδίᾳ, δοξάζωμεν ἀμφότεροι, τὸν ἔνα θεὸν καὶ πατέρα τοῦ κυρίȣ ἡμῶν ἱησοῦ χριϛοῦ, καὶ αὐτὸν τὸν μονογενῆ υἱὸν αὐτοῦ, σὺν τῷ παναγίῳ πνεύματι.

Τοῦτο εἶναι τὸ πρῶτον ζήτημα, τῆς γραφῆς ὁποῦ μὰς ἐϛείλετε· ἀπὸ τὸ ὁποῖον γνωρίζεται, καὶ πότε ἀνοίγονται ἡ κλείονται αἱ θύραι τοῦ ἁγίȣ βήματος· ὁποῦ ἐρωτᾶτε εἰς τὸ δέκατον ζήτημα· καὶ ἀλλὰ τινα σποράδην ὡς ὁρᾶτε.

 

чить искомое, а на силу и благодать пролитой за нас крови Владычней. Это и означают слова пророка Захарии: И Ты в крови Завета Твоего испустил еси узники Твоя от рова не имуща воды (Зах. IX, 11); поелику не тогда только, т. е. во время распятия Своего Он исторгнул из ада узников кровию, излиянною на кресте, но и теперь кровию Нового Завета, изливаемою таинственно на божественной литургии, освобождаются и усопшие из ада, за которых приносится жертва, и живые от всякого душевредного диавольского искушения; ибо между этой и той кровью нет никакого различия, а обе они — совершенно одно и тоже.

Вот чин, которого мы держимся в нашей литургии. Надеюсь, что этого же чина держитесь и вы, в противном же случае, т. е. если ваш чин отступает в чем-либо от нашего, вы постарайтесь согласовать с нашим, сообразно с указанным распорядком, который мы приняли с самого начала, дабы одними устами и

 

 

353

 

одним сердцем славить и вам и нам Единого Бога и Отца Господа нашего И. Христа и Самого Единородного Сына Его со всесвятым Духом.

Это — в ответ на первый вопрос (поставленный) в посланной вами грамоте. Отсюда вы увидите и то, когда открываются и закрываются двери св. алтаря, о чем вы спрашиваете в десятом вопросе, равно как и кое-что другое—там и сям, как видите.

 

(Окончание следует).

 

 

Христианское чтение. 1881. № 5-6. Спб.

ГРАМОТА КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО
ПАТРИАРХА ПАИСИЯ I К МОСКОВСКОМУ
ПАТРИАРХУ НИКОНУ.

(Окончание 1)

 

 

βον ζήτημα. Περὶ δὲ τοῦ καιροῦ τῆς λειτȣργίας, ὁποῦ εἶναι τὸ δεύτερον, καὶ ἐρωτᾶτε τὸ καὶ εἰς τὸ ἐνδέκατον· λέγομεν ὅτι καλῶς ποιεῖτε ἀρχηνίζοντες ἀπὸ τῆς τρίτης ὥρας τῆς ἠμέρας, κατὰ τοὺς κανόνας· καὶ τελειώνετε ἔως τῆς ἐβδόμης, ἢ ἐννάτης κατὰ τὰς ἡμέρας· διότι ὅσω πλειότερον τινὰς ἐνασχολειται εἰς τὴν δοξολογίαν τοῦ κυρίȣ, τόσω μᾶλλον καὶ ὡφελείται, καὶ ἐπαινείται, ὡς οἰ οὐράνιοι ἄγγελοι, οἴτινες διηνεκῶς ἐξυμνοῦσι τὸν κύριον ἀλλὰ δὲν εἶναι πάντοτε διωρισμέναι αἱ ὧραι αὗται, ὥϛε νὰ μὴν ἔχωμεν ἄδειαν νὰ λειτȣργούμεν, ἄλλην ώραν, μόνον τὴν τρίτην, διατί καὶ τῇ ἁγιᾳ καὶ μεγάλῃ ἡμέρα τῆς λαμπρᾶς, καὶ τῆς Χριϛοῦ γεννήσεως, καὶ τῶν ἁγιων θεοφανίων, ἀπὸ νυκτὸς γίνεται ἡ λειτȣργία· καὶ τῇ

2. Что же касается времени (совершения) литургии, что составляет ваш второй вопрос и о чем вы спрашиваете также и в одиннадцатом, на это мы отвечаем, что вы хорошо делаете. начиная (литургию) с третьего часа дня по канонам, и совершаете ее до седьмого или девятого часа дня; поелику чем дольше кто упражняется в славословии Господа, тем больше ему пользы и похвалы, как небесным ангелам, которые непрестанно воспевают Господа. Но (мы должны прибавить, что) часы эти не определены однажды навсегда, так чтобы мы не имели позволения литургисать и в другой какой-либо час кроме третьего; поелику во святый и вели-

1) См. Хр. Чт. 1881 г., ч. I, стр. 313—353.

 

 

540

μεγάλῃ πεμπτῃ. καὶ μεγάλῳ σαββάτῳ ἐπαρελάβομεν νὰ λειτȣργοῦμεν πρὸς ἐσπέραν, διὰ κάποια ἔτερα μυϛήρια τῶν ἡμερων ἐκείνων περὶ ὧν οὐκ ἔϛι νῦν λέγειν καὶ εἰς τὸ μοναϛήριον τῶν ἀκοιμήτων, πάσην ὤραν σχεδὸν ἐλειτούργȣν διὰ τοῦτο γράφομεν, ἄν πειράσῃ καὶ ἡ τρίτη ὤρα, ἢ νὰ εἶναι καὶ προτήτερα. διὰ τινα κατεπείγȣσαν ἀνάγκην, μὴν περνᾷ ἡ λειτȣργία· καθὼς καὶ ἡμεῖς ἔχομεν συνήθειαν εἰς τὰς ἐκκλησίας μὰς· διότι ἡ χάρις τοῦ πνεύματος δὲν περιορίζεται ἀπὸ χρόνȣς ἢ καιροὺς.

 

 

 

 

 

γ. Διὰ δὲ τὸ τρίτον, πότε ἀνάπτει ὁ λαμπαδάριος τὴν λαμπάδα νὰ καλέσῃ τὸν ἱεράρχην εἰς τὴν ἐκκλησίαν, λέγομεν, ὅτι εὐθὺς εἰς τὴν ἀρχὴν πάσης ἀκολȣθίας· διὰ νὰ ἔρχεται πάντοτε ο ἀρχιερεῦς πρῶτος, ὡς ϛύλος πυρὸς, ὁδηγῶν τὸν νεὸν ἰσραὴλ εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας. τὴν ἅνω ἱερȣσαλήμ. καὶ εἰς μὲν τὸν ἐσπερινὸν ϛέκεται ἀναμμένη ἡ λαμπὰς, ἕως νὰ ἀρχηνῶῃ ὁ χο-

кий день светлого Христова воскресения и рождества и снятых богоявлений литургия бывает с ночи; в великий четверток и в великую субботу тоже мы приняли (по преданию) литургисать по вечеру ради некоторых таинств, соединенных с этими днями, таинств, о которых, впрочем, не место здесь говорить; а в монастыре неусыпающих почти ежечасно литургисали. Поэтому мы и пишем, что застигает-ли третий час, или другой более ранний вследствие какой-либо настоятельной нужды, литургия не должна быть отменяема, как и мы обыкновенно делаем это в наших церквах: поелику благодать Святого Духа не ограничивается тем или другим моментом времени.

3. На третий вопрос, именно: когда лампадарий зажигает свечу, чтобы звать иерарха в церковь, отвечаем, что тотчас же в самом начале всякого чинопоследования, для того, чтобы архиерей всегда приходил первый, как столп огненный, руководящий нового Израиля в землю обетования, в горний Иерусалим. На вечерни зажженная свеча стоит до тех

 

 

 

541

ρὸς νὰ ψάλῃ τὸ, κύριε ἐκέκραξα. καὶ ὅταν ἔλθῃ, εἰς τὸ, πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μȣ, κάνωντας μετάνοιαν ὁ λαμπαδάριος, μαζὶ μὲ τὸν κανονάρχον, ὁποῦ ϛέκεται κοντᾶτȣ διὰ νὰ πάρῃ καιρὸν, μισεύγει ἡ λαμπὰς· διότι παραχωρεῖ τὸ παλαιόν φῶς εἰς τὸ νέον· ὁμοίως καὶ εἰς τὸν ὄρθρον, παρευθὺς μισεύγει, ὡς ἄν ϛαθῇ ὁ ἀρχιερεὺς εἰς τὸν θρόνον καὶ πάλιν ἀνάπτει εἰς τοὺς αἴνȣς· καὶ προσφέρεται ἕμπροσθεν αὐτοῦ, καὶ ϛέκεται ἕως τέλȣς τοῦ ὄρθρȣ, διὰ τὸ, ἐπεφὰνη ἡ χάρις τοῦ θεοῦ, ἡ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρωποι; (Τιτ. 2). εἰς δὲ τὴν λειτȣργίαν, ὅταν ὁ ἀρχιερεὺς δὲν ἱερατεύῃ, ϛέκεται ἡ λαμπὰς ἀναμμένη, ἔως νὰ εἰποῦσιν, εὐλογημένη ἡ βασιλεία τοῦ πατρὸς· καὶ πάλιν ἀνάπτει εἰς τὸ κοινωνικὸν, ἕως τέλȣς· καὶ συντροφιάξει τὸν ἀρχιερέα εἰς τὸ κελλίον τȣ, ἐὰν δὲ καὶ λειτȣργᾷ, ϛέκεται ἀναμμένη, ἕως νὰ εἰσέλθῃ ὁ ἀρχιερεὺς εἰς τὸ ἅγιον βῆμα· φησὶ γὰρ ἡ γραφὴ, ὑμεῖς ἐϛὲ τὸ φῶς τοῦ κόσμȣ (Ματθ. 5). Ἡλὴν πρέπει νὰ ἠξεύρετε ὅτι ἐκεῖνος ὁποῦ καλεῖ τὸν ἀρχιερέα εἰς τὴν ἐκκλησίαν λαμπαδοφορῶν, δὲν λέγεται λαμπαδάριος, ἀλλὰ πριμμικιριος τῶν εὐταξιών· λαμπαδάριος δὲ ἐϛιν ὁ πρῶτος ψάλτης

пор, когда хор начнет петь: Господи воззвах, и когда дойдет до слов: вонми гласу моления моего, лампадарий, сделавши поклон, вместе с канонархом, который стоит близь него, чтобы выступить вовремя, удаляется вместе со свечою; поелику ветхий свет уступает (свое место) новому. Равным образом и на утрени тотчас же удаляется, как скоро архиерей станет на кафедре; и за тем снова зажигает свечу на хвалитех, ставит пред ним и стоит (она) до самого конца утрени в ознаменование того, что явися благодать Божия спасительная всем человеком (Тит. II, 11). На литургии же, когда архиерей не священнодействует, зажженная свеча стоит до тех пор, когда скажут Благословенно царство Отца; и потом снова зажигается во время причастна и (стоит зажженною) до конца, (по окончании же литургии) сопровождает архиерея до келлии его. Если-же архиерей сам литургисает, то зажженная свеча стоит дотоле, пока архиерей войдет в св. алтарь; ибо говорит Писание: вы есте свет миру (Матф. V, 14)

 

 

542

τοῦ δευτέρȣ χοροῦ· καὶ ὠνομάζετο οὐτως, διατί ἐβάϛα τὸ λεγόμενον διβάμπιιλον, ὁποῦ ἦτον ἔνα σκεῦος χρειαζόμενον εἰς τὰ ἅγια, μετὰ λαμπάδος κεχρυσωμένης.

Впрочем, нужно вам знать, что тот, кто с свечою в руках зовет архиерея в церковь, называется не лампадарием, а приммикирием благочиний 1): а лампадарий есть первый певец левого клироса 2), и назывался так потому, что носил так называемый дивамбул, это был один из употреблявшихся (в старину) для святых даров сосудов с позлащенной лампадой.

1) Приммикирием вообще назывался первый в ряду церковных и светских чинов, носивших одно и тоже звание или принадлежавших к одной категории (πρῶτοςτάξεωςτῆςτυχοῦσηςСвида у Дюканжа in Glossario mediae et infimae graecitatis под словом Πριμμικήριος; так например, первый между чтецами назывался πριμμικήριοςτῶνἀναγνωϛῶς, первый между силенциариями (придворные церемониймейстеры) — πριμμιατῶνσιλεντιαρίων, первый из нотариев — πριμμιατῶννοταρίων. Таким же точно образом первый из клириков, наблюдавших за порядком и благочинием в церкви, назывался πριμμικήριοςτῶνεὐταξιῶν.

2) В Византии во время ее тысячелетнего существования нередко изменялись как названия разных церковных должностей, так и круг их обязанностей, равно как и назначение разных предметов, употреблявшихся в богослужебной практике, с удержанием прежнего названия, так что точное определение отправлений известной должности или употребления известного предмета возможно только относительно известного — и притом сравнительно небольшого — промежутка времени. Осязательный пример тому представляет составитель грамоты своим определением должности лампадария и так называемого дивамбула. В его время лампадарий или свещеносец был первый певец левого клироса, или наш теперешний пономарь, и, по его словам, назывался так (т. е. лампадариом) потому, что носил так называемый дивамбул. Если бы можно было под этим названием разуметь подсвечник, предносимый в известные моменты богослужения пред Евангелием и пред святыми дарами, то должность лампадария совершенно совпала-бы с должностью нашего пономаря, как она и действительно совпадает в описании ее отправлений при архиерейском служении у автора. Но этому совпадению мешает определение, данное автором дивамбулу. По этому определению, дивамбул был сосуд с позлащенной лампадой,

 

 

543

δ. Εἰς δὲ τὸ τέταρτου, πότε ἢ τινα ὑπηρεσίαν κάνει καθ’ ἕνας ἀπὸ τοὺς ὀφφικιαλίȣϛ ἱερεῖς, καὶ ἀρχιερεῖς εἰς τὴν ἱερὰν μοϛαγω-

4. На четвертый (вопрос), — именно, когда или какую службу несет каждый из должностных 1) иереев и архие-

употреблявшийся для святых даров (мы переводим так слово: εἰςτὰἅγια потому, что в этом смысле постоянно употребляет это слово в грамоте составитель). Это определение, очевидно, уже делает невозможным отожествление дивамбула с обыкновенным подсвечником. Во время Византийской империи действительно существовал священный сосуд, носивший название дивамбула и имевший известное специальное назначение, хотя не всегда одно и то же. Это был род подсвечника с двумя рожками для помещения двух свеч, называвшийся так в отличие от моновамбула, подсвечника с рожком для одной свечи… Этот двусвечник первоначально носили, по-видимому, только пред одним императором во время разных торжественных процессий в ознаменование с одной стороны того, что император должен не только светить, но и греть, с другой, что в его руках сосредоточена двойственная власть не только государственная, но и церковная. В соответствие этому пред патриархом носили только моновамбул или односвечник в ознаменование только церковной власти, сосредоточенной в его руках. Но потом, как видно из собранных у Дюканжа (lib. cit.) свидетельств, распространено было и на патриархов право предношения дивамбула (другой однако же формы). Большею частью дивамбул и пред царем и пред патриархом носили действительно лампадарии (не имевшие однако ничего общего с нашими пономарями), но иногда это дело — по крайней мере патриархами — возлагалось и на других церковников, напр. на остиариев. Но указаний на то употребление дивамбула, которое усвояет ему наш автор, не встречается у византийских писателей. Таким образом возможны два предположения: или на этот раз автор отступил от своего обычного словоупотребления и под фразой εἰςτὰἅγια разумеет область священных мест и действий вообще, и след. мы неправильно его понимаем, или он имел не точные сведения о назначении описываемого им сосуда. Славянский перевод говорит по-видимому в пользу первого предположения. Вот он: дивампулъи8жебэ\ еди\нъсосудъпотрjбныи6восвятаясълампадоюпозлащjнною.

1) Название ὀφφικιάλιοι оффициалы, (официальные или должностные лица) было общим для всех служивших при великой константинопольской церкви

 

 

544

γίαν, ὅταν λειτȣργᾷ ὁ πατριάρχης, ἀποκρινούμεθα. ὅτι ὁ μὲν ἑποδιάκονος, δὲν κάνει ἄλλο μόνον βαϛᾷ τὸν λȣτὴρα, ἢγȣν τὴν λεγίνην καὶ τὸ ἐμβρίκιον 1) μὲ τὸ μανδὴλιον εἰς τὸ ὁποῖον νίπτεται ὁ ἱεράρχης, ὅταν μέλλῃ νὰ χειροτόνησῃ, ἤνὰ ἐκβάλλῃ τὰς μερίδας, εἰς τὸν καιρὸν τοῦ χερȣβικοῦ· καὶ προπορεύεται ἔμπροσθεν τῶν ἅγίων δώρων, λέγων, ὅσοι πιϛοὶ. ἀπὸ δὲ τοὺς διακόνȣς, ὁ ἀρχιδιάκονος. λεγει τὰ πρῶτα εἰρηνικὰ, καὶ εἰσοδεύει μετὰ τοῦ εὐαγγελίȣ, καὶ τὸ ἀναγινώσκει ἐπ’ ἄμβωνος· σικώνει τὰ ἅγια βαϛᾶ τὸ ὡμοφόριου τοῦ πατριάρχȣ ἐπὶ χεῖρας ὡς ἄν ἐκεῖνος τὸ ἀποθέσῃ· οἰ δὲ λοιποὶ διάκονοι, καθ' ἔνας λέγει τὰ ἀκόλȣθα εἰρηνικὰ, κατὰ τὴν τάξιν τȣ ἔκαϛος· ὁ δὲ πρωτοπαπᾶς. ὡς ἔκδικος καὶ πρῶτος τοῦ βήματος, καὶ φέρων τὰ δευτερεῖα τοῦ ἀρχιερεως, ἀρχίζει τὸ, εὐλογημένη ἡ βασιλεία τοῦ πατρὸς καὶ λέγει καὶ τὰς

реев при священнодействии, когда литургисает патриарх, отвечаем, что иподиакон не делает ничего другого кроме того, что держит таз или лахань и ембрикий с полотенцем, при помощи которых иерарх умывает руки, когда собирается хиротонисать или влагать частицы (в потир) во время херувимской песни, и предходит пред святыми дарами, говоря: елицы вернии. Из диаконов же, архидиакон говорит первую ектению 2) и творит вход с Евангелием и читает (оное) на амвоне, подъемлет святые дары, носит омофор патриарха на руках всякий раз, как тот слагает его с себя. Остальные же диаконы произносят следующие ектении по порядку — каждый по чину своему. Протоиерей же, как екдик и первый в алтаре 3), занимающий второе

и патриархии лиц. По степени своей власти и значения они подразделялись на две категории — на ὀφφίκιαμεγάλα (большие должности) и ὀφφίκιαμικρὰ (малые).

1Ἐμβρίκιον — турецкое слово, означающее умывальник или рукомойник.

2) Т. е. первую молитву на литургии — миром Господу помолимся.

3) Во всех дошедших до нас списках чинов великой константинопольской церкви должность протоиерея определяется одинаково ὡςἔκδηκοςκαπρῶτοςτού βήματος .. Название экдика (это была особая и притом весьма важная должность — церковного защитника или адвоката — относившаяся к первой пентаде патриарших чиновников, носивших общий титул церковных

 

 

545

τρεῖς ἐφεξῆς ἐκφωνήσεις· οἱ δὲ λοιποὶ ὀφφικιάλιοι ἱερεῖς, καὶ ἀρχιερεῖς, ϛέκονται ἔξω τοῦ βήματος μὲ τὸν πατριάρχην, προσευχόμενοι μυϛικῶς τὰς εὐχὰς τὰς λειτȣργίας· καὶ ὡς ἄν εἰσέβωσιν εἰς τὸ ἅγιον βῆμα δὲν λέγȣσιν ἄλλην ἐκφώνησιν, μόνον ὁ πρωτόθρονος ἐπίσκοπος, τὸ, ἵνα καὶ αὐτοι σὺν ἡμῖν δοξάζωσι· καὶ τὸ, ἐν πρώτοις μνήσθητι κύριε τοῦ πανηιάρχȣ ἡμῶν ὅδε. τὸ αὐτὸ λέγει καὶ ὁ δεύτερος δεύτερον, καὶ καθεξῆς οἱ πάντες ἀρχιερεῖς τε καὶ ἱερεῖς, κατὰ τὴν τάξιν αὐτῶν ὁ δὲ πατριάρχης λέγει πάσας τὰς λοιπὰς ἐκφωνήσεις· καὶ οἰ ἄλλοι ἀρχιερείς ἡ ἱερείς, οὐδεμίαν ἄλλην ὑπηρεσίαν κάνȣσι, μόνον μὲ τὰς μυϛικὰς προσευχὰς συλλειτȣργοῦσι, λέγοντες τὰ αὐτὰ μὲ τὸν πατριάρχην, ὁμοφρόνως μὲν, ἀλλ’ οὐκ ἐκφῶνως, διὰ νὰ φυλάττεται ἀσύγχυτος ἡ εὐταξία τῆς ἐκκλησίας.

место после архиерея, начинает (литургию возгласом): Благословенно царство Отца и произносит и следующие три возгласа. Остальные же должностные иереи и архиереи стоят вне алтаря с патриархом, произнося тайно молитвы литургии, и коль скоро войдут в св. алтарь не произносят никакого возгласа,—один лишь епископ прототрон 1) произносить: да и тии с нами славят и: в первых помяни Господи патриарха нашего NN. Тоже самое повторяет и второй, за ним и прочие все архиереи и иереи по чину своему. Все остальные возгласы произносит патриарх. А другие иереи и архиереи никакого другого служения не несут кроме того, что солитургисают патриарху, прочитывая вместе с ним те же самые тайные молитвы единомысленно, но не

архонтов, и отличная от должности протоиерея) было усвоено ему потому, что он считался представителем и защитником интересов клира великой церкви, или соборян в тесном смысле этого слова и имел право разбирать и улаживать возникавшие между ними распри и претензии друг к другу. Это был наш теперешний кафедральный протоиерей.

1) Прототроном или первопрестольником назывался митрополит престола или кафедры, в данное время занимавшей первое место после патриаршей кафедры в списке архиерейских кафедр, подчиненных константинопольскому патриаршему престолу, или в случае отсутствия представителя этой кафедры старейший (по кафедре) из наличных иерархов.

 

 

546

 

 

ε. Εἰς τὸ πέμπτον ἀποκρινούμεθα, ὅτι τὴν μίτραν, ἢ κίδαριν τὴν φορεύῃ ὁ πατριάρχης ἀπὸ τὴν ἀρχὴν. ὡς ἄν φορέσῃ ὅλην τὴν ἱερατικὴν ϛολην δηλῶν τὴν μυϛικὴν καὶ οὐράνιον βασιλειαν τοῦ κυρίȣ ἡμῶν ἰησοῦ χριτοῦ διὰ τὸ ὁποίον καὶ ὅταν τὴν βάλλει·, εἰς τὴν κεφαλὴν τȣ, λέγει, ὁ κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνεδυσατο. καὶ μόνον τὴν ἀποθέτει, ὅταν περνῃ τὰς μερίδας, εἰς τὸν καιρὸν ὁποῦ ψάλλεται ὁ χερȣβικος ὕμνος καὶ ὅταν ἀγιάζῃ τὰ ἄχραντα μυϛήρια· καὶ ὅταν κοινωνᾷ αὐτὸς τοῦ ὕϛερον δὲ μετὰ τὸ νὰ κοινωνήσῃ ἐκεῖνος. πάλιν τὴν φορεύει, καὶ μετ’ αὐτὴν μεταδίδει εἰς τοὺς συλλειτȣργοὺς τȣ τὸν ἅγιον ἄρτον, καὶ τὸ ἅγιον ποτήριον καὶ τοῦτο γίνεται πάντοτε εἰς πάσαν λειτȣργίαν τοῦ ὅλȣ ἐνιαυτοῦ·

ϛ. Εἰς δὲ τὸ ἔκτον λέγομεν, ὅτι ὁ πατριάρχης ῆ ἄλλος ἀρχιερεὺς δὲν λειτȣργᾷ ποτὲ μοναχός τȣ. χωρίς διάκονον καὶ τρεῖς ἱερεῖς ἤ τὸ ὀλιγώτερον δύο· διὰ νὰ γίνωνται ἀσυγχύτως τὰ σύμβολα πάντα τῆς ἱερᾶς λειτȣργίας· καὶ οὔτω παρελάβομεν ἐξ ἀρχῆς· ἀ μὴ ἄν τινὰς ἱεράρχης ἀπὸ παλ-

гласно, чтобы сохранялось ненарушимо церковное благочиние.

5. На пятый отвечаем, что митру или кидарь патриарх носит с самого начала, лишь только облачится во все священное облачение, являя (тем) таинственное и небесное царство Господа нашего И. Христа; вследствие этого он, когда возлагает ее на свою голову, говорит: Господь воцарися, в лепоту облечеся. И за тем снимает ее тогда только, когда берет частицы во время пения Херувимской песни, когда освящает пречистые тайны и когда приобщается сам: после же приобщения опять возлагает ее и с нею (на голове) преподает своим сослужителям св. хлеб и св. чашу. И так делается всегда на каждой литургии во весь год.

 

6. На шестой говорим, что патриарх или другой архиерей никогда не литургисает один без диакона и трех или по крайней мере двух священников для того, чтобы не смешивать всех этих символических действий свящ. литургии, и так (де-

 

 

547

λὴν τȣ εὐλάβειαν ἑπιθυμᾶ νὰ λειτȣογήση καὶ μοναχός, ὡς ἀπλῶς ἱερεὺς, δὲν τὸ λογιάζει ἡ ἁγια σύνοδος ἁμαρτίαν, διότι τὰ ἀνωτέρω τάγματα, ἔχȣσιν ὑπερηρμένως, καὶ τὰς δυνάμεις τῶν κατωτέρων, πλὴν χρεωϛεῖ τότε νὰ λειτȣργήσῃ καταμόνας, διὰ νὰ φυλάξῃ τὴν μεγαλιοπρέπειαν τῆς ἀρχιερωσύνης.

 

 

 

ζ. Διὰ τοὺς πολέμȣς ὁποῦ ἔχετε διὰ τὴν τάξιν τῆς θείας μυϛαγωγίας, καθὼς γράφετε εἰς τὸ ἔβδομον ζήτημα, παρακαλοῦμεν διὰ τοῦ ὅνόματος τοῦ κυρίȣ ἡμῶν ἱησοῦ χριϛοῦ, νὰ τοὺς καταπαύσῃ ἦ μακαριότης σȣ μὲ τὴν σύνεσίν σȣ· δοῦλον γὰρ κυρίȣ οὐ δεῖ μάχεσθαι (2 Τιμ. 2)· καὶ μαλιϛα εἰς πράγματα ὁποῦ δὲν εἶναι κύρια καὶ οὐσιώδη, καὶ ἄρθρα τῆς πίϛεως· καὶ κατάπεισον αὐτοὺς νὰ ϛέρξȣσι τὴν τάξιν ταύτην ὁποῦ σὰς ἐγράψαμεν ἡ ὁποῖα κρατείται εἰς ὀλην τὴν ἀνατολικἡν ἐκκλησίαν ἀπ ἀρχῆς εἰς ἡμᾶς κατὰ παράδοσιν φθάσασα· χωρὶς νὰ ἀλλάξωμεν κἂν ἔνα πρᾶγμα. καὶ τούτην τὴν καύχη-

лать) мы приняли с самого начала. По если бы какой-либо иерарх по чувству глубокого благоговения пожелал литургисать и один, то св. синод не вменяет этого в грех, поелику высшие чины имеют то преимущество пред низшими, что заключают в себе и силы низших: нужно только, чтобы и таком случае он литургисал уже совершенно одиноко, чтобы охранить величие архиерейства.

7. Что же касается полемики, которую ведете из-за чина божественного тайноводства, как пишете в седьмом вопросе, то умоляем именем Господа нашего И. Христа, да прекратит ее твое блаженство 1) с свойственной тебе рассудительностью: рабу бо Господню не подобает сваритися (2 Тим. II, 21), и особенно в вещах, которые не принадлежать к числу главных и существенных и членов веры, а убеждай их принять тот чин, который мы описали, чин, содержимый во всей восточной церкви без всяких измене-

1) В славянском: преблаженство.

 

 

548

σιν ἔχομεν, ὁποῦ αἱ μὲν ἄλλαις ἐκκλησίαις ὁποῦ ἐσχίσθησαν ἀπ’ ἐμᾶς, ἐδεχθήκασι καὶ δέχονται καθ’ ἡμέραν πολλοὺς νεωτερισμοὺς καὶ καινούρια δόγματα· καὶ ἡμεῖς δὲν ἐπαρασαλεύσαμεν τίποτε, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ ἁγίȣ πνεύματος, ἀφ’ οὐ ἦλθεν ἡ ἐβδόμη σύνοδος καὶ ἐσφράγισε τὴν τάξιν ἡμῶν. διὰ τοῦτο καθὼς εἶναι τὰ παλαιὰ μὰς βιβλία, ὁποῦ γράφȣσι τὰς λειτȣργία; τοῦ χρυσοϛόμȣ καὶ βασιλείȣ, τὰ ὅποῖα εὐρίσκονται εἰς διαφόρȣς βιβλιοθήκας, οὔτως εἶναι καὶ τὰ νέα, χωρὶς κἄν μίαν διαφορὰν, ἀ μὴ ἄν ἴσως καὶ τὰ ἐδικά σας εἶναι ἀσύμφωνα μὲ τὰ ἐδικά μας, εἰς πράγματα ἀναγκαῖα, καὶ ὄχι ἀπ’ ἐκεῖνα ὁποῦ ἀφήνει ὁ τύπος εἰς τὴν ἐξȣσίαν τοῦ προεϛῶτος νὰ τὰ διαλέξῃ, γράψετε μὰς ποῖα εἶναι, καὶ θέλομεν ἀνακρίνειν καὶ περὶ τούτων σονοδικῶς:

 

 

η. Περὶ δὲ τοῦ ἐπισκόπȣ Κο- λωμενίας Παύλȣ, καὶ τοῦ πρωτοπαπᾶ αὐτοῦ ἡσαΐȣ, ὁποῦ λέ-

ний в том самом виде, в каком он дошел до лас с самого начала по преданию. И этим мы гордимся, ибо в то время как другие церкви после своего отпадения от нас приняли и принимают ежедневно многия новшества и новоизмышленпые догматы, мы, с помощию св Духа, ничего не изменили с тех самых пор, как собрался седьмый собор и утвердил наш чин. Вследствие этого как наши древния книги с текстом литургий Златоуста и Василия, находящияся в разных библиотеках, так и новые не представляют ни малейшей разности. По может быть ваши (чины и порядки) не согласны с пашими в вещах необходимых, а не в тех, относительно которых устав предоставляет выбор на волю настоятеля, в таком случае напишите нам, какие это (чины и порядки), и мы рассудим об этом соборне.

8,9. Относительно же Павла епископа коломенского и протопопа его Исаии 1), кото-

1) Возбуждаемые этими двумя вопросо-ответами недоумения будут изложены нами в послесловии.

 

 

549

γȣσιν ὅτι δὲν συμφωνοῦσι μετ’ ἐσᾶς οὔτε τὰ βιβλία τȣς, οὔτε ἡ λειτȣργία τȣς, οὔτε ἡ σφραγὶς αὐτῶν, καὶ διαβάλλȣσι τὰς προσεοχάς μὰς πῶς γίνονται διὰ φόβον ἄνθρώπων, καὶ ὄχι διὰ φόβον θεοῦ· καὶ ὅτι ἀλλοιῶς προσεύχεται ὁ πατριάρχης εἰς τὴν λειτȣργίαν παρὰ τοὺς ἄλλȣς ἱερεῖς ἤγȣν ταπεινότερον. καὶ ἀχαμνώτερον διὰ τὸν φόβον τοῦ θεοῦ· καὶ ζητᾶ καὶ ἄλλαις προσευχαῖς διαφορετικαῖς ἀπ’ ἐκείναις ὁποῦ ἔχει ἡ λειτȣργία μας· καὶ μάλιϛα (λέγει) περὶ τῶν πενήτων. θ. καθὼς γράφετε εἰς τὸ ὅγδοον καὶ ἔννατον ζήτημα, ἀποκρινούμεθα· ὅτι ταῦτα πάντα εἶναι σημάδια τῆς αἰρεσίας καὶ τοῦ σχίσματος· καὶ ὅποιος τὰ τοιαῦτα πιϛεύει καὶ λέγει, εἶναι ξένος τῆς ὀρθοδόξȣ ἡμῶν πίϛεως· διότι ὄποῖος δὲν συμφωνᾶ μὲ τὴν ἰσότητα, φανερὸν πῶς αὐτὸς εἶναι ὁ ϛρεβλὸς καὶ διεϛραμμενος, καὶ ὄχι ἡ ἱσότης· καὶ ἄν δείχνῃ καὶ ἀγγελος ἐξ οὐρανοῦ, δὲν πρέπει νὰ τὸν δεχθοῦμεν, ὡς ὁ ἀπόϛολος παραγγέλλει (Γαλ. 1). τὸ λοιπὸν ἢ νὰ ϛέρξȣσιν ἀνυποκρίτως τὰ ὅσα κρατεῖ καὶ δογματίζει ἡ ὀρθόδοξος ἡμῶν ἐκκλησία, ἢ μετὰ πρώτην καὶ δευτέραν νȣθεσίαν, μείναντες ἀδιόρθωτοι, νὰ τοὺς παραιτηθὴτε· καὶ

рые говорят, что они несогласны с вами ни касательно книг, ни литургии, ни перстосложения, и отвергают наши молитвы, как будто они совершаются ради страха человеческого, а не ради страха Божия, и что будто бы на литургий патриарх молится иначе, чем другие иереи, т. е. хуже и ниже страха ради Божия, и требует других молитв, отличных от тех, которые заключает в себе наша литургия, и особенно (говорит) о бедных, как вы пишете в восьмом и девятом вопросе, отвечаем, что все это суть признаки ереси и раскола, и кто так верует и говорит, тот чужд православной нашей веры: поелику кто не выдерживает идеи равенства, тот очевидно сам человек строптивый и испорченный, а не равенство. И если бы он оказался ангелом с неба, не следует его принимать, по повелению апостола (Гал. I, 9). Так. обр. или пусть примут нелицемерно все, что содержит и принимает за догмат православная папиа церковь, или после первого и второго вразумления, ес-

 

 

550

νὰ τοὺς ξεχωρίσετε μὲ καθαίρεσιν ἀπὸ τὰ πρόβατα τοῦ χριϛοῦ· διὰ νὰ μὶν τὰ τρέφȣσι μὲ θανατερὶν νομὴν καὶ θέλετε ἔχειν καὶ ἡμᾶς, καὶ πάσαν τὴν περὶ ἡμᾶς σύνοδον συμψήφȣς εἰς τοῦτο. διὰ τί εἰς ποῖαν σύνοδον, ἡ εἰς τίνα παλαιόν ἅγιον εὐρῆκασι πῶς αἱ προσευχαὶ τῆς ἐκκλησίας μὰς γίνονται κατὰ ἀνθρωπαρέσκειαν, καὶ εἶναι λειψαῖς καὶ ἐλαττωμέναις. σιατοῦτο γυρεύγȣσι τάχα αὐτοὶ νὰ μᾶς ταῖς ἀναπληρώσȣσι; φυλάττεσθε δύνατᾶ ἀπὸ τοιούτȣς κύνας, ἡ λύκȣς, εἰπεῖν οκειότερον διατὶ αὐτοὶ ἑποκάτω εἰς τὸ σχήμα τῆς διορθώσεως, πῶς τάχα θέλȣσι νὰ δίορθῶσȣσι τὰ ἐλαττώματα τῆς ἐκκλησίας, γυρεύγȣν νὰ φέρȣσιν εἰς αὐτὴν τὰ φαρμακερὰ τοὺς ζιζάνια· οὔτω καὶ οἱ ἀρειανοὶ ἐκάνασι· καὶ ἀποκρινόμενοι πῶς θέλȣσι νὰ διορθώσȣσι, τὸ, ὁμοούσιον. ὁποῦ οἰ ἅγιοι πατέρες ἐξεφώνησαν εἰς τὸ ἱερόν σύμβολον, κατὰ τὴν πρώτην σύνοδον, διατί ἐλέγασι πῶς ἦτον τάχα βαρβαρικὸν, καὶ αὐτοὶ νὰ ἐδιαλέξασι, τὸ πλέον ἐκλεκτὸν ὄνομα, καὶ ἀναγκάζασιν ὅλȣς, νὰ τὸ λέγȣσιν, ὁμοιούσιον καὶ μετ’ ἐκείνην τὴν μικρὰν λέξιν. ἐφέρνασιν εἰς τὴν ἐκκλησίαν ὅλον τὸν ἀρειανισμόν ὁμοίως καὶ οἱ σημερινοὶ καλβίνοι καὶ λȣτε-

ли останутся неисправимыми, отрекитесь от них и отделите их с отлучением от овец Христовых, чтобы они не питали их смертоносным кормом. В таком случае вы будете иметь согласие на это и наше и нашего Синода. В самом деле, на каком соборе или у какого древнего святого нашли они будто молитвы нашей церкви совершаются по человекоугодию, что они недостаточны и неудовлетворительны и в силу этого (присвояют себе право) требовать их восполнения? Всеми мерами остерегайтесь таких собак, или, точнее сказать, волков; ибо они под видом исправления, (притворяясь) будто желают исправлять недостатки церковные, на самом же деле стремятся внести в нее ядовитые свои плевелы. Так (между прочим) поступили и ариане, притворяясь, будто желают исправить слово единосущный. внесенное святыми отцами в свящ. символ на первом соборе: ибо, говорили они, это—слово варварское, а они выбрали другое более отборное слово, именно: подобосущный и принуждали всех

 

 

551

ράνοι (ὁπου δὲν εἶναι ἀκόμι ἑκατὸν χρόνοι σχεδὸν ὅποῦ ἤρχισαν τὰς αἰρεσίας τȣς) ἔϛωντας καὶ νὰ εὐτρέπωνται νὰ τοὺς λέγȣσι πῶς ἐχώρισαν ἀπὸ τὴν ἀρχαὶαν πίϛιν τοῦ χριϛοῦ, ὀνομάζονται ρεφορμάτοι, ἤγȣν μετασχηματιϛαὶ καὶ διορθωται τῆς παλαιᾶς πίϛεως, καὶ ἑποκάτω εἰς τὸ σχήμα τοῦτο τῆς διορθώσεως, δὲν ἀφήκασιν οὐδένα δόγμα τῆς ἐκκλησίας ἀμετασάλευτον, καὶ ἀνόθευτου· τὸ ἴδιον καὶ αὐτοὶ σπȣδάζȣν νὰ κάμȣσι, νὰ μὰς φερȣσι τὰ νεωτερίσματά τȣς, καὶ ταῖς ἀπόκρυφαις τοὺς προσευχαῖς, ὡς διόρθωσες· οὗτοι εἰσίν ὡς πύλαι τοῦ ᾃδȣ, ὁποῦ καταβιβάζȣσιν εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρὸς τὴν καιωμένην, τοὺς πειθομένȣς αὐτοῖς. διὰ τοῦτο ἄς κοποῦσιν ἀπὸ τὴν ἐκκλησίαν, ὡς μέλη σεσηπότα, καὶ ἀνίατα, μείναντες ἀμετανόητοι· διότι τὰς τοιαύτα: αὐτῶν προσευχὰς, ἔχομεν ὡς βλασφημίας· ἐπειδὴ βάλλȣσιν εἰς ἑποψίαν, καὶ τὰς τῶν ἁγίων ἡμῶν δεήσεις· καὶ πάσχȣν νὰ κάμȣσι καὶ τάξες καινούριαις· ταῖς ὁποίαις ποτὲ δὲν ἐδιδάχθημεν, ἀπὸ τοὺς πατέρας ὁποῦ μὰς ἐπαράδωκαν τὴν πίϛιν.

произносить оное, и вместе с этим маленьким изречением внесли в церковь целое арианство 1). Таким же точно образом и современные нам кальвинисты и лютеране (не насчитывающие еще и полных ста лет со времени появления своей ереси), желая устранить от себя упрек в том, что они отступили от древней веры Христовой, называютсяя реформаторами т. е. преобразователями и исправителями древней веры и под видом итого исправления не оставили ни одного догмата не испорченным и не искаженным. Тоже самое и они (поименованные выше лица) стараются делать, — приписать к нам свои нововведения и апокрифические молитвы в качестве исправлений. В действительности эти лица являются вратами ада, вводящими в геенну огненную, попадающую повинующихся им. Вследствие этого и будут отсечены от церкви, как гнилые и неисцелимые члены, оставаясь нераскаянными: поелику таковые молитвы их мы считаем бо-

1) В слав. переводе: всю погибель.

 

 

552

 

 

 

 

ι. Διὰ τὸ δέκατον, πότε ἀνοίγονται αἱ θύραι τοῦ ἁγίȣ βήματος, ἀπεκρίθημεν εἰς τὸ πρῶτον.

ια. Καὶ διὰ τὸν καιρὸν τῆς θείας ἱερȣργίας, πότε ἀρχηνίξει τὸ ὁποῖον ζητᾶτε εἰς τὸ ἐνδέκατον, εἴπομεν τὴν ἀπόκρισιν εἰς τὸ δεύτερον.

 

 

ιβ. Περὶ δὲ τοῦ δωδεκάτȣ, ὅποῦ ἐρωτᾶ, ἂν εἶναι δεκτὴ ἡ θυσία, τοῦ ἱερέως ἐκείνȣ, ὁποῦ λειτȣργῶντας, φειλάττει σκάνδαλον μνησικακίας εἰς τὴν καρδίαν τȣ, ἀποκρινούμεθα ἀπὸ τὰ λόγια τοῦ χριϛοῦ, ὁποῦ λέγει εἰς τὸν ματθαῖον ἐὰν προσφέρῃς τὸ δῶρόν σȣ ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαϛηρίȣ, καὶ ἐκεῖ νὰ εὐθυμηθῆς, ὄχι πῶς ἐσύ ἔχεις τίποτε ἐναντίον τοῦ ἀδελφοῦ σȣ· (διατὶ τοῦτο κάνει τὸν ἄνθρωπον ὅλως διόλȣ κατάκριτον) ἀλλὰ πῶς ἐκεῖνος ἔχει τὶ ἐναντίον σȣ ἐσένα, ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σȣ ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαϛηρίȣ, καὶ ὕπαγε πρῶτον κάμε ἀγάπην μὲ τὸν ἀδελφὸν σȣ, καὶ τότε ἐλθῶν, πρόσφερε τὸν

гохульством, так как они бросают подозрение на молитвы наших святых, и пытаются ввести новые порядки, которым нас никогда не учили отцы, предавшие нам веру.

10. На десятый, т. е. когда отверзаются врата св. алтаря, мы отвечали в первом.

11. Равным образом и относительно времени божественного священнодействия, когда начинается, о чем спрашиваете в одиннадцатом, мы дали ответь во втором.

12. Относительно же двенадцатого, где спрашивается, приемлется ли жертва того иерея, который литургисая хранит в сердце своем соблазн памятозлобия, отвечаем словами Христа, сказанными у Матфея: аще убо принесеши дар твой ко олтарю, и ту помянешь не о том, что имеешь нечто против брата твоего (ибо это безусловно предосудительно для человека), но что он имеет нечто против тебя: остави ту дар твой пред олтарем, и шед прежде смирися с братом твоими тогда пришед принеси дар твой (Матф. V, 23,

 

 

553

δῶρόν σȣ (Ματθ. 5)· ἀπὸ τὸ ὁποῖον καταλαμβάνομε, πῶς ὁ θεὸς δὲν ἀποδέχεται δῶρα ἀπὸ καρδίαν σζανδαλισμένην καθὼς λέγει καὶ εἰς τὸν ἡσαΐαν, ἐὰν φέρητέ μοι σεμίδαλιν, μάταιον θυμίαμα, βδέλυγμά μοι ἐϛὶ· καὶ ἀποϛρεφόμενος τὰς ἐορτὰς, καὶ θυσίας, καὶ νηϛείας, καὶ δεήσεις τοῦς, προστίθησι τὴν αἰτίαν λέγων, ὅτι αἱ χειρες ὐμῶν, εἰσὶν αἵματος πλήρεις (Ἡσ. 1)· ἤγȣν διατὶ τὰ ἔργα σας, (οὔτω γὰρ αἱ χεῖρες παρὰ τῇ γραφὴ λαμβάνονται) εἶναι γεμάτα θυμοῦ καὶ ὀργῆς, καὶ πάλιν ἀλλαχοῦ λέγει· εἰς κρίσεις καὶ μάχας νηϛεύετε· κατατυπτετε πυγμαΐς ταπεινὸν καὶ μετ' ὀλίγα' διὰ τοῦτο οὐκ ἔϛι δεκτὴ ἡ νηϛεία ὑμῶν (Ἡσ. 58)· καὶ τοῦτο γίνεται εἰς τὰς σκιώδεις θυσίας τοῦ παλαιοῦ νόμȣ· ἀμὴ ὅταν γίνεται εἰς τὴν φρικτῆν τούτην τῆς ἀληθείας θυσίαν, τοῦ ἀμνού ἀμῶμȣ καὶ ἀσπίλȣ Χριςοῦ, πόσον εἶναι τὸ πρᾶγμα φοβερώτερον, ὁποῦ χωρὶς κἄν μίαν συγκρισιν, πλεῖον τοῦ ἱεροῦ, καὶ τοῦ σολομῶντος ἐϛίν ὦδε (Ματθ. 12); ὅσον ἀπὸ τὸ μέρος λοιπὸν τοῦ ἱερέως, ὁποῦ προσφέρει ἀναξίως καὶ μὲ πάθος τὴν ἱερὰν λειτȣργίαν, ἀναμφιβόλως ὁ ἱερεὺς ἐκεῖνος εἶναι κατάκοιτος· ἀμὴ διατί τὸ αἷμα τοῦ σωτῆρος

24). Отсюда мы можем по нить, что Бог не приемлет даров от сердца, скрывающего в себе соблазн, как говорить (Он) и у пророка Исаии: аще принесете мне семидал, суетно кадило, мерзость мне есть И отвращаясь от их праздников, и жертв, и постов, и молитв, присовокупляет и причину, говоря: руки бо ваша исполнены крове (Исаии, I, 13, 14 и 15), т. е поелику дела ваши (ибо в этом смысле понимаются руки в Писании) полны ярости и гнева. И в другом месте опять говорит: в судех и сварех поститеся, и биете пястми смиренного,—и немного ниже: ниже тако наречете пост приятен (Исаии. 1, VIII, 4, 5). И если так бывает относительно жертв ветхозаветных, то не тем ли страшнее, когда дело идет о страшной сей истинной жертве агнца непорочного и незапятнанного Христа, когда без всякого сравнения болши храма и Соломона зде (Матф. XII, 7)? Таким образом, что касается священника, приносящего священную литургию недостойно и в состоянии страсти, то без-

 

 

554

γίνεται λύτρον τῶν πιϛευόντων εἰς αὐτὸν, ἐκχυνόμενον ὑπὲρ ἡμῶν, καὶ πολλῶν, ὡς λέγει ὁ ἴδιος (Ματθ. 26). ἐνεργεῖ ἡ λειτȣργία εἰς ἐκείνȣς διὰ τοὺς ὁποίȣς προσφέρεται. καὶ δὲν ἐμποδίξεται ἡ χάρις τοῦ σωτηρίȣ αἴματος, διὰ τὴν ἀναξιότητα τοῦ προσφέροντος ἱερέως. οὔτω καὶ οἱ γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοι, μὲ φθονερὰν καὶ φονικὴν διάθεσιν ἔθυσαν τὸν ἰησοῦν εἰς τὰ ξύλα τοῦ ϛαυροῦ, προσφέροντες μὲ χεῖρας ἀδίκȣς, τὴν δικαίαν θυσίαν ἑπέρ παντὸς τοῦ κόσμȣ· ἀλλὰ δὲν ἐδυνῆθησαν νὰ ἐμποδίσȣσι, τὴν ἀπὸ τοῦ πάθȣς ἐκείνȣ σωτηρίαν τὴν παγκόσμιον ἀλλ’ ἐκείνοι μὲν κατεκρίθησαν, ὁ δὲ κόσμος σεσωϛαι πιϛεύσας· καὶ ὁ καϊάφας, διατί ἦτον ἀρχιερεὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκεινȣ (Ἰω. 11), ἐπροφήτευσεν εἰς τὴν τοῦ λαοῦ ὡφέλειαν καὶ οἰ μὲν λόγοι τȣ ἐτελειώθησαν, ὡς ἀληθεῖς καὶ προφητικοὶ, αὐτὸς δὲ κατεκρίθη ὡς χριϛοκτόνος. διὰ τοῦτο καθ’ ἔνας ἄς δοκιμάζῃ τὸν ἐαυτὸν τȣ (λέγει ὁ Παῦλος) καὶ οὔτως ἐκ τοῦ ἄρτȣ ἐσθιέτω, καὶ ἐκ τοῦ ποτηρίȣ πινέτω· διότι ὄποῖος τὰ μεταλαμβάνει ἀναξίως, ζατακρίνεται (1 Κορ. 11)· διὰ τοῦτο βλεπομεν καὶ ἀῤῥωϛοῦσι πολλοί, καὶ ἀποθνήσκȣσι. διατί ἄν ἐθέλαμεν ἀνακρίνειν τοὺς ἑαυ-

спорно такой священник достоин осуждения. Но поелику кровь Спасителя служит избавлением верующих в Него, будучи изливаема за нас и за многих, как говорит Сам Он (Матф. XXVI, 28), то литургия бывает действенною для тех, за кого она приносится, и благодать спасительной крови не может быть остановлена в своем проявлении недостоинством приносящего священника. Так, и книжники и фарисеи с настроением, дышавшим завистью и убийством, заклали Иисуса на древе креста, беззаконными руками принося праведную жертву за весь мир, но не могли помешать всемирному спасению, (бывшему следствием) того страдания. Они осуждены, а мир, уверовавши, спасся. И Каиафа, поелику был архиерей лету тому (Иоан. XI, 49), пророчествовал на пользу народа, и слова его исполнились, как истинные и пророческие, а сам осужден, как христоубийца. Вследствие этого каждый да искушает себе (говорит Павел) и тако от хлеба да яст, и от чаши да пиет (1 Кор. 11, 28); поэто-

 

 

555

τούς μας, δὲν ἐθέλαμεν κατακρίνεσθαι, ἀπὸ τὸν θεὸν· ἀμὴ διατί ἀνακρινούμεθα ὑπο κυρίȣ, παιδευόμεθα εἰς τὸν κόσμον τοῦτον, πρὸς μετάνοιαν διὰ νὰ μῆν κατακριθοῦμεν εἰς τὴν ἄλλην ζωήν.

 

 

 

ιγ. Περὶ δὲ αἰμοῤῥυγίας καὶ ἐνυπνιασμοῦ, ὁποῦ ἔρωτᾶτε εἰς τὸ δέκατον τρίτον ζήτημα, ἄν ἐμποδίζȣσι τὸν ἱερέα ἀπὸ τὴν θείαν ἱερȣργίαν, λέγομεν. περὶ μὲν τῆς αἰμοῤῥυγίας. (ἤγȣν ὅταν τρέχῃ τὸ αἰμα, ἤ ἀπὸ τὸ ϛόμα, μὲ ἐμετὸν, ἡ ἀπὸ τὴν μήτην, ἢ κάτωθεν ἀπὸ τὰς αἰμοῤῥοίδας) ὅτι δὲν εὔρηται εἰς τὸν νόμον ξέχωρα περὶ τούτȣ· ἴσως διατί αἱ τοιαῦται ἀσθένειας, δὲν γεννοῦσι ψυχικὴν ἀκαθαρσίαν εἰς τὸν ἄνθρωπον πλὴν ἐπειδὴ εἶναι μολυσμοὶ σαρκικοὶ, καλὸν εἶναι νὰ λείπῃ ὁ ἱερεὺς ἀπὸ τὴν ἐνέργειαν τῆς λειτȣργίας, ὅσον καιρὸν ἔχει τὴν τοιαύτην ἀσθένειαν· ἐπειδὴ μήτε ὁ κοσμικὸς μεταλαμβάνει τῶν ἀχράντων μυϛηρίων, ἄν τοῦ ἔλθῃ ὁμοιον σύμπτωμα, ἐξω νὰ εἶναι εἰς κίνδυνον θανάτȣ.

му мы и видим, что многие хворают и умирают. Ибо если бы мы сами себя захотели осуждать, то не были бы осуждены от Бога. Но для того мы подпадаем суду Господа, (и) получаем в этом мире внушения к покаянию, чтобы не быть осужденными в другой жизни.

13. Относительно же кровотечения и искушения во сне, о чем спрашиваете в тринадцатом вопросе, — не служат ли они для иерея препятствием к (совершению) божественной литургии, отвечаем: относительно кровотечения (т. е. когда течет кровь, или из уст рвотой, или из носа, или низом чрез геморрой), что нет в законе особливого о сем (постановления), может быть потому, что такие немощи не производят душевной нечистоты в человеке, однако-же, так как все-таки это — плотские нечистоты, то хорошо (сделает священник), если удержится от совершения литургии, пока не пройдет таковая немощь. Ибо и мирской человек не причащается пречистых тайн, если с ним случится нечто подобное, кро-

 

 

556

 

Περὶ δὲ τοῦ ἐνυπνιασμοῦ, λέγομεν μαζὶ μὲ τὸν ἅγιον ἀθανασιον, ὁποῦ γράφει κάποιον ἀμμοῦν, ὅτι ἄν ἡλθεν ὁ ἐνυπνιασμος ἀπὸ ἐμπαθεῖς λογισμοὺς καὶ μέθαις, καὶ κραιπάλαις, εἶναι ἀκαθαρσία, καὶ ἐμποδίζὰ τὴν θείαν μυϛαγωγίαν ἀ μὴ ἄν ἧλθεν ὴ ἀπὸ κόπον πολὺν, μὲ τὸν ὁποῖον ἀχάμνηκαν οἰ νεφροὶ, ἢ ἀπὸ περίπτενμα τοῦ σπέρματος, ὁποῦ ταῖς πλειότεραις φοραῖς, δὲν τὸ αἰσθάνεται ὁ ἄνθρωπος, μόνον ὡς ἄν ἐξνπνήσῃ, εὑρίσκεται μεμολυσμένος, δὲν εἶναι ἀκαθαρσία· καθὼς οὕτε ὀπόταν διώχνει ἡ φύσις καὶ τὰ ἀλλὰ περιττεύματα· καὶ τότε δὲν κάνει κἄν ἔνα ἐμπόδιον εἰς τὸ νὰ λειτȣργήσῃ ὁ ἱερεὺς.

 

 

ιδ. Διὰ τὸ διάϛημα τῶν ὀκτῶ ὁρων, ὁποῦ δίδετε τοῦ κοσμικοῦ, νὰ λείπῃ ἀπὸ τἡν γυναίκα τȣ, ὅταν μέλλη νὰ κοινωνήσῃ (καθὼς γράφετε εἰς τὸ δέκατον τέταρτον ζήτημα) τὸ λογιάζομεν πολλὰ

ме случаев, угрожающих смертью.

Относительно же искушения во сне отвечаем вместе с св. Афанасием, который к некоему Аммуну пишет, что если искушение во сне произошло от страстных помыслов, пьянства и кутежей, то оно — нечистота и служит препятствием божественному тайнодействию, если же произошло или от сильного утомления, следствием которого было ослабление почек, или от излишка семени, когда весьма часто человек сам того не чувствует, и лишь, пробудившись от сна, замечает, что осквернен, то оно не есть нечистота, как не считается нечистотой извержение природою других излишеств,—тогда иерей беспрепятственно может совершать литургию.

14. Что же касается восьмичасового промежутка времени 1), назначаемого вами мирянину, желающему приобщиться, для воздержания от соития с своей женой (как

1В славянском: о разстоянии времене причащения, еже даете мирскому воздержатися от жены своея. Вообще смысл этого вопроса и ответа или не понят, или намеренно искажен славянским переводчиком.

 

 

557

ὀλίγον διατί τίνα καιρὸν ἔχει εἰς τόσην διορίαν νὰ νηϛεύσῃ. νὰ κάμῃ προσευχῆν, νὰ τοῦ ἐλθῃ κατάνυξις· νὰ καμῃ μετάνοιας· ὁποῦ εἶναι ἀναγκαῖα νὰ γευοῦσι, πρὸ τῆς μεταλήψεως, πρὸς τὴν ἑτοιμασίαν τῆς τοσαύτης κοινωνίας; καὶ ἄν καλᾶ καὶ ὁ παῦλος ὁποῦ συμβȣλεύει τούτην τὴν ἀποχὴν τῆς γοναικος, εἰς τὸν καιρὸν τῆς προσευχὴς, νὰ μὴ διορίξῃ τὴν ποσότητα τῶν ἡμερῶν, ἀλλὰ λέγει, μὴ ἀποϛερεῖτε ἀλλήλȣς (1 Кор. 7), εἰ μὴ τι ἄν ἐκ σομφώνȣ πρὸς καιρὸν, ἵνα σχολάζητε εἰς προσευχὴν ἀλλὰ ἡ παλαιὰ γραφὴ, λέγει εἰς τὴν ἔξοδον, γίνεσθε ἔτοιμοι τρεῖς ἡμέρας, μὴ προσέλθητε γυναικὶ (Ἐξ. 19)· ὄχι διὰ νὰ κοινωνήσȣσιν ἐκεῖνοι· (τίνα γὰρ καὶ κοινωνίαν εἶχον;) ἀλλὰ μόνον νὰ ἀκούσȣσι καὶ νὰ φαντασθοῦσι τὸν ἐρχομὸν τοῦ θεοῦ εἰς τὸ ὄρος. καὶ ὁ ἀβιάθαρ ὁ ἀρχιερεὺς δὲν ἐτόλμησε νὰ δόσῃ τοῦ δαβὶδ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ τοὺς ἄρτȣς τῆς προθέσεως νὰ τοὺς φάγȣσιν, ὁποῦ ἦτον τύπος τοῦ παρόντος μυϛηρίȣ, παρὰ καὶ ὡμολόγησαν καὶ εἰπαν. ὅτι ἀπὸ γυναικὸς ἀπευχήθημεν ἐχθὲς καὶ τρίτην ἡμέραν (1 Βασ. 21)·

пишете в четырнадцатом вопросе), то ми признаем (этот срок) слишком кратким 1). В самом деле много ли времени дается в такой срок 2) для поста, для молитвы, для возбуждения умиления, для совершения покаяния, — что все необходимо причащающимся (сделать) до причащения, для приготовления к таковому приобщению? Правда, Павел, когда советует такое воздержание от жены во время молитвы, не определяет количества дней, а говорить: не лишайте себе друг друга, точию по согласию до времени,, да пребываете (в посте и) молитве (Кор. VIІ, 5). Но ветхозаветное Писание говорить в книге Исход: будите готовы три дни, не входите к жене (Исход. XIX, 15), не для приобщения (потому что какое же они имели приобщение?), а только для того, чтобы слышать и видеть пришествие Бога на гору. И Авианар архиерей не дерзнул дать Давиду и его спутникам в снедь хлебы предложения, служив-

1) В славянском почему-то переведено; сие зело добро,

2) В славянском: ибо в то время имать определение поститися.

 

 

558

ἐν τῷ ἐξελθεῖν μὲ εἰς τὴν ὁδὸν, γέγονε πάντα τὰ παιδία ἡγνισμένα· καὶ τὸ ἐδικόν μὰς μυϛήριον, πόσω διαφέρει ἀπ’ ἐκεῖνα; λοιπὸν πρέπει καὶ περισσότεραις ἡμέραις νὰ ἐγκρατεύωντάι οἱ χριϛιανοὶ ὁποῦ μέλλȣσι νὰ κοινωνήσȣσι· καὶ τοῦτο νὰ γίνεται μὲ συμφωνίαν καὶ τῶν δύο προσώπων. ἐδῶ εἰς τὸ κλίμα τὸ ἐδικόν μας, ἐγκρατεύονται ὀκτὼ ἡμέρας, τὸ όλιγώτερον. τὸ ὅμοιον καὶ εἰς ἐσᾶς συμβȣλεύομεν νὰ παρακινᾶτε τὸν λαὸν καὶ ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω· πλὴν δὲν πρέπει ὀλιγώτερον ἀπὸ τὰς τρεῖς ἡμέρας· μάλιϛα ἂν ἡ ἁγια κοινωνία δὲν γίνεται συχνάκις· μόνον τρεῖς ἡ τέσσαρες φοραῖς τὸν χρόνον.

 

 

 

ιε. Διὰ τὰς ἐκκλησίας ὁποῦ δὲν ἔχȣσι λείψανα μαρτυρικὰ εἰς τὴν καθιέρωσίν τȣς, εἶναι ἀνάγκη νὰ ἐγκαινισθοῦσι, καὶ νὰ ἀναπληρωθοῦσι, μὲ κατάθεσιν τῶν ἱερῶν λειψάνων διότι καθὼς λέγει ὁ ἕβδομος κανὼν τῆς ἑβδομης 2)

шие образом настоящего таинства, пока они не заявили и не сказали, что они воздерживались от жен вчера и третьего дня (и что) отнеле-же изыдох аз на путь, быша вси отроцы очищени (1 Цар. XXI, 5). А разве можно наше таинство сравнивать с теми? Поэтому христианам подобает и большее количество дней воздерживаться, когда намереваются приобщаться. И пусть это делается с согласия обоих (заинтересованных) лиц. Здесь в нашей стране воздерживаются по крайней мере восемь дней. То-же советуем и вам внушать народу, и могий вместити да вместит. Во всяком же случае меньше трех дней нельзя назначать и тем более, что св. приобщение не часто бывает, всего три или четыре раза в год.

15. Относительно же церквей, не имеющих мученических мощей во освящение свое (отвечаем, что) необходимо их вновь поновить 1) и восполнить (этот недостаток) положением свящ. мо-

1) Т. в. освятить.

2) В подлиннике: ἐδόμης.

 

 

559

συνόδȣ· τοῦτο ὁποῦ ἐμείνασι πολλαῖς ἐκκλησίαις ἀθρονίαϛαις, καταβαίνει ἀπὸ τοὺς εἰκονομάχȣς· οἱ ὁποῖοι καὶ ἄλλαις παλαιαῖς συνήθειαις τῆς ἐκκλησίας ἐξαφήκασι, διὰ νὰ χαλάσȣσι τὴν ἄγραφον νομοθεσίαν καὶ διὰ τοῦτο οἰ ἅγιοι πατέρες ἐκείνης τῆς συνόδȣ, δογματίζοντες γράφȣσιν οὔτως ὅσοι σεπτοὶ ναοὶ οὐκαθιερώθησαν ἐκ τῶν ἁγίων λειψάνων μαρτύρων, ὁρίζομεν κατάθεσιν αὐτοῖς γενέσθαι λειψάνων ὁ δὲ ἄνευ ἁγιων λειψάνων καθιερῶν ναὸν, καθαιρείσθω· ὡς παραβεβηκὼς τὰς ἐκκλησιαϛικὰς παραδόσεις· ἡ αὐτὴ καθαιρεσις ἀκολȣθεῖ καὶ εἰς ἐκείνȣς ὁποῦ μεταχειρίζονται τὰ μὴ ἀγιασθέντα ἀντιμίνσια μὲ λείψανα μαρτυρικά.

 

 

 

 

 

ις. Περὶ δέ τοῦ ποῦ βάλλεται τὸ ἀντιμίνσιον ὕϛερα ἀπὸ τὴν θείαν λειτȣργίαν, ἢ ἄνωθεν ἡ κάτωθεν τοῦ ἁγἰȣ ποτηρίȣ, δὲν ἔχομεν ἀπόκρισιν διατί ἡμεῖς ἀφήνομεν τὸ ἀντιμίνσιον, καὶ ϛέκε-

щей; ибо, как говорит седьмое правило седьмого собора, то, что многие церкви остаются не освященными, ведет свое начало от иконоборцев, которые отменили и другие древние обычаи церковные с целью уничтожить неписаное законоположение. Поэтому и св. отцы означенного собора, постановляя как догмат, пишут следующее: аще которые честные храмы освящены без святых мощей мученических, определяем: да будет совершено в них положение мощей (с обычною молитвою). Аще ж отныне обрящется (некий епископ) освящающий храм без святых мощей: да будет извержен, яко преступивший церковные предания 1). То же наказание воспоследует и для тех, которые употребляют не освященные мученическими мощами антиминсы.

16. На вопрос о том, где полагается антиминс по окончании божественной литургии над или под св. потиром, не имеем ответа, поелику мы оставляем антиминс (на од-

1) 7-е прав. 7 всел. собора, книга Правил, стр. 199—200.

 

 

560

ται πάντοτε εἰς τὴν ἁγίαν τράπεζαν διατὶ μήτε ὁ ἅγιος τάφος ἐμετατέθη ποτὲ ἀπὸ τόπȣ εἰς τόπον.

 

ιζ. Τὸ δέκατον ἔβδομον ὁποῦ λέγει νὰ βάλλωνται εἰς τὴν ἐκκλησίαν τὰ λείψανα τῶν ἁγιων, δὲν ἔγει κἂν μίαν ἀπορίαν ἀλλὰ κατα τὰς συνόδȣς ὁποῦ γράφετε, οὔτω πρέπει νὰ γίνεται.

 

ιη. Αιὰ τὸ δέκατον ὄγδοον, ἄν καθαίρεται ὁ ἱερεὺς ὁποῦ προσφέρει τὴν ἱεράν θυσίαν, εἰς μὴ καθιερωμένην τράπεζαν, ἡ ἀντιμίνσιον ἀκαθιέρωτου, εἴπομεν εἰς τὸ δέκατον πέμπτον.

 

ιθ. Ἀλλὰ καὶ ὁ δίγαμος ἱερεὺς γίνεται ἀνίερος, κατὰ τὸν δέκατον ἔβδομον κανόνα τῶν ἁγίων ἀποϛόλων, τὸ λέγοντα, ἱερεὺς δίγαμος ἡπαλλακὴν ἐκτρέφων, ἀνίερος ἔϛω· καὶ ἔϛωντας νὰ γυμνωθῆ μὲ τὸν δεύτερον γάμον ἀπὸ πάσην ἱερατικὴν ἐνέργειαν, καὶ ἀξίαν, δὲν ἡμπορεῖ οὔτε ἐπιτραχήλιον νὰ βάλῃ, οὔτε φελώνιον νὰ φορέσῃ. οὔτε νὰ θομιάσῃ τὸν λαὸν διότι ὁ τρίτος κανὼν τῆς ἐκτης συνόδȣ, λέγει· ἱερεὺς δίγαμος, καὶ οἰ παρανόμως γαμήσαν-

ном и том же месте) и он постоянно находится на св. трапезе, так как и св. гроб не перемещался никогда с места на место.

17. Семнадцатый вопрос, в котором говорится о положении в церкви мощей святых, не возбуждает никакого недоумения, но по соборным правилам, о которых вы пишете, и должно быть.

18. На восемнадцатый вопрос: низлагается ли иерей, приносящий свящ. жертву на неосвященной трапезе, или на неосвященном антиминсе, мы сказали (ответ) в пятнадцатом.

19. И священник двоеженец не священник, по семнадцатому правилу святых апостолов, гласящему: священник двоебрачный или содержащий наложницу, пусть считается не освященным 1). И коль скоро вслед за вторым браком он лишится всякого священнического действия и достоинства, то не может ни епитрахили возлагать на себя, ни фелони носить, ни кадить народ. Ибо третий ка-

1) Это, равно как и следующее за сим правило, приводятся автором не буквально, а лишь с удержанием главных мыслей в свободном изложении.

 

 

561

τες. καθῄρηνται· τραυματία; γαρ οὐκ εὐλογεῖ· τȣτεϛιν ὁ πληγωμένος δὲν εὐλογεί, ἤγȣν δὲν μεταδίδει κἂν μίαν χάριν· καὶ ἄν καλᾶ ὁ λέων ὁ σοφὸς εἰς τὴν ὀγδοηκονταεννέα νεαρὰν, νὰ ακυρῇ τὸν τοιοῦτον νόμον, καὶ δίοει τοῦς τόπον, εἰς τὰς ἔξω τοῦ βήματος ὑπηρεσίας, ἀλλὰ τῶρα τὸ ἔθος τοῦτο δὲν φυλάττεται, ὁ παλαιὸς νόμος τῶν πατέρων, ἔχει τὸ κύρος· Τόσῳ μάλιϛα ὁ αὐτοχειροτόνητος. ὁποῦ ἐτόλμησε μὲ χερία ἀνίερα νὰ ψευσθῇ τὸ ἀχραντον σῶμα καὶ αἷμα τοῦ κυρίȣ. κατὰ τοῦ ὁποίȣ καὶ ὁ βασιλικὸς νόμος ἀποφασίζει θάνατον, πῶς νὰ θυμιάση; δὲν φοβᾶ ται μὴ πάθη καὶ αὐτὸς ἐκεῖνος ὁποῦ ἐπάθασιν οἰ ἐκατὸν πεντήκοντα ἄνδρες οἱ περὶ τὸν κορὲ, ὁποῦ ἐξῆλθε πῦρ παρὰ κυρίȣ, καὶ κατέφαγεν αὐτοὺς, προσφέροντας ἀνιεοῶς τὸ θυμίαμα (Ἀριθμ. 16); ἤ δὲν τρέμει τὸ συμβὰν εἰς τὸν ὀζίαν τὸν βασιλέα, ὁποῦ ἐλεπρώθη καὶ ἐδιῶχθη καὶ ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ, καὶ ἀπὸ τῆς βασιλείας, μὲ τὸ νὰ θέλῃ νὰ θυσιάσῃ, χωρὶς νὰ ἔχῃ ἱερωσύνην (2 Παραλ. 26); μὴ γένοιτο νὰ τὸ ὑποφερῃ ποτὲ ἡ ἐκκλησία, διατὶ καὶ αὐτὴ θέλει συμμεθέξει τοῦ μιάσματος, λέγει γὰρ ὁ δέκατος καὶ ἐνδέκατος καὶ δωδέκατος κανὼν τῶν ἁγιων

нон шестого собора говорит: иерей-двоеженец и беззаконно вступившие в брак низлагаются; ибо уязвленный не благословляет, т. е. раненый не благословляет, или (другими словами) не преподает никакой благодати. И хотя Лев премудрый в 89 новелле отменял этот закон и дал им (двоеженцам-священникам) место среди должностных лиц, проходящих служение вне алтаря, но теперь этот обычай не соблюдается, напротив восстановлен в своей силе древний закон отцов. Тем паче саморукоположенный, дерзнувший не освященными руками лживо посягать на пречистое тело и кровь Господа, (человек) которому и царский закон определяет смерть, как может кадить! Неужели он не боится потерпеть тоже самое, что потерпели 150 мужей, находившиеся с Кореем, когда изыде огнь от Господа и пояде их принесших несвященно фимиам (Числ. XVI, 35)? Или не трепещет случая с Озией царем, который поражен был проказою и изгнан из святилища и царства, после того

 

 

562

ἀποϛόλων. ὁ συνευχόμενος ἀφωρισμένῳ, ἀφοριζἔσθω καὶ ὁ συνευχόμενος καθηρημένω ἀνυποτάκτω, ταυτοκατάκριτος· καὶ ο δεχόμενος τὸν ἀλλαχόθεν ἄδεκτον, καὶ αὐτὸς ἄδεκτος τὰ ὁποῖα τοῦτα ὅλα, ἄν τὰ ἐξετάξῃ τινὰς μὲ ἀκρίβειαν, θέλει τὰ εὔρειν εἰς τὸν αὐτοχειροτόνητον.

 

 

 

 

 

 

 

 

κ. Ὁ τόπος τῆς τεσσαρακονθημέρȣ νηϛείας ὁποῦ ἡμεῖς νηϛεύομεν εἰς ὅλα τὰ μέρη τοῦτα, κατὰ τὸ ἀρχαῖον ἔθος, εἶναι, ὁποῦ ἀπέχομεν ὅλοι κοινῶς λαϊκοὶ τε καὶ ἱερεῖς ὄχι μὸνον ἀπὸ κρέας καὶ ὦὰ καὶ τυρὸν· ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ὀψάρια, καὶ ἀπὸ ἔλαιον καὶ οἶνον καὶ τὰς μὲν πέντε ἡμέρας πάσης ἐβδομάδος, νηϛεύει ὅλος ὁ λαὸς ἔως νὰ οἰαβασθῇ ἡ ἐννάτη μὲ τὸν ἐσπερινὸν καὶ τότε τρώγει μίαν μόνην φορὰν τὴν ἡμέραν, ξηροφαγίαν · ἔξω νὰ εἶναι τινὰς ὰῤῥω-

ак захотел кадить, не имея священства (2 Парал. XXVI, 16-20)? Церковь не должна терпеть ничего подобного, в противном случае и она сделается участницею в осквернении. Ибо 10, 11 и 12-й канон св. апостолов говорит: молящийся с отлученным — сам да будет отлучен, и молящийся с низложенным непокорным — самоосужден, и принимающий посторонняго непринятаго (в общение церковное своею местною церковью) и сам делается не приемлемым (церковью). Все это, если кто тщательно исследует, найдет в саморукоположенном.

20. Устав четыредесятницы, по которому мы постимся во всех здешних странах по древнему обычаю, состоит в том, что все мы вообще миряне и священники воздерживаемся не только от мяса и яиц и сыра, но и от рыб, и от масла и от вина. Каждые пять дней на всякой неделе весь народ постится до наступления девятого часа с вечернею; и тогда ест один раз в день сухоядение. Разве кто болен, лишь тот может

 

 

563

ϛος, νὰ φάγῃ προτήτερα, ἄμὴ ὄχι ποτὲ ἡκρέας ὴ ὀψάριον· τῷ δέ σαββάτῳ καὶ τῇ κυριακῆ, καταλύοντες τὴν νηϛείαν, τρῶγȣσιν ἔλαιον καὶ πίνȣσι καὶ οἶνον, μετὰ τινος ψητοῦ эщσπρίȣ ἦ ὁϛρακοδερμάτων.

κα. Περὶ δὲ τοῦ ἀντιμινσίȣ ὁποῦ ἐρωτάτε εἰς τὸ εἰκοϛὸν πρῶτον, πότε τὸ ἀνοίγομεν εἰς τὰς προηγιασμένας καὶ ἄν χρειάζωνται πλειότερα ἀπὸ ἔνα· λέγομεν ὅτι καὶ τότε τὸ ἀνοίγομεν, ὅταν λέγεται, τὸ, ἵνα καὶ αὐτοὶ σὺν ἡμῖν δοξάζωσι· καὶ ἔνα μόνον ἀντιμίνσιον μεταχειριζόμεθα εἰς πάντα τόπον καὶ κάθα καιρὸν διατί ἔνα καὶ μόνον τάφον γνωρίζομεν τοῦ κυρίȣ. ὁ ὁποῖος ἄν καλᾶ καὶ εἰς τὰς προηγιασμένας, δὲν ἀποδέχεται νεκρόν τὸ σῶμα τοῦ κυρίȣ, ὡς ἄν εἰς τὰς ἀλλας λειτȣργίας, ἀλλ’ ἀναϛεμένον, μὲ ὅλον τοῦτο διατὶ μετὰ τὴν ἀνάϛασιν τὸν ἡνοιξαν οἰ ἄγγελοι, κρατοῦμεν καὶ ἡμεῖς ἀνοικτὸν τὸ ἀντιμίνσιον, μέχρι τέλȣς, διότι μάλιϛα τὸ μεταχειριζόμεσθαν καὶ ὡς θρόνον.

 

 

 

κβ. Ἡ τάξις τῆς ἀκολȣθίας

есть раньше, но ни в каком случае не мясо и не рыбу. А в субботу и в воскресенье, разрешая пост, вкушают масло и пьют вино с какими-либо вареными овощами или черепокожными.

21. Относительно же антиминсов, о которых спрашиваете в двадцать первом вопросе,—именно: когда мы их раскрываем при совершении преждеосвященных литургий и один ли употребляем антиминс или многие, говорим, — что открываем их тогда, когда говорится: да и тии с нами славят, и что употребляем один только антиминс на всяком месте и во всякое время, ибо знаем один только гроб Господень. Хотя и на преждеосвященных литургиях всякий, кто причащается, приемлет не мертвое тело Господа, как в других литургиях, а воскресшее, при всем том поелику после воскресения ангелы открыли (гроб), то и мы держим антиминс открытым до конца литургии, потому особенно, что употребляем его и вместо престола.

22. Чинопоследование об

 

 

564

τῶν κεκοιμημένων, ἐδῶ εἰς τὰ μέρη τῆς κονϛταντινȣπόλεως ἤλλαξε καμπόσον, ἔϛωντας καὶ νὰ σμικρύνȣσιν ἀπὸ τὸν τύπον ἐκεῖνον ὁποῦ ἕχομεν εἰς τὸ εὐχολόγιον, διὰ νὰ συχνιὰ καὶ μεγάλα θανατικὰ ὅποῦ ἔρχονται· καὶ δὲν ἀποφθάνȣσιν οἰ ἱερεῖς νὰ θάπτȣσι τὰ λείψανα, μὲ ὅλαις ταῖς ἐξοδιὰις τάξεσ· ἀμὴ πρέπει νὰ γίνεται, καθὼς ἐρμηνεύει ὁ τύπος· μάλιϛα ἐκεῖ ὁποῦ δὲν ἀναγκάζει τὸ θανατικὸν νὰ βιαζώμεσθαν μὲ σπȣδὴν. Περὶ δὲ τῆς τάξεως τοῦ βαπτίσματος, γίνεται ἀπαραλλάκτος. καθὼς διατάττει ὁ τύπος, ὁποῦ εἶναι εἰς τὸ εὐχολογιον, τὸν ὁποῖον ἡμπορεῖτε νὰ ἰδῆτε· καὶ ἄν διαφέρῃ τίποτε ἀπὸ τὸν ἐδικόν σας, ἤ νὰ τὸ διορθώσετε ἐσεῖς μετ’ ἀλλήλων ὴ νὰ γράψετε εἰς ἡμᾶς, νὰ τὸ ἀνακρίνωμεν συνοδικῶς.

 

κγ. Διὰ τὴν εὐλογίαν τοῦ ἱερέως, ἄν γίνεται καὶ εἰς ἡμᾶς δἰ ἀφῆς, ἤ ὄχι, λέγομεν ὅτι ποτὲ μὲν οὔτως εὐλογοῦμεν, ποτὲ δὲ οὔχ οὔτως· εἰς μέν τὴν ἁγίαν βάπτισιν, καὶ εἰς τὴν ἐξομολόγησιν. ὅταν λύομεν τὸν μετανοοῦντα ἀπὸ τὰς ἁμαρτίας τȣ, ἀπλώνοντας τȣς εἰς τας κεφαλὰς τοὺς εὐλογοῦμεν· τὸν μὲν βαπτιζόμε-

усопших здесь в странах Константинополя несколько изменено и именно сокращено сравнительно с уставом, находящимся в Евхологие, по случаю частых и больших моровых поветрий. Священники не успевали хоронить трупов со всеми погребальными обрядами. Но (в действительности) должно быть так, как указывает уставь; и особенно там, где мор не вынуждает нас торопиться. Что же касается чина крещения, то он неизменно остается в том виде, как предписывает устав, находящийся в Евхологие. Там вы можете его видеть. И если он в чем-либо разнится от нашего, то или исправьте его сами по взаимному соглашению, или пишите к нам и мы рассудим соборне.

23. Относительно священнического благословении, именно: совершается ли оно и у нас посредством прикосновения к благословляемому) или нет, отвечаем, что иногда так благословляем, иногда не так. При св. крещении и при исповеди, когда разрешаем кающегося от грехов его, про-

 

 

565

νον, διατί οἷον πλάττομεν εἰς αὐτὸν τὴν δευτέραν γέννησιν, ὁποῦ λέγεται καὶ ἀναγέννησις, καὶ παλιγγενεσία, καὶ ἀνάπλασις· καθὼς καὶ ὁ θεὸς μὲ τὰς χεῖρας τȣ, ἔπλασε τὸν πρῶτον ἄνθρωπον· διὰ τοῦτο καὶ ἕμφοσοῦμεν εἰς τὸ πρόσωπόν τȣ, εἰς τύπον τῆς πνοῆς καὶ ψυχὴς ὁποῦ τȣ ἔδωκε· δίδοντες καὶ ἡμεῖς διὰ τοῦ ἑμφυσήματος, τὴν ζωοποιοῦσαν χάριν τοῦ ἁγίȣ πνεύματος, κατὰ τὸ γεγραμμένον, ὅτι ἔνεφύσησεν ὁ κύριος καὶ εἶπε, λάβετε πνεῦμα ἅγιον (Ἰω. 20). Εἰς δὲ τὸν μετανοοῦντα· διατί ξεχωριϛᾶ εἰς ἐκεῖνον παρακαλοῦμεν νὰ τȣ ἔλθῃ ἀπὸ θεοῦ, καὶ ἡ τῶν ἁμαρτημάτων τȣ ἄφεσις, καὶ ἡ δύναμις νὰ τὸν φυλάξῃ εἰς τὸ μέλλον, νὰ μὴ μολυνθῆ δεύτερον διὰ τοῦτο καὶ τὸ εὐαγγέλιον βάλλομεν ξέχωρα εἰς τὴν κεφαλὴν τȣ ἀπάνω· ὅταν τοῦ διαβάζωμεν τὸ εὐχέλαιον, σημαδεύοντες δι’ αὐτοῦ τὴν χεῖρα τοῦ κυρίȣ, τὸν δὲ λοιπὸν λαὸν δὲν εὐλογοῦμεν δι’ ἀφῆς, ὅταν λέγωμεν εἰς τὴν λειτȣργίαν, ἠ χάρις τοῦ κυρίȣ ἡμῶν ἰησοῦ χριϛοῦ. καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς καὶ τὰ λοιπὰ· ἦ ὅταν λέγωμεν, εὐλογία κυρίȣ ἔλθοι ἐφ' ὐμᾶς· διότι οὔτε δυνατὸν εἶναι διὰ τὸ πλῆθος τοῦ λαοῦ, οὕτε ἀρμόδιον, διὰ τοὺς

стирая руку на их головы, благословляем их. крещаемого потому, что образуем в нем второе рождение, которое называется и возрождением и пакибытием и воссозданием, как и Бог Своими руками создал первого человека. Посему и дуем ему в лице, в образ дыхании и души, данных ему Богом, сообщая ему в свою очередь посредством этого дуновения животворящую благодать св. Духа, по писанию: «Господь дунул и сказал: приимите Духа Святаго» (Иоан. XX, 22). Кающегося же (благословляем чрез прикосновение к нему)  потому, что нарочито молимся о том, да снидет на него от Бога и отпущение грехов и сила, которая охраняла бы его в будущем от вторичного осквернения (грехами). Поэтому возлагаем и Евангелие нарочито на его голову, когда читаем над ним последование елеосвящения, обозначая им руку Господню. Остальной же народ благословляем без прикосновения, когда говорим на литургии: Благодать Господа нашего И. Христа и любы Бога и Отца и пр., или когда говоримы Благосло-

 

 

566

συμμίκτȣς · ὁποῦ μπορετόν νὰ μὴν εἶναι καὶ ὀρθόδοξοι· καὶ ἴσως ἥθελε γεννήσει τὸ πράγμα κἂν ἔνα σκάνδαλον. ἀμὴ οὔτως ἀπὸ μακρὰν εὐλογούμενος ὁ λαὸς, εἰ μὲν ἐϛιν εὐλογίας ἄξιος, μένει εἰς αὐτὸν ἡ εὐλογία· εἰ δὲ μὴ, ϛρέφει εἰς τὸν εὐλογοῦντα· κατ’ ἰδιαν δὲ καὶ ξέχωρα ἔνα ἔνα χριϛιανὸν, νὰ εὐλογᾷ τινὰς ἱερεύς δι’ ἄφῆς, εἶναι ἐπαινετὸν ἄν καλᾶ καὶ εἰς τοὺς τῦπȣς τοὺς ἐδικούς μὰς δὲν τὸ κύρίσκομεν γεγραμμένον. ἀλλὰ ἑαὶ ὁ κύριος ἡμῶν ἱησούς χριϛὸς ποτὲ μὲν ἔδιδε τὴν χάριν τȣ δι’ ἐπιθέσεως τῶν θεοφορȣμένων αὐτοῦ χειρῶν, ποτὲ δέ ἐπάρας τὰς χεῖρας αὐτοῦ, καὶ μὴ ἀπτόμενος, ἠυλόγει τοὺς μαθητὰς.

 

 

 

 

 

 

 

κδ. Πρὸς δὲ τὸ εἰκοϛον τέταρτον, ὁποῦ ἑρωτάτε, πῶς πρέπει νὰ ἐντυπῶνῃ ὁ χριϛιανὸς τὸν ϛαυρὸν τȣ. ἤγȣν μὲ ποῖα δάκτυλα, λέγομεν ὅτι ἡμεῖς ὅλοι ἔχομεν συνήθειαν παλαιὰν κατὰ παρά-

вение Господне да приидет на вас: поелику с одной строны это невозможно по множеству народа, с другой неудобно по причине смешанного характера этого народа,—среди которого не все могут быть православными и вследствие этого может произойти соблазн. По вниманию ко всему этому благословение преподается народу издали, и если он достоин благословения, то благословение и остается на нем, если же нет, возвращается к благословляющему. Дело похвальное, если какой-либо священник особо и по одиночке благословляет христиан чрез прикосновение, хотя в наших собственных уставах ничего об этом не писано. Но и Господь наш И. Христос, преподавая благодать иногда чрез возложение своих богоносных рук, иногда воздев руце Свои и не прикасаясь (ими к благословляемым) благословлял учеников Своих.

24. На двадцать четвертый, в котором спрашиваете, как подобает христианину изображать свой крест, т. е. какими перстами, отвечаем, что мы все имеем древнее обыкнове-

 

 

567

δοσιν, νὰ προσκυνοῦμεν, ἔχοντες τὰ τρία πρῶτα δάκτυλα, μαζωμένα ὁμοῦ· εἰς τύπον τῆς ἅγίας τριάδος· μὲ τὴν φώτισιν τῆς ὁποίας ἀπεκαλύφθη εἰς ἡμᾶς τὸ μυϛήριον τῆς ἐνσάρκȣ οἰκονομίας· καὶ ἐδιδάχθημεν νὰ δοξάζωμεν ἔνα θεὸν, ἐν τρισὶν ὑποϛάσεσι, πατρὸς, καὶ υἱοῦ, καὶ ἁγίȣ πνεύματος· καὶ νὰ συϛαυρωνώμεσθαν μαζὶ μὲ τὸν ϛαυρὸν τοῦ κυρίȣ ἡμῶν ἱησοῦ, τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, τοῦ ἔκ τῶν οὐρανῶν κατελθόντος, καὶ ἐνανθρωπήσαντος, καὶ σαρκὶ παθόντος, διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν, καὶ φαίνεται εὐλογον, διατί μὲ τὸ μάζωμα τῶν τριῶν δακτύλων, ἐνθυμούμενα τοῦ μυϛηρίȣ τῆς ἁγιας τριάδος· καὶ μὲ τὸ νὰ ἐντυπώνωμεν εἰς τοὺς ἑαυτούς μὰς τὸν ϛαυρὸν τοῦ κυρίȣ, ἀναμιμνησκόμεθα τοῦ πάθȣς καὶ τῆς ἀναϛάσεως αὐτοῦ, μὲ τὰ ὁποῖα, καὶ διὰ τὰ ὁποῖα ἐπικαλούμεθα τὴν ἐκ θεοῦ βοήθειαν.

κε. Περὶ δὲ τοῦ εἰκοϛοῦ πέμπτȣ, ὁποῦ ἐρωτᾶτε, μὲ ποῖα δάκτυλα πρέπει νὰ σχηματίζῃ ὁ ἀρχιερεὺς, ἢ ὁ ἱερεὺς τὴν εὐλογίαν ὁποῦ δίδει, λέγομεν ὅτι ἐπειδὴ καὶ ἔταξεν ὁ θεὸς μεθ’ ὄρκȣ εἰς τὸν ἀβραὰμ, νὰ εὐλογοῦνται ὅλα τὰ ἔθνη τῆς γῆς εἰς τὸ σπέρμα τȣ ( Γεν. 22), ὁποῦ εἶναι ὁ ἱησοὺς χριϛός· τὸ ὁποῖον καὶ

ние по преданию покланяться, имея первые три перста соединенными вместе в образ св. Троицы, просвещением которой открыта нам тайна домостроительства по плоти, и мы научены славить единого Бога в трех ипостасях, Отца, и Сына и Св. Духа, и да сораспнемся вместе с крестом Господа нашего Иисуса, Сына Божия, сшедшего с небес и вочеловечившегося и плотию пострадавшего ради нашего спасения. Да это и основательно, поелику чрез соединение трех перстов мы воспоминаем тайну св. Троицы, а тем, что изображает на. себе крест Господень, напоминаем страдание и воскресение Его, с которыми и ради которых призываем от Богa помощь.

 

25. Относительно же двадцать пятого, где спрашиваете: какими перстами следует архиерею, или иерею начертывать благословение, преподаваемое ими (верующим), отвечаем, что поелику и Бог с клятвою обещал Аврааму: благословятся еси языцы земнии о семени его (Быт. XXII,

 

 

568

ὁ δαβὶδ ἀναφέρωντας εἰς τὸν μεσσίαν, λεγει. καὶ εὐλογηθήσονται ἐν αὐτῷ πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς (Ψαλ 71)· εὐλογεί ἡ ἐκκλησία τοὺς πάντας. σχηματίζοντας μὲ τὴν ἱερατικὴν χεῖρα τὸ ὅνομα τοῦ μεσσίȣ, ὁποῦ εἶναι τὸ ἱησοῦς χριϛὸς. τυπώνωντας ἱῶτα καὶ σῖγμα, ὁποῦ δηλοῖ, κατὰ συντομίαν, τὸ Ἰησοῦς· καὶ χῖ, καὶ σῖγμα. ὁποῦ λέγει, Χριςός, καὶ αὐτὸ κατὰ συντομίαν καὶ μὲ ὁποῖα δάκτυλα τὰ σχηματίζει τινὰς τοῦτα τὰ τέσσαρα γράμματα, δὲν διαφέρει τίποτε· μόνον νὰ ἔχῃ ἔννοιαν ὁ εὐλογῶν καὶ ὁ εὐλογούμενος, ὅτι ἡ εὐλογία αὔτη καταβαίνει ἀπὸ τὸν ἰησοῦν χριϛὸν διὰ χειρὸς τοῦ ἱερέως· καὶ ὁ ἱησοῦς χριϛὸς εἶναι ὁποῦ δίδει τὸ χάρισμα τῆς εὐλογίας, πρὸς τὴν αἰτησιν ἐκεῖνȣ ὁποῦ τὴν ζητᾷ μετὰ πίϛεως· ἀ μὴ ἀρμοδιώτερον φαίνεται νὰ γίνεται, καθὼς ζωγραφίζȣσι τὸν χριϛὸν καὶ εὐλογᾷ, διατί πλέον ξεκαθαριϛᾶ δείχνει τὸ, ἱησοῦς χριϛὸς· τὸ μεγάλων, ἤγȣν τὸ πρῶτον καὶ τὸ τέταρτον ὁποῦ ἐσμιγȣνται τὸ, ἱησοῦς· καὶ τὰ δύο ὁποῦ ϛέκονται ὁρθὰ, κλίνοντος ὀλίγον τοῦ ἐνὸ; τὸ, χ· καὶ τὸ μικρόν τὸ ὕϛερον τὸ, σ· ὃ δηλοῖ χριϛὸς· καλᾶ καὶ τὸ αὐτο σημαδεύγει, ἄν κράτησης καὶ τὰ δὺο ὕϛερα δάκτυλα κάτω

18), которое есть И. Христос, и Давид, относя это к Мессии, говорит: и благословятся в Нем вся колена земная (Псал. LXXI, 17); то церковь благословляет всех, изображая иерейскою рукой имя Мессии, или, что—тожеимя ИХриста,  именно: изображая и и с, —что в сокращении значит Иисус, и х и с, что в таковом же сокращении означает Христос. А какими перстами кто начертывает эти четыре буквы, это безразлично, лишь бы благословляющий и благословляемый имели в мысли, что ото благословение нисходит от И. Христа при посредстве руки священника, и (что) И. Христос Сам дает благодать благословения по прошению того, кто ищет ее с верою. Но приличнее делать так, как изображается Христос благословляющим на иконах, поелику такая форма перстосложения отчетливее выражает (имя) Иисус Христос,—именно: большой т. е. первый, и четвертый, будучи соединены вместе, изображают—Иисус, а два (второй и третий), стоймя с небольшим наклонением одного из них,

 

 

569

εἰς τύπον τῶν δύο σσ· τὰ δὲ τρία πρῶτα ὄρθια, τυποῦντα τὸ ἱῶτα καὶ τὸ χῖ· καὶ τοῦτο δὲν κάνει κἂν μίαν διαφορὰν.

 

 

 

 

κς. Διὰ τὸν θεοδώρητου, δὲν ἔχει ἡ ἐκκλησία μὰς γνώμην νὰ εἶναι αἰρετικός· διατί ἀλήθεια εἶναι πῶς ἡ τρίτη σύνοδος, ἐκάθηρεν ὅσα ἔγραψεν αὐτὸς, καὶ ὁ ἐδέσης ἵβας ἐναντίον τῶν δώδεκα κεφαλαίων τοῦ ἁγίȣ κυρίλλȣ. τὰ ὁποῖα ἐσύνθεσεν ὁ ἅγιος οὗτος ἐναντίον τοῦ νεϛορίȣ· ἀμὴ αὐτοὺς δὲν ἐκἀθῃρεν, οὔτε τὸν πατριάρχην τȣς ἰωάννην, ὁποῦ ἐπαρακίνα αὐτοὺς, καὶ ἐπροϛάτει τὸν νεϛόριον· ἀλλὰ τοὺς ἔδωκε νὰ ἔχȣσι πάλιν τοὺς θρόνȣς τȣς, διατί ἡθέτησαν τὰ ὅσα ἐγράψασι κατὰ τοῦ κυρίλλȣ, καὶ ὡμολόγησαν παῤῥησία πῶς διὰ φιλονεικίαν καὶ πεῖσμα τὰ

х, и малый последний с,—что значить Христос 1). Впрочем то же самое будет означат, если будешь держать и два последние перста (приклоненными) книзу в форме двух сс, три же первые стоймя, как изображающие и и х,— и это не делает никакого различия.

26. Что касается Феодорита, то церковь наша не имеет об нем мнения, как о еретике, поелику истина состоит в том, что третий собор отменил то, что он и Ива Едесский написали против двенадцати глав св. Кирилла, составленных этим святым против Нестория, но их самих не низлагал, равно как и патриарха их Иоанна, который подбил их (к этому) и покровительствовал Несторию; напротив, он (собор) предоставил им снова их престолы, так как они от-

1) В славянском переводе сложение перстов и их толкование изложены в обратном порядке и смысле, именно: вторdи6 и трjтии6пjрстасовокупляjмазнаменуjтаЙ~ИЁСапjрвdи6ичетвjртdи6совокупляjмазнаменуютаХЁи~малdи6последнии6С, aвляютавкупеХЁС.

Дальнейших слов, напечатанных у нас курсивом, нет в славянском тексте.

 

 

570

ἐγράψασι, καὶ ὅχι διατί τάχα νὰ τὰ ἑπιϛεύασιν οὕτως· ἀμὴ πῶς ἔχȣσι καὶ αὐτοὶ τὴν αὐτὴν γνώμην μὲ ὀλην τὴν ἁγίαν σύνοδον κατὰ τοῦ νεϛορίȣ· διἀ τοῦτο καὶ τὰ ἀλλὰ τȣ συγγράμματα, δέχεται ἡ ἐκκλησία ἡμῶν ὡς ὠφέλημα, καὶ πλήρη σοφίας, καὶ σύμφωνα μὲ τὰ δόγματα ὁποῦ κρατεῖ· μόνα δὲ ἐκεῖνα ὅποῦ ἐγραψε κατὰ τοῦ κυρίλλȣ, ἀποϛρέφεται καὶ μισᾶ. καὶ ἄν καλᾶ καὶ εἰς τὸν διάλογόν τȣ, ὁποῦ ἐπέγραψεν, ἄτρεπτον, φαίνεται νὰ γράφῃ κάποιον τίποτε περὶ τῶν ἀχράντων μυϛηρίων, διαφορετικὸν ἀπὸ ὅσα ἀφήκασι γεγραμμένα, οἱ ἄλλοι ἅγιοι πατέρες, ἀλλὰ σιμᾶ εἰς ἐκείνȣς ὁποῦ ἐξετάζȣσι μὲ πάσην ἀκρίβειαν τὰ λόγια τῶν διδασκάλων, καὶ τὰς ἐννοίας τȣς, κρίνεται καὶ ἐκεῖνο ὀρθόν, καὶ ἀσφαλτον καὶ ὅχι ἀσύμφωνον μὲ τὰ ὀρθόδοξα δόγματα τῆς ἐκκλησίας ἡμῶν.

 

 

κζ. Ὁ τύπος τῶν μετανοιῶν ὁποῦ κρατεῖτε, καθὼς εὑρίσκεται εἰς τὴν τετυπωμένην γραφὴν ὁποῦ μὰς ἐϛείλετε, εἶναι ὁ αὐτὸς

менили все, что писали против Кирилла и откровенно сознались, что написали это из честолюбия и по упорству, а не потому, чтобы так веровали. Но так как и они держались одного и того же мнения на счет Нестория со всем св. собором, то, по вниманию к этому церковь наша и принимает другие их сочинения, как полезные, исполненные мудрости и согласные с содержимыми ею догматами, а лишь те, которые он написал против Кирилла, отвергает и ненавидит. И хотя в своем диалоге, под заглавием Неизменное, он, по-видимому, пишет кое-что о пречистых тайнах отличное от того, что оставили (нам) письменно другие св. отцы, но те, которые тщательно исследуют творения учителей (церкви) и мнения их, признают и это правильным и твердым и не разногласящим с православными догматами нашей церкви 1).

27. Устав о поклонах в том виде, в каком он изображается в посланном от вас письме, есть тот же са-

1) Этого вопроса—ответа нет в славянском переводе.

 

 

571

ὁποῦ καὶ ἡμεῖς κρατοῦμεν· διαφέρει μόνον εἰς τοῦτο, ὁποὐ ὅταν γίνωνται αἱ μεγάλαι μετάνοιας καὶ ὕϛερον ἀπ’ αὐταῖς, αἱ δώδεκα, κάνομεν ἡμεῖς πρῶτον τρεῖς μεγάλας· καὶ ὕϛερον ἀπὸ ταῖς δώδεκα μικραὶς, ἄλλην μίαν μεγάλην καὶ γίνονται ὅλαις δεκάξι, καὶ ὅχι δεκαεπτὰ, καθὼς γράφετε.

κη. Ἀνέφερεν ἡμῖν καὶ ἐκ ϛόματος, ὁ γραμματοκομιϛὴς τῶν ἐρωτημάτων, πῶς... 1) διὰ τὴν συνήθειαν τοῦ τόπȣ σας, ὁποῦ εἰς τὴν ἐκκλησίαν μέσα, περιμαζώνȣνται ἀναμὶς ἄνδρες τε καὶ γυναῖκες, εἰς τὸν καιρὸν τῆς ἀκολȣθὶἀς, καὶ ἐρωτάτε ἄν εἶναι εὔλογον, ἢ νόμιμον τὸ τοιοῦτον ἔργον καὶ ἀποκρινούμεθα ἀπὸ τὸν ἅγιον παῦλον τὸ ϛῶμα τοῦ χριϛοῦ· ὁ ὁποῖος διατάσσωντας διὰ τὴν εὐταξίαν τῆς ἐκκλησίας, λέγει εἰς τὴν πρὸς τιμόθεον πρώτην ἐπιϛολῆν, βούλομαι οὖν προσεύχεσθαι τοὺς ἄνδρας ἔν παντὶ τόπωκαὶ διὰ ταῖς γυναίκες, δὲν λέγει, ἐν παντὶ τόπω· ἀλλὰ γυνὴ ἐν ἡσυχίᾳ μανθανέτω, ἐν πάσῃ ὑποταγῇ (1 Τιμ. 2). καὶ πά-

мый, который и мы содержим. Различие состоит лишь в том, что, когда бывают три больших поклона и потом после них двенадцать, то мы сначала делаем три больших и потом после двенадцати малых еще один большой, и таким образом бывает всех 16, а не 17, как вы пишете.

28. Податель (ваших) вопросов доложил нам еще на словах, как... по обычаю вашей местности, где в церкви перемешиваются мужчины и женщины во время богослужения, и вы спрашиваете, благовидно ли это я законно ли? Отвечаем словами св. Павла, уст Христовых, который, делая распоряжения о благочинии церковном, говорит в первом послании к Тимофею: хощу убо, да молитвы творят мужие, на всяком месте (1 Тим. II, 8), а о женщинах не говорит: на всяком месте, а жена в безмолвии да учится со всяким покорением (ст. 11), и еще:

1) В подлиннике здесь полторы строчки выскоблены. Так как в славянском тексте буквально переведены лишь уцелевшие в подлиннике слова, то можно предполагать, что означенные строка уничтожены или переписчиком, как излишне написанные, или переводчиком, как неудобные для перевода. Последним это могло быть сделано, конечно, не по собственному почину.

 

 

572

λιν, γοναικὶ δὲ διδὰσκειν οὐκ ἐπιτρέπω, οὖ δὲ αὐθεντεῖν ἀνδρὸς, ἀλλ’ εἶναι ἐν ἡσυχία· δύο φοραῖς προϛάσσει τὴν ἡσυχίαν εἰς αὐταῖς· διατί τούτη εἶναι ἡ ἐξαίρετος ἀρετὴ τῶν γυναικῶν, νὰ ἡσυχάζȣσι μετὰ πάσης σωφροσόνης καὶ κοσμιότητος. ταύτην δὲ τὴν ἡσυχίαν, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ φυλάττȣσιν, ἐκεῖ ὁποῦ πλήθη πολλῶν λογιῶν ἀνδρῶν συντρέχȣσι, νέοι καὶ γέροντες, πιϛοὶ καὶ απιϛοι· διὰ τοῦτο καὶ εἰς ξεχωριϛοὺς τόπȣς τῆς ἐκκλησίας πρέπει νὰ προσεύχωνται, καὶ νὰ μανθάνȣσι, καὶ ὅχι ποτὲ νὰ διδάσκȣσιν ἐνώπιον τῶν ἀνδρῶν ἀλλὰ μήτε ἀπλῶς νὰ ὁμιλοῦσιν εἰς τὴν ἐκκλησίαν ἀλλὰ νὰ ἡσυχάζȣσιν ἐν πάσῃ σεμνότητι· τὸ ὁποῖον, καὶ εἰς τὸ ἱερόν τὸ παλαιὸν ἐφυλάττετο, ὅπȣ ἦσαν ξεχωρισμένοι οἱ τόποι τῶν παρθένων, καὶ τῶν χειρῶν, καὶ ὑπάνδρων τὸ ὁποῖον διατί δὲν ἐφύλαξεν ὁ ζαχαρίας, ὁ πατήρ τοῦ προδρόμȣ, εἰς τὴν ὑπεράγνον θεοτόκον, ἀλλὰ καὶ ὡς ἄν ἐγέννησε τὸν χριϛὸν, τὴν ἔταττεν εἰς τὸν τόπον τῶν παρθένων, τὸν ἀπέκτειναν μεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ θυσιαϛηρίȣ (Ματθ. 23),

жене же учити не повелеваю, ниже владети мужем, но быти в безмолвии (ст. 12). Два раза он предписывает им безмолвие; поелику молчание со всякою скромностью и стыдливостью есть преимущественная добродетель женщин. Но это молчание невозможно сохранить там, где стекаются массы образованных мужчин 1), молодых и старых, верных и неверных. Поэтому в отдельных местах церкви следует им молиться и поучаться, а не учить никогда пред мужчинами. Не следует им и просто беседовать в церкви, а строго хранить молчание. Это и в ветхозаветном храме соблюдалось, где были отделены друг от друга места девиц, вдов и замужних. А поелику этого не соблюл Захария, отец Предтечи, относительно пречистой Девы, но и после того, как она родила Христа, поместил ее на месте девиц, то его и убили между церковью и алтарем (Матф. XXIII, 35), уби-

1) Вместо λογιῶνславянский переводчик читал, по-видимому, γενεῶν, так как перевел это слово словом: родов, именно: иде же множества многих родов мужей стекаются.

 

 

573

μόνην διὰ τὴν αἰτίαν τούτην, κασως λέγȣσιν αἱ ἰϛορίαι τῆς ἐκκλησίας. τὴν τάξιν ταύτην, ἐφύλαξε καὶ ὁ χρυσόϛομος εἰς τὴν ἐκκλησίαν τȣ, ἔϛωντας καὶ νὰ περι????ξῃ τὸν τόπον τῶν γυναικῶν ἀπὸ ὀμμάτια τῶν ἀῤῥένων. μάλιϛα διατί βλέπομεν καὶ μὲ τὰ ἴδιά μὰς ὀμμάτια, πόσαις ἀτοπίαις γίνονται, μέσα εἰς ταῖς ἐκκλησίαις ἐκείνων τῶν ἐθνῶν ὁποῦ ἑποφέρȣσι νὰ γίνεται ἡ τοιαύτη συνανακάτωσις· διὰ τοῦτο ἡ μακαριότης σȣ, νὰ κάμῃς πάντα τρόπον, νὰ ξεκόψῃς τὴν κακὴν ταύτην συνήθειαν ἀπὸ τὸν τόπον σας, καὶ μὲ νȣθεσίαις, καὶ ἐπιτίμια· ἡ ἀφορισμοὺς, ἡ ὡς εἶναι δυνατὸν διὰ νὰ μιμηθῆτε καὶ ϛεἰ τοῦτο, πάσας ἡμῶν τὰς κατὰ τόπον ἁγίας ἐκκλησίας· αἱ ὁποῖαι δὲν συγχωροῦσι διὰ κἂν ἔνα τρόπον τῶν γυναικῶν νὰ ϛέκωνται εἰς ἄλλον τόπον τοῦ ναοῦ, μόνον εἰς τὸν διωρισμένον γυναικονῖτιν· διατί πρέπει (καθὼς ἐκβάλλομεν ἀπὸ τὸν θεολόγον γρηγόριον) χωριϛὰ νὰ εἶναι τὰ σύνορα τῶν γυναικῶν, ἀπ’ ἐκεῖνα τῶν ἀνδρῶν φησὶ γὰρ ὁ ἅγιος οὐτος εἰς τὰ τετράϛιχά τȣ, χωρὶς γυναικῶν κάῤῥένων ἡδύσματα· ἤτε ὁρίσματα· κατὰ τὴν παροιμίαν.

ли по этой только причине, как говорят церковные историки. Этот же порядок удержал и Златоуст в своей церкви, оградивши женские места от мужских взоров. И это тем более необходимо, что мы собственными глазами видим, сколько беспорядков бывает в церквах тех пародов, которые допускают у себя такое смешение полов. Поэтому Блаженство 1) твое, постарайся всеми способами прекратить это дурное обыкновение в своей местности и убеждениями и епитимиями, или (даже) отлучениями, или чем только можно. Подражайте и в этом всем нашим здешним церквам, которые ни под каким видом не дозволяют женщинам стоять в другом месте храма, кроме отведенного для них гинеконита: ибо подобает (делаем выписку из творений Григория Богослова) пределам женщин быть отделенными от пределов мужчин; поелику, говорит этот святый, в своих четверостишиях, «одни женские и другие

1) В славянском: Преблаженство.

 

 

574

 

 

Ταῦτα εἶναι τὰ ἐρωτήματά σας, καὶ αἱ ἀποκρίσεις ἡμῶν καὶ ὁ κύριος τῆς εἰρήνης καὶ τῆς παρακλήσεως, ὁ τὰ διεϛῶτα συνάπτων εἰς μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ἑνότητα τῆς πίϛεως, νὰ δόσοι χἀριν νὰ ϛέκεται ἡ ὁμόνοια ἀδτη τῶν ἐκκλησιῶν μας, μέχρι τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος ἀδιάῤῥηκτος· καὶ τὰ μὲν περασμένα σφάλματα νὰ συγχωρήσοι ὁ κύριος δἰ ἡμῶν τῶν ἐλαχίϛων αὐτοῦ δούλων εἰς δὲ τὴν διόρθωσιν, νὰ χαρίσοι προκοπήν καὶ ἐπίδοσιν εἰς τὰ κρείττονα, προσεύχεσθε δὲ

мужские удовольствия», или границы, по пословице 1).

Таковы ваши вопросы и наши ответы. Господь же мира и утешения, разделенное расстояниями соединяющий в одно и то же единение веры, да подаст благодать, (при помощи которой) да пребудет это единомыслие наших церквей нерушимым до скончания века. Прошлые погрешности да простит Господь чрез нас последних рабов своих; в исправление же да дарует успех и приращение к лучшему. Молитесь и о нас, бра-

1) Вполне это место в Γνωμολογίατετράϛιχος св. Григория читается так:

Μὴλίανὀσμῶνἐκλύȣ ϑηλύσμασιν,

Ἀφῆς τε λειότησι, μηδέ γεύσεσι.

Τί ἂν ποτ᾽ ἀνδρίσαιο τῶν δ᾿ ἡττώμενος,

Χωρὶς γυναικῶν κἀῤῥένων ἡδύσματα.

(Migne, Patr. cursus complet. t. XXXVII. col. 933 seriae graecae)

т. е. «не слишком расслабляй себя тонким запахом благоуханий. Не предавайся изнеженности и лакомству. В чем ты покажешь свое мужество, если в этом окажешься слабым? Одни удовольствия у женщин и другие у мужчин».

Последняя строфа, очевидно, представляет перифразировку известной древнеклассической пословицы: ΧωρὶςτὰΜυσῶνκαὶΦρυγῶνὁρίσματα, т. е. одни границы у мизийцев, другие у фригийцев. Происхождение этой пословицы объясняют тем, что будто бы греки, плывшие для осады Трои, по ошибке вместо Фригии попали в Мизию и когда ошибка их открылась, то они на опыте убедились, что границы Фригии другие, чем границы Мизии. В христианской письменности по образцу этой пословицы составилась другая, построенная из библейских элементов. ΧωρὶςτὰΜεῤῥᾶςκαὶΣιλωὰμῤεύματα, т. е. врозь текут потоки Мерры (горькие) и Силоама (сладкие). Св. Григорий Богослов любил эту пословицу и нередко ее варьировал как в стихотворных, так и в прозаических своих творениях, напр. ΧωρὶςτὰκαλῶνκαὶκακῶνὁρίσματαEpigr. 23 (Vid. Leutsch, Corpus paroemiographorum graecorum. Gottingae. 1851, t. II. p. 130. not. 16. p. 730. not. 45).

 

 

575

καὶ περὶ ἡμῶν ἀδελφοὶ, ἵνα ῤυσθῶμεν ἀπὸ τῆς τοῦ κόσμȣ τυραννίδος, καὶ ϛενοχωρίαν οἰκτρὰν, ὁποῦ πάσχομεν· καθὼς καὶ ἡμεῖς ἀδιαλείπτως δεόμεθα τοῦ θεοῦ, νὰ ϛερεώνοι ἐν εἰρήνῃ θεαρεϛῳ τὴν βασιλέιαν ταύτην, μὲ νίκην τροπαωφόρον κατὰ τῶν ἐχθρῶν αὐτῆς· τῆν δὲ ἄρχιερωσύνην σας, νὰ ὁδηγᾶ πάντοτε εἰς τὰς ὁδούς τῆς σωτηρίας, ἐν αὐτῷ χριϛῷ τῷ θεῶ. ᾡ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αὶῶνας ἀμὴν.

 

+ Κωνϛαντινȣπόλεως πατριάρχης βεβαιοῖ τὰ ἄνωθεν.

+ ταπεινὸς μητροπολίτης καισαρείας Ἄνθημος.

+ ταπ. μητροπ. Ἐφέσȣ Ιγνάτιος.

 

+ ταπ. μητροπ. Ἡρακλείας Μεθόδιος.

 

+ ταπ. μητροπ. Κυζίκȣ Ἀνθιμος.

 

+ ταπ. μητροπ. Νικομήδειας Κύριλλος.

 

+ ταπ. μητροπ. Χαλκηδόνος Γαβριὴλ.

 

+ ταπ. μητροπ. Νίκαίας Γρηγόριος.

 

+ ταπ. μητροπ. Αδριανȣπόλεως Νεόφυτος.

+ ταπ. μητροπ. Φιλιππȣπόλεως Γαβριὴλ.

тия, да избавимся от тирании мира, и от горестных стеснений, которые терпим, равно как и мы непрестанно молим Бога, да утвердит в мире благоугодном царство сие, победоносно торжествующим над врагами его; архиерейство же ваше да руководить всегда по пути спасения во Христе Боге, Которому слава и держава во веки аминь.

 

 

+ Константинопольский патриарх утверждает вышеизложенное.

+ Смиренный митрополит Кесарийский Анфим.

+ Смиренный митроп. Ефесский Игнатий.

+ Смиренный митроп. Ираклийский Мефодий.

+ Смиренный митроп. Кизический Анфим.

+ Смиренный митроп. Никомидийский Кирилл.

+ Смиренный митроп. Халкидонский Гавриил.

+ Смиренный митроп. Никейский Григорий.

+ Смиренный митроп. Адрианопольский Неофит.

+ Смиренный митроп. Филиппопольский Гавриил.

 

 

576

+ Προύαης ταπεινός μητρ. Κλήμης.

 

+ ταπ. μῃτρ. Ἀγχιάλȣ Ἰωάκειμ.

 

+ ταπ. μητ.Τερνόβȣ Διονύσιος.

 

+ ταπ. μητ. Μεσιμβρείας Δαμασκηνὸς.

 

+ ταπ. μητ. Θεσσαλονίκης θεόκλητος.

 

+ ταπ. μητ.Μελενίκȣ Θεοφάνης,

 

+ ταπ. μητ. Μιτολήνης Γρηγόριος.

 

+ ταπ. μητ. Μηθύμνης Ἀνθιμος.

 

+ ταπ. μητ. Βάρνης Ἄνθιμος.

 

+ ταπ. μητ. Βηζύνης Γρηγόριος.

 

+ ταπ. μητ. Σωζοπόλεως Μητροφάνης.

+ ταπ. μητ. Μήδειας Χριϛοφόρος.

 

+ ταπ. μητ. Σοληβρίας Μελέτιος.

 

+ ταπ. μητ. Πισαιδείας Σίλβεϛρος.

 

+ ταπ. Ἀρχιεπίσκοπος Προικονήσȣ Ιερεμίας.

 

+ ταπ. Μητροπ. Κορύνθȣ Γρηγόριος.

+ ταπ. Επίσκοπος Ραιδέϛȣ Κύριλλος.

+ Смиренный митроп. Бруссы Климент.

+ Смиренный митроп. Анхиальский Иоаким.

+ Смиренный митроп. Терновский Дионисий.

+ Смиренный митроп. Месемврийский Дамаскин.

+ Смиренный митроп. Солунский Феоклит.

+ Смиренный митроп. Меленикский Феофан.

+ Смиренный митроп. Митиленский Григорий.

+ Смиренный митроп. Мефимнийский Анфим.

+ Смиренный митроп. Варнский Анфим.

+ Смиренный митроп. Визинский Григорий.

+ Смиренный митроп. Созопольский Митрофан.

+ Смиренный митроп. Мидийский Христофор.

+ Смиренный митроп. Силиврийский Мелетий.

+ Смиренный митроп. Писидийский Сильвестр.

+ Смиренный архиеписк. Приконисский Иеремия.

+ Смиренный митроп. Коринфский Григорий.

+ Смиренный епископ Редесты Кирилл.

 

 

577

+ ταπ. ἐπίσκοπος Μέτρων Τιμόθεος.

 

+ ταπ. ἐπίσκοπος Καλλιȣπόλεως Μελέτιος.

____________

+ Μελέτιος Σορίγος ἱερομόναχος καὶ διδάσκαλος τῆς μεγάλης ἐκκλησίας ὁ καὶ σονθεὶς τὸ παρὸν συνταγμάτων ἐκ προϛαγῃς τοῦ παναγιωτάτȣ καὶ οἰκȣμενικοῦ πατριάρχȣ κὺρ Παϊσίȣ, καὶ πόσης τῆς περὶ αὐτὸν ἅγίας συνόδȣ.

 

+ Ὁ μέγας οἰκονόμος τῆς μεγάλης ἐκκλησίας Θεόλογος ἱερεὸς.

+ Ὁ μεγας πρωτοσύγκελλος τῆς μεγάλης ἐκκλησίας Λαυρέντιος ἱερεὺς.

+ Ὁ μέγας σακελλάριος τῆς μεγάλης ἐκκλησίας Βασίλειος ἱερεὺς.

 

+ Μέγας χαρτοφύλαξ τῆς μεγάλης ἐκκλησίας Γεώργιος.

+ Μέγας ῥήτωρ τῆς μεγάλης ἐκκλησίας Ἱωάννης.

+ Ὁ Σακελλίȣ τῆς μεγάλης ἐκκλησίας Ἀνδρόνικος.

+ Смиренный епископ Метронский Тимофей.

+ Смиренный епископ Каллиупольский Мелетий.

_____________

+ Мелетий Сириг иеромонах и дидаскал великой черви, составивший и настоящее сочинение по распоряжению всесвятейщего и вселенского патриарха Кир Паисия и всего состоящего при нем святого синода.

+ Великий эконом великой церкви иерей Феолог,

+ Великий протосинкелл великой церкви иеромонах Лаврентий.

+ Великий сакелларий великой церкви иерей Василий.

1)

+ Великий хартофилакс великой церкви Георгий.

+ Великий ритор великой церкви Иоанн.

+ Сакеллион великой церкви Андроник.

1Между подписью великого сакеллариа и великого хартофилакса есть промежуток, достаточный для помещения еще одной подписи.

 

 

578

+ Πρωτέκδικος τῆς μεγάλης ἐκκλησίας Σοφιανός.

+ Πρωτονοτάριος τῆς μεγάλης ἐκκλησίας Νικόλαος.

+ Λογοθέτης τῆς μεγ. ἐκκλησίας Δημήτριος.

+ Ὑπομνηματογράφος τῆς μεγάλης ἐκκλησίας Κωνϛαντῖνος.

+ Протекдик великой церкви Софиан.

+ Протонотарий великой церкви Николай.

+ Логофет великой церкви Димитрий.

+ Ипомниматограф великой церкви Константин.

_____________

 


Страница сгенерирована за 0.21 секунд !
Map Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

Правообладателям
Контактный e-mail: odinblag@gmail.com

© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.