Поиск авторов по алфавиту

Автор:Прокл, свт., патр. Константинопольский

Прокл, свт. Слово о предании божественной литургии

235

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

К 1-МУ ОТДЕЛУ ДРЕВНИХ ЛИТУРГИЙ.

Святого Прокла, патриарха константинопольского, Слово о предании божественной литургии.

 

(Λόγος περὶ παραδόσεως τῆς θεας λειτουργίας) 1).

 

Πολλοὶ μεν τινες καὶ ἄλλοι τῶν τοὺς ἱερούς ἀποϛόλȣς διαδεξαμένων θεῖοι ποιμένες καῖ διδάσκαλοι τῆς ἐκκλησίας, τὴν τῆς μυϛικής λειτȣργίας ἔκθεσιν ἐγγράφως καταλιπόντες, τῇ ἐκκλησίᾳ παραδεδώκασιν. Ἐξ ὧν δὲ πρῶτοι οὗτοι καὶ διαπρύσιοι τυγχάνȣσιν ὅ τε μακάριος Κλήμης, ὁ τοῦ κορυφαίȣ τῶν ἀποϛόλων μαθητής καὶ διὰδοχος, αὐτ τῶν ἱερῶν ἀποϛόλων ὐπαγορευσάντων, καὶ ὁ θεῖος Ἰάκωβος, ὁ τῆς Ἱερολοσυμιτῶν ἐκκλησίας τον κλῆρον λαχὼν καὶ ταύτης πρῶτος ἐπίσκοπος ὑπὸ τοῦ πρώτȣ καὶ μεγάλο ἀρχιερέως Χριϛοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καταϛαθέις. Ὁ δε μέγας Βασίλειος

Многие и другие из преемников святых апостолов божественные пастыри и учители Церкви, оставив письменное изложение таинственной литургии, предали Церкви. Из них первые и славнейшие суть: блаженный Климент, ученик и преемник верховного из апостолов, (как) предали ему святые апостолы, и божественный Иаков, получивший по жребию Церковь Иерусалимскую и первый ее епископ, поставленный первым и великим Архиереем Христом Богом нашим. А после того великий Василий,

1) Patrol. Curs. Compl. Graec. Edit. Migne. T. LXV. 1858 p. 849 и 850.

 

 

236

μετὰ ταῦτα, τὸ ῥάθυμονκαὶ κατωφερές τῶνἀνθρώπων θεωρῶν καὶ διὰτοῦτο τὸ τῆς λειτȣργίας μῆκος ὀκνούντων, τάυτην οὐπεριττὴν καὶ μακρὰν εἶναινομίζων, ἀλλὰ τὸ τῶνσυνευχομένων τε καὶἀκροωμένων ῥάθομον διὰτὸ πολὺ τοῦ χρόνȣ παρανάλωμα ἐκκόπτων, ἐπιτομώτερον παρέδωκελέγεσθαι. Μετὰ τὴν εἰςοὐρανούὺς ἀνάληψιν τοῦ Σωτῆροςἡμῶν οἱ άπόϛολοι, πρὸ τοῦεἰς τὴν ὀικȣμένην πᾶσανδιασπαρῆναι, ὁμοθυμαδὸν εὑρισκόμενοι, εἰς προσευχὰς πανημερίȣς ἐτρέποντο, καὶ τὴντοῦ Δεσποτικοῦ σώματοςμυϛικὴν ἱερȣργίαν παραμύθιονἑυρηκότες, διεξοδικώτατα ἀυτὴνᾖδον τοῦτο γὰρ καὶτὸ διδάσκειν πάντωνπρȣργιάιτερον ἡγοῦντο. Πολλῷ δε μᾶλλον μετεὐφρόσυνης καὶ πλέιϛηςχαρᾶς ἦσαν προσκαρτεροῦντες τῇτοιάυτῃ θέιᾳ τελετῇ, ἀεὶ τοῦΚυριακοῦ μεμνημένοι λόγȣ, τοῦτο ἐϛι τὸσῶμά μȣ, λέγοντος, καὶ τοῦτοποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴνἀνάμνησιν καὶ τρώγωνμȣ τὴν σάρκα καὶπίνων μȣ τὸ ἇιμαἐν ἐμοὶ μένει, κᾀγὼ ἐνἀυτῷ. Διὸ καὶ πνεύματισυντετριμμένῳ πολλὰς εὐχὰςἔμελπον, τὸ θεῖον ἐκλιπαροῦντεςοὐ μὴν ἀλλὰ καὶτοὺς ἐξ Ἰυδάιων καὶἐθνῶν νεοφωτίϛȣς τοῖςτῆς χάριτος ἐθίζοντες καὶτὰ πρὸ τῆς χάριτοςπαραλείπειν διδάσκοντες, σκιὰ τῆςχάριτος ὑπάρχοντες (ντα?), εὐσεβῶς ἐποιδαγώγȣν. Διὰ τοιοότων

замечая леность и небрежность людей, тяготившихся поэтому продолжительностью литургии, сам не считая ее содержащею что-нибудь излишнее и длинною, но желая пресечь небрежность молящихся и слушающих от большой продолжительности употреблявшегося на нее времени, предал произносить ее более кратким образом. После вознесения Спасителя нашего на небеса апостолы, прежде рассеяния по всей вселенной, собираясь вместе, проводили целые дни в молитвах, и находя в таинственном священнодействии тела Господня утешение, пели его весьма пространно; ибо это и вместе поучение они предпочитали всему. С особенным же удовольствием и величайшею радостью они прилежали к этому божественному священнодействию, всегда памятуя слова Господни: сие есть тело Мое; и: сие творите в Мое воспоминание; и: ядущий Мою плоть и пиющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в нем. Посему они и пели с сокрушенным духом много молитв, умилостивляя Бога; кроме того и новопросвещенных из Иудеев и язычников, приучая к делам благодати и научая оставить дела

 

 

237

 

τόινυν εὐχών τὴν ἑπκροίτησιν τοῦ ἁγίȣ Πνεύματος προσεδόκων, ὅπως τῇ ἀυτοῦ θείᾳ πάρȣσία τόν προκέιμενον εἰς ἱερȣργίαν ἄρτον καὶ οἶνον ὕδατι μεμιγμένον, ἀυτό ἐκεῖνο τὸ σῶμα καὶ αἷμα τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησου Χριϛο ἀποφήνῃ τε καὶ ἀναδέιξῃ, ὅπερ οὐκ ἐλάττον καὶ μέχρι τοῦ νῦν γίνεται καὶ μέχρι συντελείας τοῦ αῖῶνος γενήσεται. Ἀλλ οἱ μετέπειτα τὸ ϛεῤῥὸν καὶ θερμὸν τῆς πίϛεως ἀποβαλόντες, ἐν ταῖς τοῦ κόσμȣ πράξεσι καὶ φροντίσι καταγενόμενοι, τὸ μῆκος, ὡς ἔφθην εἰπὼν, τῆς λειτȣργίας ὀκνοῦντες, μόλις ἐφόιτων εὶς τὴν θείαν ἄκρόασιν τῶν Δεσποτικῶν ῥημάτων. Διὸ καὶ ὁ θεῖος Βασίλειος, θεραπευτικῇ τινι μεθόδῳ χρώμενος, ἐπιτομώτερον τάυτην ἀπαγγέλλει. Μετ’ οὐ πολὺ δὲ πάλιν ὁ ἡμέτερος πατὴρ ὁ τὴν γλῶσσαν χρυσοῦς Ἰοάννης, τῆς τῶν προβάτων σωτηρίας οἶα ποιμὴν προθύμως κηδόμενος, εἰς τε τὴν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ῥαθυμίαν ἐφορών, πρόῤῥιζον πᾶσαν σατανικὴν πρόφασιν ἠβȣλήθη ἀποσπάσασθαι. διὸ καὶ τὰ πολλὰ ἐπέτεμε καὶ συντομώτερον τελεῖσθαι διετάξατο, ἵνα μὴ κατὰ μικρὸν οἱ ἄνθρωποι ἐλευθερίαν τινα καὶ σχολὴν τὰ μάλιϛαφιλοὗντες, τοῖς τοῦ ἀντιπάλȣ διαλογισμοῦς ἐξαπατώμενοι, τῆς τοιάυτης ἀποϛολικήςκαὶθεῒκῆς παραδὸσεως ἀφιϛώνται, ὡς πολλοὶ πολλάκις πολλαχόσε τοῦτο διαπραττό-

до-благодатные, которые суть тень благодати, они благочестиво руководили. Так посредством этих молитв они ожидали наития святого Духа, чтобы Он своим божественным присутствием явил и показал предлежащий в священнодействии хлеб и вино, смешанное с водою, самым телом и кровию Спасителя нашего Иисуса Христа, что одинаково бывает и до ныне и будет до кончины века. Но в последствии люди, утратившие крепость и теплоту веры и предавшиеся делам и заботам мирским, тяготясь, как я выше сказал, продолжительностью литургии, едва приходили к божественному слушанию слов Господних. Посему божественный Василий и преподает ее сокращеннее, употребляя как бы врачебное средство. А спустя немного времени златословесный отец наш Иоанн, как пастырь ревностно заботящийся о спасении овец и обращающий внимание на леность человеческой природы, захотел исторгнуть с корнем всякий сатанинский предлог; почему и исключил многое я учредил, чтобы она совершалась сокращеннее, дабы люди, особенно любящие некоторую свободу и

 

238

μενοι καὶ μέχρι τῆς σήμερον ἐφωράθησαν.

праздность, быв прельщаемы кознями врага, мало по малу не отстали от этого апостольского и божественного предания, как многие часто во многих местах и оказывались поступающими так до настоящего дня.

 


Страница сгенерирована за 0.17 секунд !
Map Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

Правообладателям
Контактный e-mail: odinblag@gmail.com

© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.